Do 2020. sva bro­ji­la mo­ra­ju bi­ti pa­met­na

IoT u ko­mu­nal­nim tvrt­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon vi­še od dva mi­li­ju­na bro­ji­la za stru­ju, ko­ja će HEP za­mi­je­ni­ti pa­met­ni­ma, na red je doš­lo i dva mi­li­ju­na vo­do­mje­ra te 600 ti­su­ća pli­no­mje­ra. Svi će ti ure­đa­ji do 2020. bi­ti za­mi­je­nje­ni pa­met­nim, di­gi­tal­nim bro­ji­li­ma što će otvo­ri­ti pros­tor za no­ve mo­de­le na­pla­te u ko­mu­nal­nim po­du­ze­ći­ma. Doz­na­lo se to na kon­fe­ren­ci­ji o In­ter­ne­tu stva­ri (IoT) u ko­mu­nal­nim po­du­ze­ći­ma, u or­ga­ni­za­ci­ji naj­ve­će do­ma­će sof­tver­ske kom­pa­ni­jeIN2 gru­pa u Za­gre­bu. Ka­ta­ri­na Ši­ber Ma­kar, čla­ni­ca Upra­ve IN2 gru­pe na­gla­si­la je da će IoT bi­ti oki­dač di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je. “IN2 ima am­bi­ci­ju pos­ta­ti cen­tar kom­pe­ten­ci­je i iz­vr­s­nos­ti za di­gi­tal­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju u Hr­vat­skoj i re­gi­ji”, ka­že Ši­ber Ma­kar. Glav­ni po­ti­caj pri­mje­ni IoTa je što Europska komisija na­me­će čla­ni­ca­ma da stru­ju, vo­du i plin poč­nu na­pla­ći­va­ti po po­troš­nji. Ia­ko za Hr­vat­sku ne pos­to­je po­da­ci, Komisija pro­cje­nju­je da će IoT teh­no­lo­gi­ja na ra­zi­ni EU do­ves­ti do 2035. do ušte­da od oko 150 mi­li­jar­di eura. Ma­ri­ja Šću­lac Do­mac, di­rek­to­ri­ca Sek­to­ra za ener­ge­ti­ku i za­šti­tu oko­li­ša HGK ka­že da u Hr­vat­skoj ima 600 ti­su­ća pli­no­mje­ra i dva mi­li­ju­na vo­do­mje­ra i da ni­su di­gi­ta­li­zi­ra­ni.

“To je ve­li­ki po­ten­ci­jal za op­ti­mi­za­ci­ju dis­tri­bu­ci­je pli­na i vo­de, a za tak­ve pro­jek­te mo­gu se pov­la­či­ti EU sred­stva za ra­zvoj, otvo­ri­ti no­va rad­na mjes­ta i mo­der­ni­zi­ra­ti dis­tri­bu­tiv­na mre­ža”, za­klju­ču­je Šću­lac Do­mac.

PD

HEP je već kre­nuo u za­mje­nu struj­nih bro­ji­la, red je na vo­do­mje­ri­ma i pli­no­mje­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.