Na­kon pr­šu­ta i mas­li­no­vog ulja, De­že­la s Hr­vat­skom zajednički šti­ti i Istarski med

Ipak se mo­že Ia­ko su po­s­ljed­nje go­di­ne obi­lje­ži­li su­ko­bi oko Te­ra­na, ne­ki pro­izvo­đa­či udru­že­no idu na EU tr­ži­šte

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL 2 miroslav.ku­sku­no­vic@ve­cer­nji.net

Pro­mo­cij­ska ak­tiv­nost u slu­ča­ju za­jed­nič­ke za­šti­te bit će glo­bal­no vid­lji­vi­ja, po­ru­ču­ju iz Slo­ve­ni­je

Hr­vat­ska i Slovenija zajednički su upu­ti­li zah­tjev za za­šti­tu Is­tar­skog mas­li­no­vog ulja na EU ra­zi­ni po okon­ča­nju one na na­ci­onal­nim, na­kon što je u trav­nju pro­šao rok za žal­bu u obje dr­ža­ve. Pos­tu­pak za­šti­te na EU ra­zi­ni ko­ji bi mo­gao bi­ti okon­čan za tri mje­se­ca.

“Na­kon što smo zajednički za­šti­ti­li Istarski pr­šut, sa­da Is­tar­sko mas­li­no­vo ulje, u pos­tup­ku smo in­ten­ziv­nih raz­go­vo­ra i do­go­vo­ra pro­izvo­đa­ča Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je oko spe­ci­fi­ka­ci­je te za­jed­nič­ke za­šti­te Is­tar­skog me­da”, ka­že Mi­lan An­to­lo­vić, pro­čel­nik za po­ljo­pri­vre­du Is­tar­ske žu­pa­ni­je, ko­ja s hr­vat­ske stra­ne vo­di ovaj pos­tu­pak.

Po­dr­ška s vr­ha

Tvr­di ka­ko po­dr­šku za za­šti­tu pro­izvo­đa­či ima­ju od svo­jih mi­nis­tar­sta­va, a ini­ci­ja­ti­vu za zajednički nas­tup ka­da je ri­ječ o pr­šu­tu i mas­li­no­vom ulju po­kre­nu­li su pri­je ne­ko­li­ko go­di­na slo­ven­ski mi­nis­tar De­jan Ži­dan i ta­daš­nji hr­vat­ski mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na. Mi­nis­tar stvo po­ljo­pri­vre­de kao nad­lež­no ti­je­lo za pro­ved­bu pos­tup­ka za­šti­te upoz­na­to je sa za­jed­nič­kom za­šti­tom i su­dje­lo­va­lo je u pos­tup­ku pos­ti­za­nja spo­ra­zu­ma sa Slo­ve­ni­jom te po­dr­ža­lo ini­ci­ja­ti­vu hrvatskih i slo­ven­skih pro­izvo­đa­ča u za­jed­nič­koj zaštiti na­zi­va pro­izvo­da “Is­tra”, oz­na­kom iz­vor­nos­ti na ra­zi­ni EU.

“Ovo je još je­dan pri­mjer do­bre me­đu­dr­žav­ne su­rad­nje ka­da su u pi­ta­nju pro­izvo­di ko­ji se pro­izvo­de u gra­nič­nim po­dru­čji­ma”, is­ti­ču u Mi­nis­tar­stvu.

Zna­ko­vi­ta ini­ci­ja­ti­va

Ia­ko su od­no­se Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je po­s­ljed­njih go­di­na obi­lje­ži­li su­ko­bi oko za­šti­te vi­na Te­ran, te spo­ra oko Kranj­ske ko­ba­si­ce, ove ini­ci­ja­ti­ve ipak po­ka­zu­ju ka­ko dvi­je dr­ža­ve vi­še mo­gu do­bi­ti na vri­jed­nos­ti svo­jih pro­izvo­da, kre­nu li u za­jed­nič­ku za­šti­tu. “Sl ov en s k i mas­li­na­ri pri­hva­ti­li su ide­ju za­jed­nič­ke za­šti­te Is­tar­skog mas­li­no­vog ulja zna­ju­ći da to zna­či i ve­će ko­li­či­ne mas­li­no­vog ulja i bo­lju pro­mo­ci­ju tog pro­izvo­da u svjet­skim ok­vi­ri­ma”, ka­za­la je ovih da­na za slo­ven­ske me­di­je Mi­le­na Bu­čar Mik­lav­čič iz ko­par­skog ins­ti­tu­ta za mas­li­nar­stvo.

Pre­ma nje­zi­nim ri­je­či­ma, pro­mo­cij­ska ak­tiv­nost u slu­ča­ju za­jed­nič­ke za­šti­te bit će glo­bal­no vid­lji­vi­ja, omo­gu­ća­va­ju­ći is­to­dob­no oču­va­nje iden­ti­te­ta ka­ko slo­ven­skog, ta­ko i hr­vat­skog di­je­la Is­tre.

Ri­ječ je o pr­vom slu­ča­ju za­šti­te mas­li­no­vog ulja u ko­joj će su­dje­lo­va­ti dvi­je dr­ža­ve, a za­jed­nič­ka za­šti­ta u mas­li­nar­skim kru­go­vi­ma od­lič­no je pri­hva­će­na.

Na­kon što Europska komisija odo­bri zajednički hr- vat­sko-slo­ven­ski zah­tjev, mas­li­na­ri s obje stra­ne gra­ni­ce mo­ći će svo­je ulje dek­la­ri­ra­ti oz­na­kom po­ri­jek­la “Is­tra”.

Pri­hva­ti­li mo­der­ni­za­ci­ju

Ti­me će Is­tra, po miš­lje­nju stru­ke jed­na od naj­us­pješ­ni­jih mas­li­nar­skih re­gi­ja na svi­je­tu, na­po­kon do­bi­ti for­mal­nu za­šti­tu ge­ograf­skog po­ri­jek­la svog vr­hun­skog pro­izvo­da.

Mi­lan An­to­lo­vić ka­že ka­ko Is­tra ima oko 5000 hek­ta­ra pod mas­li­ni­ci­ma, dok Slovenija ima oko jed­nu tre­ći­nu od na­ših po­vr­ši­na oko 1500 ha. Is­tra pro­izve­de oko 250 va­go­na mas­li­no­vog ulja, od­nos­no oko 2,5 mi­li­ju­na li­ta­ra, ka­že An­to­lo­vić.

Do­da­je ka­ko su Istarski mas­li­na­ri pri­hva­ti­li sa­vje­te da mo­der­ni­zi­ra­ju agro­teh­ni­ku i teh­no­lo­gi­ju pro­izvod­nje i fo­ku­si­ra­ju se na vr­hun­ska mas­li­no­va ulja.

Zdra­vi plo­do­vi, ra­ni­ja ber­ba, hla­dan pos­tu­pak pre­ra­de u krat­kom ro­ku te ču­va­nje u naj­stro­žim teh­no­lo­škim uvje­ti­ma, sve ovo uz kli­mat­ske pre­du­vje­te ra­đa vr­hun­ski pro­izvod.

180 ulja­ra za pre­ra­du mas­li­na u Hr­vat­skoj 5000 hek­ta­ra po­vr­ši­ne pod mas­li­na­ma u Is­tri 2,5 mi­li­ju­na li­ta­ra pro­izvod­nja mas­li­no­vog ulja u Is­tri 35.352 hek­to­li­ta­ra pro­izvod­nja mas­li­no­vog ulja 31.067 to­na mas­li­na pro­izve­de­no 18.184 hek­ta­ra po­vr­ši­ne pod mas­li­na­ma u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.