Po­rez­ni­ci pro­da­ju sa­ra­jev­ske tra­mva­je zbog du­ga GRAS-a

Oče­ku­je se da će ku­pac bi­ti vla­da KS-a ko­ja će os­no­va­ti no­vu tvrt­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uku­pan dug sa­ra­jev­skog grad­skog pri­je­voz­ni­ka pre­ma Upra­vi za ne­iz­rav­no opo­re­zi­va­nje Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne (UIO BiH) iz­no­si 78,4 mi­li­ju­na ku­na

Danas će Upra­va za ne­iz­rav­no opo­re­zi­va­nje Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne (UIO BiH) odr­ža­ti jav­nu draž­bu za­pli­je­nje­ne po­kret­ne imo­vi­ne sa­ra­jev­skog grad­skog pri­je­voz­ni­ka GRASa, i to de­set zglob­nih tra­mva­ja (tri dvo­djel­na i se­dam tro­djel­nih) ko­ji ukup­no vri­je­de 176.000 KM (oko 704.000 ku­na). Uku­pan dug GRASa pre­ma UIO BiH iz­no­si 19,6 mi­li­ju­na KM (oko 78,4 mi­li­ju­na ku­na), pi­še agen­ci­ja Pa­tria.

Mo­guć i ste­čaj

Pre­mi­jer Kan­to­na Sa­ra­je­vo (KS) El­me­din Ko­na­ko­vić po­t­vr­dio je da će vla­da KS ku­pi­ti tra­mva­je na draž­bi, ali da će ih da­ti no­voj kom­pa­ni­ji ko­je će bi­ti os­no­va­na. “Nov­ca za pla­će za ovaj mje- sec u GRASu ne­ma, ta­ko da svi mo­ra­ju bi­ti svjes­ni te si­tu­aci­je i da ra­di­kal­nim mje­ra­ma po­ku­ša­mo spri­je­či­ti ga­še­nje GRASa u 2017. go­di­ni. Ako ne us­pi­je­mo 2018. go­di­ne ići će­mo u pro­gra­mi­ra­ni ste­čaj.

Taj ste­čaj ne zna­či da će jav­ni pro­met sta­ti, ad­mi­nis­tra­tiv­ne pro­ce­du­re se vo­de, ali pro­met ne­će sta­ti.

Ve­ći je pro­blem rad­no­prav­ni sta­tus za­pos­le­nih, od­nos­no ve­lik no­vac ko­ji mo­ra­mo iz­dvo­ji­ti za upi­si­va­nje nji­ho­vog rad­nog sta­ža za pre­la­zak u no­vu kom­pa­ni­ju. GRAS bi­lje­ži gu­bi­tak od 360 mi­li­ju­na KM i ovo će bi­ti lak­ša op­ci­ja ne­go pro­na­ći 360 mi­li­ju­na KM da se sa­ni­ra gu­bi­tak GRASa”, re­kao je Ko­na­ko­vić.

Skup­šti­na KSa na sjed­ni­ci 31. svib­nja je pri­hva­ti­la uvo­đe­nje pri­vre­me­nih mje­ra za sa­na­ci­ju sta­nja u KJKP Grad­ski pro­met Sa­ra­je­vo is­klju­či­va­njem ra­da uprav­ljač­kih ti­je­la i pos­tav­lje­njem pri­vre­me­nog upra­vi­te­lja.

Kri­mi­nal u kom­pa­ni­ji

“Pri­hva­će­ni su za­ključ­ci u ko­ji­ma se na­la­že vla­di Kan­to­na Sa­ra­je­vo da u ro­ku od se­dam da­na od da­na nje­go­vog do­no­še­nja, na pri­jed­log Mi­nis­tar­stva pro­me­ta KSa, ime­nu­je pri­vre­me­nog upra­vi­te­lja u kom­pa­ni­ju Gras.

Nje­go­va obve­za je da u ro­ku od 30 da­na, u su­rad­nji s re­sor­nim mi­nis­tar­stvom dos­ta­vi Skup­šti­ni Kan­to­na pri­jed­log mje­ra za sa­na­ci­ju i re­or­ga­ni­za­ci­ju KJKP Grad­ski pro­met na raz­ma­tra­nje i usva­ja­nje”, na­vo­di se u za­ključ­ku. Pri­je dvi­je go­di­ne, re­vi­zor­ski iz­vje­šta­ju bi­li su pu­ni ne­pra­vil­nos­ti u pos­lo­va­nju GRASa, tri oso­be su bi­le uhi­će­ne zbog kri­mi­na­la u kom­pa­ni­ji. Ri­ječ je o Ibra­hi­mu Ju­su­fra­ni­ću, biv­šem di­rek­to­ru GRASa, Ab­du­la­hu Gr­đi, te Bra­nis­la­vu Pe­tro­vi­ću, pos­lov­nom part­ne­ru Ju­su­fra­ni­ća. Sva tro­ji­ca su uhi­će­na zbog zlo­po­ra­be po­lo­ža­ja.

Iz vla­de Kan­to­na Sa­ra­je­vo obe­ća­va­ju da grad­ski pro­met ne­će sta­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.