Hr­vat­sko tr­ži­šte ure­đa­ja za pa­met­ne ku­će u 2017. dos­ti­ći će vri­jed­nost od 10 mi­li­ju­na do­la­ra

Ga­lo­pi­ra­ju­ći rast Pre­ma is­tra­ži­va­nju A.T. Ke­ar­neya svjet­sko tr­ži­šte ure­đa­ja za pa­met­ne ku­će će sa sa­daš­njih 15 mi­li­jard di do­la­ra do 2030. go­di­ne na­ras­ti na 400 mi­li­jar­di do­la­ra, što pru­ža zna­čaj­ne mo­guć­nos­ti za­broj­na po­du­ze­ća

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Bez po­ve­zi­va­nja u eko­sis­te­me ne­će bi­ti ve­će eks­pan­zi­je, a tre­ba­lo bi ra­zvi­ti i po­nu­du fi­nan­cij­skih us­lu­ga i su­bven­ci­ja za ula­ga­nja u pa­met­ne ku­će, po­seb­no u rje­še­nja ko­ja do­no­se ener­get­sku ušte­du

Pa­met­ne ku­će vi­še ni­su uto­pij­ski kon­cept već kon­kret­na stvar­nost te se u pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na for­mi­ra­lo za­seb­no tr­ži­šte sa zna­čaj­nim po­ten­ci­ja­lom ras­ta. Če­ti­ri su se fak­to­ra po­ka­za­la ključ­ni­ma za ubr­za­ni ra­zvoj, a svi­ma im je u pod­lo­zi ra­zvoj teh­no­lo­gi­je teh­no­lo­ški na­pre­dak i sve ja­ča moć pro­ce­si­ra­nja ko­ji omo­gu­ća­va­ju bo­lju umre­že­nost, za­tim po­bolj­ša­nje me­đu­ope­ra­tiv­nos­ti pro­izvo­da raz­li­či­tih pro­izvo­đa­ča, kao i zna­čaj­no sma­nje­nje tro­ško­va glav­nih teh­no­lo­ških kom­po­ne­na­ta što je omo­gu­ći­lo i ve­ću cje­nov­nu priv­lač­nost ure­đa­ja za pa­met­ne ku­će. U ko­nač­ni­ci, teh­no­lo­gi­ja je omo­gu­ći­la i ra­zvoj no­vih pri­ho­dov­nih ka­na­la s ob­zi­rom na to da se, pri­mje­ri­ce, rek­lam­ni sa­dr­žaj sa­da mo­že kon­zu­mi­ra­ti s ekra­na bi­lo ko­jeg pa­met­nog ure­đa­ja.

Po­da­ci su to A.T. Ke­ar­neya, vo­de­će glo­bal­ne kon­zul­tant­ske ku­će s ure­di­ma u vi­še od 40 ze­ma­lja ko­ja je u trav­nju su obja­vi­la iz­vješ­će ‘The Bat­tle for the Smart Ho­me: Open to All’ s re- is­tra­ži­va­nja ko­je je po­ka­za­lo da će tr­ži­šte ure­đa­ja za pa­met­ne ku­će u 2020. go­di­ni dos­ti­ći vri­jed­nost od 50 mi­li­jar­di do­la­ra dok se do 2030. go­di­ne prog­no­zi­ra rast do čak 400 mi­li­jar­di do­la­ra. U ana­li­zu su bi­li uklju­če­ni svi ure­đa­ji za pa­met­ne ku­će s ba­rem jed­nom ka­rak­te­ris­ti­kom kao što je pri­kup­lja­nje po­da­ta­ka sen­zo­ri­ma, po­ve­za­nost s In­ter­ne­tom, ana­li­zu po­da­ta­ka ko­ri­šte­njem umjet­ne in­te­li­gen­ci­je ili mo­guć­nost da­ljin­skog uprav­lja­nja. Na­gla­še­no je i da je glav­na po­kre­tač­ka sna­ga ras­ta ovog tr­ži­šta ve­li­ki pos­to­tak ku­ćans­ta­va s vi­so­kim pri­ma­nji­ma te ve­li­ka umre­že­nost po­da­ta­ka te da ia­ko se is­toč­no europska tr­ži­šta i da­lje ra­zvi­ja­ju, i za njih se ta­ko­đer pre­dvi­đa rast po­traž­nje za ure­đa­ji­ma za pa­met­ne ku­će.

U iz­vješ­ću ta­ko­đer sto­ji i da je hr­vat­sko tr­ži­šte ure­đa­ja za pa­met­ne ku­će re­la­tiv­no ne­ra­zvi­je­no u us­po­red­bi sa za­pad­no­europ­skim, pa smo se za ko­men­tar obra­ti­li pot­pred­sjed­ni­ku A.T. Ke­ar­neya u Slo­ve­ni­ji, Mar­ku Der­či i kon­zul­tan­tu An­đel­ku Ka­ta­le­ni­ću. Na­ime, A.T. Ke­ar­ney na­vo­di da se u 2017. go­di­ni pre­dvi­đa ka­ko će hr­vat­sko tr­ži­šte ure­đa­ja za pa­met­ne ku­će dos­ti­ći 10 mi­li­ju­na do­la­ra te se na­la­zi is­pred Sr­bi­je (či­je je tr­ži­šte pro­ci­je­nje­no na 8 mi­li­ju­na do­la­ra vri­jed­nos­ti) i Slo­ve­ni­je, s vri­jed­noš­ću tr­ži­šta od 6 mi­li­ju­na do­la­ra. Do 2021. se oče­ku­je ka­ko će 9,3 pos­to do­ma­ćins­ta­va u Hr­vat­skoj ima­ti ba­rem je­dan ure­đaj za pa­met­nu ku­ću, što je vi­še ne­go u Sr­bi­ji (7,4%), ali ipak ma­nje ne­go u Slo­ve­ni­ji (13,8%). Raz­log to­me je, sma­tra Der­ča, što je teh­no­lo­gi­ja pa­met­nih ku­ća glo­bal­no još u fa­zi usva­ja­nja, a Hr­vat­ska zbog svo­je ve­li­či­ne i ma­le ku­pov­ne mo­ći ku­ćans­ta­va tre­nut­no ne pred­stav­lja atrak­tiv­no tr­ži­šte za saz­ri­je­va­nje teh­no­lo­gi­je. “Slu­čaj će se pro­mi­je­ni­ti jed­nom kad se teh­no­lo­gi­ja stan­dar­di­zi­ra te se ra­zvi­ju ro­bus­na i cje­nov­no pri­hvat­lji­va rje­še­nja. Pri­mje­tan je i ne­dos­ta­tak snaž­nog i po­uz­da­nog bren­da – tr­ži­šte pa­met­nih ku­ća frag­men­ti­ra­no je na ma­la i sred­nje ve­li­ka po­du­ze­ća ko­ja nu­de spe­ci­ja­li­zi­ra­ne sus­ta­ve, a ko­ji me­đu­sob­no ne­ko­mu­ni­ci­ra­nju te zbog svo­je ci­je­ne ne pred­stav­lja­ju atrak­tiv­ne op­ci­je. Is­to ta­ko, u Hr­vat­skoj još uvi­jek ni­su u ve­ćem omje­ru pri­sut­ni glo­bal­ni li­de­ri s tr­ži­šta pa­met­nih ku­ća. Sve­mu se mo­že do­da­ti i či­nje­ni­ca da se još uvi­jek ra­di i o manj­ku osvi­je­šte­nos­ti sta­nov­niš­tva o mo­guć­nos­ti­ma i be­ne­fi­ci­ja­ma teh­no­lo­gi­je pa­met­nih ku­ća”, na­po­mi­nje Der­ča.

Spe­ci­fič­na tr­ži­šta

Pre­po­ru­ke i smjer­ni­ce za bo­lje po­zi­ci­oni­ra­nje Hr­vat­ske na tr­ži­štu pa­met­nih ku­ća uklju­ču­ju, nas­tav­lja Der­ča, agre­siv­ni­ji ula­zak te­le­ko­ma i ener­get­skih po­du­ze­ća na tr­ži­šte pa­met­nih ku­ća. Tu bi, ka­že, va­lja­lo is­ko­ris­ti­ti pos­to­je­ću ba­zu ko­ris­ni­ka te upa­ki­ra­ti rje­še­nja za pa­met­ne ku­će s os­ta­lim te­le­kom ili ener­get­skim us­lu­ga­ma. “Nuž­no je da se raz­li­či­ti part­ne­ri i po­nu­di­te­lji po­ve­žu i po­nu­de cje­lo­vi­ta rje­še­nja. Pri- mje­ri­ce, po­ve­zi­va­nje te­le­ko­ma s uti­lity fir­ma­ma, ho­me ap­pli­an­ce fir­ma­ma, teh­no­lo­škim fir­ma­ma ili ar­hi­tek­ti­ma. Bez po­ve­zi­va­nja u eko­sis­te­me ne­će bi­ti ve­će eks­pan­zi­je, a tre­ba­lo bi ra­zvi­ti i po­nu­du fi­nan­cij­skih us­lu­ga i su­bven­ci­ja za ula­ga­nja u pa­met­ne ku­će, po­seb­no u rje­še­nja ko­ja do­no­se ener­get­sku ušte­du”, is­ti­če Der­ča. Do­da­je i da su ka­rak­te­ris­ti­ke tr­ži­šta za pa­met­ne ku­će raz­li­či­te u sva­koj zem­lji i ovi­se od ra­zi­ne pri­ho­da, ci­je­ne ener­ge­na­ta, po­tro­šač­ke sklo­nos­ti i dos­tup­nos­ti pro­izvo­da, Ta­ko ku­ćans­tva u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Fran­cu­skoj ima­ju sve sta­zul­ta­ti­ma

ri­ju po­pu­la­ci­ju i vi­so­ku po­troš­nju na zdrav­s­tvo, pa je za njih sus­tav pa­met­ne ku­će za­nim­ljiv u sek­to­ru zdrav­s­tva i so­ci­jal­ne skr­bi. Slo­ven­sko je tr­ži­šte pa­met­nih ku­ća ta­ko­đer re­la­tiv­no ma­lo, ali se oče­ku­je ve­li­ki rast u go­to­vo is­tim uvje­ti­ma kao u Hr­vat­skoj jed­nom kad rje­še­nja pos­ta­nu bo­lje stan­dar­di­zi­ra­na, ro­bus­na i cje­nov­no pri­hvat­lji­va. Te­le­kom i ener­get­ska po­du­ze­ća još ni­su pre­poz­na­la pos­lov­nu pri­li­ku za ula­zak na tr­ži­šte, no to se mo­že oče­ki­va­ti u sko­roj bu­duć­nos­ti, kao što je slu­čaj u Za­pad­noj Eu­ro­pi. Na­ime, Eu­ro­pa je dru­ga naj­ve­ća re­gi­ja po pri­ho­di­ma na po­dru­čju pa­met­nih ku­ća i tre­nut­na veličina tr­ži­šta iz­no­si 4 mi­li­jar­de do­la­ra dok se do 2030. go­di­ne oče­ku­je rast tr­ži­šta na vi­še od 100 mi­li­jar­di do­la­ra.

Po­dr­ška Eu­rop­ske ko­mi­si­je

“Europska komisija pre­poz­na­je be­ne­fi­ci­je pa­met­nih ku­ća te ak­tiv­no su­dje­lu­je u ra­zvo­ju ko­mu­ni­ka­cij­skih stan­dar­da, fi­nan­ci­ra­nju edu­ka­cij­skih i ra­zvoj­nih pro­je­ka­ta i su­bven­ci­oni­ra­nju inves­ti­ci­ja. Ta­ko­đer, ure­đa­ji za uprav­lja­nje po­troš­njom ener­gi­je i auto­ma­ti­za­ci­ja ku­ćans­ta­va je­dan su od naj­br­že ras­tu­ćih seg­me­na­ta teh­no­lo­gi­je pa­met­nih ku­ća, što upu­ću­je na sve ve­ću osvi­je­šte­nost lju­di pre­ma be­ne­fi­ci­ja­ma teh­no­lo­gi­je na oko­liš i kva­li­te­tu ži­vo­ta. Kon­cept pa­met­nih ku­ća usko je ve­zan uz ra­zvi­je­nost ko­mu­ni­ka­cij­ske in­fras­truk­tu­re ta­ko da će zem­lje s naj­ma­njom pe­ne­tra­ci­jom ši­ro­ko­po­jas­nog in­ter­ne­ta po­put Bu­gar­ske i Grč­ke vje­ro­jat­no za­os­ta­ja­ti za os­tat­kom Eu­ro­pe. S dru­ge stra­ne, ure­đa­ji pa­met­nih ku­ća ne­ve­za­ni uz ušte­du ener­gi­je kao što su za­ba­va i auto­ma­ti­za­ci­ja mo­gu se sma­tra­ti luk­suz­nim do­bri­ma te će zem­lje s naj­ma­njim BDP po sta­nov­ni­ku za­os­ta­ja­ti za ra­zvi­je­nim di­je­lo­vi­ma sta­rog kon­ti­nen­ta”, do­da­je.

Is­to ta­ko, Der­ča uka­zu­je i na važ­nost još jed­ne ve­li­ke pri­li­ke tr­ži­šte ure­đa­ja za pa­met­ne ku­će, pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, pru­ža zna­čaj­ne mo­guć­nos­ti za po­du­ze­ća. “No, ka­ko bi us­pje­la na ovom tr­ži­štu, po­du­ze­ća mo­ra­ju ba­lan­si­ra­ti stra­te­gi­ju za lo­kal­na i svjet­ska tr­ži­šte, br­zo ra­zvi­ja­ti pro­izvo­de us­mje­re­ne us­lu­ga­ma, stva­ra­ti part­ner­stva s re­le­vant­nim igra­či­ma na tr­ži­štu i stan­dar­di­zi­ra­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu raz­li­či­tih ure­đa­ja. Pr­ve kom­pa­ni­je ko­je us­pješ­no odra­de na­ve­de­ne stav­ke će os­tva­ri­ti zna­čaj­nu tr­žiš­nu pred­nost”, is­tak­nuo je iz­me­đu os­ta­log i u iz­vješ­ću iz trav­nja ove go­di­ne.

Što se glo­bal­ne ra­zi­ne ti­če, tr­ži­šte pa­met­nih ku­ća tre­nut­no se pro­cje­nju­je na 15 mi­li­jar­di do­la­ra. Tr­žiš­ni se po­ten­ci­jal, ta­ko­đer na svjet­skoj ra­zi­ni, obič­no gru­pi­ra u pet ka­te­go­ri­ja – to su si­gur­nos­ni sus­ta­vi ko­ji bi kao tr­ži­šte do 2030. mo­gli vri­je­di­ti oko 60 mi­li­jar­di do­la­ra, ka­že A.T. Ke­ar­ney, za­tim ure­đa­ji ko­ji omo­gu­ća­va­ju kom­for što je tr­ži­šte za ko­je se pro­cje­nju­je rast pri­ho­da do 190 mi­li­jar­di do­la­ra, ener­get­ski sus­ta­vi s pro­ci­je­nje­nim ras­tom na 56 mi­li­jar­di do­la­ra ta­ko­đer do 2030. go­di­ne. Uz na­ve­de­no, prog­no­zi­ra se rast vri­jed­nos­ti još dva­ju seg­me­na­ta – kuć­nih sus­ta­va za zdrav­lje i wel­l­ness (pa­met­na sa­ni­tar­na opre­ma, pri­mje­ri­ce) či­ja bi vri­jed­nost do 2030. mo­gla do­seg­nu­ti 70 mi­li­jar­di te sek­tor me­di­ja i za­ba­ve za ko­ji se prog­no­zi­ra rast do 30 mi­li­jar­di u 2030. U tom kon­tek­s­tu, pre­dvi­đa se i da će Azi­ja u ubr­za­nom ra­zvo­ju tr­ži­šta pa­met­nih ku­ća do 2027. pres­ti­ći Eu­ro­pu i Sje­ver­nu Ame­ri­ku, dok će pre­dvod­ni­ce ras­ta bi­ti Ki­na i Ja­pan.

Pro­cje­nju­je se i da će od­nos dvi­ju na­ve­de­nih ze­ma­lja pro­mi­je­ni­ti – ja­pan­sko je tr­ži­šte pa­met­nih ku­ća tre­nut­no naj­s­naž­ni­je na azij­sko – pa­ci­fič­kom po­dru­čju, ali se oče­ku­je da će Ki­na pre­uze­ti pri­mat do 2020. go­di­ne. U po­za­di­ni to­ga rast je ku­pov­ne mo­ći ku­ćans­tva, ka­kav Ki­na bi­lje­ži od 2014. go­di­ne.

Bo­lje po­zi­ci­oni­ra­nje Hr­vat­ske na tr­ži­štu pa­met­nih ku­ća uklju­ču­ju agre­siv­ni­ji ula­zak te­le­ko­ma i ener­get­skih po­du­ze­ća na to tr­ži­šte FOTOLIA

PA­MET­NA KU­ĆA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.