Pa­met­ne go­vor­ni­ce na ko­ji­ma se ku­pu­ju put­ne kar­te i tr­gu­je bit­co­inom

Mul­ti­funk­ci­onal­na plat­for­ma U Za­dru su pos­tav­lje­ne mo­der­ne go­vor­ni­ce ko­je će gra­đa­ni­ma i tu­ris­ti­ma od 0 do 24 nu­di­ti niz ino­va­tiv­nih ICT us­lu­ga no­ve ge­ne­ra­ci­je te slu­ži­ti kao izvor svih po­treb­nih lo­kal­nih in­for­ma­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - BORIVOJE DOKLER borivoje.dokler@pos­lov­ni.hr

Pro­jek­tom se re­vi­ta­li­zi­ra­ju pos­to­je­će lo­ka­ci­je iz­grad­njom di­je­la in­fras­truk­tu­re pa­met­nog gra­da i osi­gu­ra­va po­ten­ci­jal za ra­zvoj di­gi­tal­nih us­lu­ga po­put ‘smart sen­sin­ga’

UZa­dru su pos­tav­lje­ne pr­ve pa­met­ne go­vor­ni­ce u Hr­vat­skoj ko­je će gra­đa­ni­ma i sve broj­ni­jim tu­ris­ti­ma slu­ži­ti kao izvor svih po­treb­nih lo­kal­nih in­for­ma­ci­ja, a dos­tup­no im je i niz ino­va­tiv­nih ICT us­lu­ga no­ve ge­ne­ra­ci­je, ko­je gra­đa­ni mo­gu bez­briž­no pla­ća­ti kre­dit­nim i de­bit­nim kar­ti­ca­ma za­hva­lju­ju­ći rje­še­nju Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke.

Ovim pro­jek­tom Za­dar se u skla­du s tren­dom ra­zvo­ja pa­met­nih gra­do­va svr­sta­va me­đu svjet­ske gra­do­ve po­put New Yor­ka i Lon­do­na, ko­ji ta­ko­đer tran­sfor­mi­ra­ju jav­ne te­le­fon­ske go­vor­ni­ce či­me po­pri­ma­ju no­vu svr­hu u skla­du s no­vim po­tre­ba­ma gra­đa­na i tu­ris­ta.

Ukup­no je pos­tav­lje­no 10 go­vor­ni­ca na naj­pro­met­ni­jim lo­ka­ci­ja­ma u Za­dru, ko­je omo­gu­ću­ju bes­pla­tan pris­tup wi­fi mre­ži, a na nji­ma gra­đa­ni i tu­ris­ti mo­gu ku­pi­ti par­king kar­te te kar­te za me­đu­grad­ski pri­je­voz. Ta­ko­đer, dos­tup­ni su im BitCo­in, Sim­pa i BonBon Start pa­ke­ti, te­le­fon­ske kar­ti­ce te bo­no­vi za mo­bi­te­le svih ope­ra­to­ra uz do­dat­nu mo­guć­nost da se iz­rav­no na HT mo­bil­ni broj upla­ću­je odre­đe­ni iz­nos, a po­nu­da uklju­ču­je ras­pon os­ta­lih te­le­kom i dru­gih pro­izvo­da. Pa­met­na go­vor­ni­ca je pri­mjer kom­bi­ni­ra­nja jav­nih i di­gi­tal­nih us­lu­ga i us­lu­ge pro­da­je ar­ti­ka­la za sva­kod­nev­nu upo­tre­bu, te je­dins­tve­nog ko­ris­nič­kog pro­daj­nog is­kus­tva dos­tup­nog 24 sa­ta, a ra­zvi­jat će se i da­lje u skla­du s po­tre­ba­ma Gra­da Za­dra i nje­go­vih gra­đa­na.

“Pos­tav­lje­ne pa­met­ne go­vor­ni­ce omo­gu­ća­va­ju niz jav­no dos­tup­nih us­lu­ga ko­je su po­treb­ne za su­vre­me­ni ži­vot gra­đa­na i po­sje­ti­te­lja Za­dra, a ko­je su u skla­du s odred­ni­ca­ma ra­zvoj­ne stra­te­gi­je Gra­da Za­dra u smje­ru Smart City kon­cep­ta.

Ovim pro­jek­tom re­vi­ta­li­zi­ra­ju se pos­to­je­će lo­ka­ci­je iz­grad­njom di­je­la in­fras­truk­tu­re pa­met­nog gra­da i osi­gu­ra­va po­ten­ci­jal za ra­zvoj do­dat­nih di­gi­tal­nih us­lu­ga kao di­je­la pa­met­nog gra­da, po­put ‘smart sen­sin­ga’ ko­ji omo­gu­ća­va in­for­ma­tiv­no mje­re­nje pa­ra­me­ta­ra iz oko­li­ne. Ta­ko­đer, ovim pi­lot pro­jek­tom po­ve­ća­va se broj lo­ka­ci­ja i vri­je­me dos­tup­nos­ti za ko­ri­šte­nje jav­nih i os­ta­lih us­lu­ga“, po­ru­ču­ju iz Gra­da Za­dra. Ri­ječ je o šes­to­mje­seč­nom pi­lot­pro­jek­tu Hr­vat­skog Te­le­ko­ma u su­rad­nji s ključ­nim part­ne­rom po­du­ze­ćem Ven­do­tel, ko­je je proš­le go­di­ne iz­a­bra­no u 15 naj­bo­ljih star­tup kom­pa­ni­ja u ci­je­loj Eu­ro­pi, me­đu kon­ku­ren­ci­jom od njih 500. U im­ple­men­ta­ci­ji cje­lo­vi­tog rje­še­nja pa­met­nih go­vor­ni­ca su­dje­lo­va­li su i dru­gi part­ne­ri. Pi­onir i ino­va­tor mo­bil­nog pla­ća­nja tvrt­ka In­fo­art gru­pa omo­gu­ći­la je ku­po­vi­nu par­king ka­ra­ta pu­tem Ige­us in­te­gra­cij­ske plat­for­me, dok je star­tup Vol­lo, ina­če po­bjed­nik proš­lo­go­diš­njeg na­tje­ca­nja Star­tup Fac­tory Za­greb, in­te­gri­rao sus­tav za pre­gled, re­zer­va­ci­ju i kup­nju ka­ra­ta za me­đu­grad­ski pri­je­voz.

Igor Ce­rin­ski, vo­di­telj pro­jek­ta Smart Ci­ti­es u Hr­vat­skom Te­le­ko­mu na­po­mi­nje ka­ko su te­le­fon­ske go­vor­ni­ce no­ve ge­ne­ra­ci­je od­go­vor na pi­ta­nje ka­ko Hr­vat­ski Te­le­kom mo­že mo­der­ni­zi­ra­ti pos­to­je­ću ur­ba­nu kul­tu­ru. “Pri­rod­na za­mje­na zas­ta­rje­le opre­me re­ali­zi­ra­na je u pi­lot pro­jek­tu u Za­dru, bez na­gr­đe­nja lje­po­ta lo­ka­ci­ja na ko- ji­ma su bi­le pos­tav­lje­ne tra­di­ci­onal­ne go­vor­ni­ce, a uvo­đe­nje no­vih di­gi­tal­nih us­lu­ga iz­ve­de­no je uz za­dr­ža­va­nje iz­vor­ne funk­ci­je sa­me go­vor­ni­ce. Dva­de­set­pr­vo sto­lje­će pri­pa­da gra­do­vi­ma te smo na vr­lo jed­nos­ta­van i pris­tu­pa­čan na­čin omo­gu­ći­li pre­gled naj­bit­ni­jih web lo­ka­ci­ja sa­mo­ga gra­da te ak­tu­al­nos­ti, pu­tem in­te­rak­tiv­nog zas­lo­na i na je­zi­ci­ma pri­la­go­đe­ni­ma svim kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma. Uz bes­pla­tan pris­tup in­ter­ne­tu, gra­đa­ni­ma i po­sje­ti­te­lji­ma omo­gu­će­na je kup­nja teh­nič­kih i os­nov­nih ro­ba ti­je­kom svih 24 sa­ta, se­dam da­na u tjed­nu; i to pu­tem pre­gled­nog sus­ta­va ko­ji jed­na­ko pri­hva­ća go­to­vi­nu i kar­tič­no pos­lo­va­nje, bez od­go­de iz­da­je ra­čun te pru­ža pot­pu­nu po­dr­šku sva­kom ko­ris­ni­ku u re­al­nom vre­me­nu.

Kup­nja i pro­da­ja bitco­in va­lu­te naj­bo­lje je pri­hva­će­na funk­ci­onal­nost te smo uvje­re­ni ka­ko kroz mo­guć­nos­ti kup­nje grad­skih par­king ka­ra­ta kao i me­đu­grad­skih bus ka­ra­ta, uz do­da­va­nje no­vih in­for­ma­ci­ja i in­te­gra­ci­ja su­če­lja, na­ša pa­met­na go­vor­ni­ca pos­ta­je sre­diš­nja plat­for­ma za sva na­pred­na rje­še­nja mo­der­nog gra­da Eu­ro­pe. Ra­du­je nas in­te­res za ši­re­njem ovog ino­va­tiv­nog pro­jek­ta te nam pred­sto­ji za­is­ta ugod­no po­t­vr­đi­va­nje su­rad­nje sa svim gra­do­vi­ma, op­ći­na­ma i žu­pa­ni­ja­ma ko­je pre­poz­na­ju po­zi­tiv­ne učin­ke teh­no­lo­gi­je te oče­ku­ju naj­vi­šu kva­li­te­tu ži­vo­ta di­gi­tal­nog do­ba, ko­ja omo­gu­ću­je ušte­de i po­ve­ća­nje pri­ho­da pro­ra­ču­na”, za­klju­ču­je Ce­rin­ski.

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Pre­gled in­for­ma­ci­ja i kup­nja pro­izvo­da vr­ši se pu­tem in­te­rak­tiv­nog zas­lo­na i na je­zi­ci­ma pri­la­go­đe­ni­ma svim kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.