Za ma­nje od de­set go­di­na oko 80 pos­to vre­me­na za vo­la­nom mo­ći će­mo či­ta­ti knji­ge, gle­da­ti film mo­ve ili pre­gle­da­va­ti in­ter­net

Po­ve­za­na mo­bil­nost Is­tra­ži­va­nje ko­je su pro­ve­li Bos­ch i tvrt­ka za sa­vje­to­va­nje Prog­nos po­ka­za­lo je da će vi­so­ko auto ma­ti­zi­ra­na vož­nja auto­mo­bi­la do­ves­ti do ma­nje ne­sre­ća, ma­nje po­troš­nju go­ri­va i ma­nje stre­sa

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - BORIVOJE DOKLER borivoje.dokler@pos­lov­ni.hr

Oso­be ko­je se čes­to vo­ze i pri­je­đu 40.000 ki­lo­me­ta­ra go­diš­nje mo­gle bi do­bi­ti 95 do­dat­nih pro­duk­tiv­nih sa­ti ti­je­kom svo­jih pu­to­va­nja

Na­kon du­ge vož­nje po auto­ces­ti do­la­zi tre­nu­tak na­glog stra­ha pro­met­ni zas­toj iza slje­de­ćeg za­vo­ja. Pos­li­je, ka­da do­đe­te na odre­di­šte, ni­ka­ko ne mo­že­te na­ći par­kir­no mjes­to. Danas je to dio sva­kod­nev­nog ži­vo­ta za vo­la­nom. Me­đu­tim, za ma­nje od de­set go­di­na, pos­to­jat će pot­pu­no no­ve mo­guć­nos­ti; vi­so­ko auto­ma­ti­zi­ra­na vož­nja do­vest će do opu­šte­ne vož­nje na auto­ces­ti, auto­mo­bi­li ko­ji su is­pred vas slat će upo­zo­re­nje o us­po­ra­va­nju pro­me­ta, a va­še će vo­zi­lo sa­mo sma­nji­ti br­zi­nu pri­je ne­go što do­đe do opas­ne si­tu­aci­je. Na kra­ju pu­to­va­nja na­vi­ga­cij­ski će ure­đa­ji us­mje­ri­ti vo­za­ča iz­rav­no na slo­bod­no par­kir­no mjes­to ili će se auto­mo­bil u pot­pu­nos­ti sa­mos­tal­no vo­zi­ti kroz ga­ra­žu.

Uz in­te­gra­ci­ju auto­mo­bi­la na in­ter­net ta vi­zi­ja pre­la­zi iz znans­tve­ne fan­tas­ti­ke u stvar­nost. Is­tra­ži­va­njem ‘Uči­nak po­ve­za­nog auto­mo­bi­la u 2025. go­di­ni’ ko­je su pro­ve­li Bos­ch i tvrt­ka za sa­vje­to­va­nje Prog­nos de­talj­ni­je se is­tra­ži­lo što će taj trend zna­či­ti kon­kret­no za SAD, Nje­mač­ku i ve­će gra­do­ve u Ki­ni. “Po­ve­za­na mo­bil­nost zna­čit će ma­nje ne­sre­ća, ma­nju po­troš­nju go­ri­va i ma­nje stre­sa”, re­kao je dr. Dirk Ho­he­isel, član Bos­c­he­va uprav­nog od­bo­ra, sa­žev­ši re­zul­ta­te iz­ra­ču­na pre­ma mo­de­lu.

“Skri­ve­ni su ju­na­ci re­vo­lu­ci­je po­ve­zi­vos­ti sus­ta­vi po­mo­ći i sus­ta­vi za udob­nost s ko­ji­ma smo čes­to već upoz­na­ti”, re­kao je Ho­he­isel. Pre­ma iz­ra­ču­ni­ma, elek­tro­nič­ki pro­gram sta­bil­nos­ti (ESP) bit će, na pri­mjer, do 2025. go­di­ne dos­tu­pan u go­to­vo 90 pos­to vo­zi­la u tri dr­ža­ve obu­hva­će­ne is­tra­ži­va­njem, a auto­mat­ski sus­ta­vi na­glog ko­če­nja i po­moć­ni­ci za na­pu­šta­nje pro­met­ne tra­ke te­me­lje­ni na sen­zo­ri­ma u do 40 pos­to auto­mo­bi­la. Sus­ta­vi za vi­še udob­nos­ti i po­ve­zi­vost ta­ko­đer će se na­la­zi­ti u ve­ći­ni auto­mo­bi­la: 2025. pa­met­ni će te­le­fo­ni bi­ti ugra­đe­ni u sus­tav in­fo­za­ba­ve pri­bliž­no sva­kog dru­gog vo­zi­la.

Ras­tu­ći broj tak­vih sus­ta­va i nji­ho­va sve ve­ća po­ve­zi­vost s in­ter­ne­tom či­ne ih za sve uklju­če­ne da­le­ko važ­ni­ji­ma od zbro­ja nji­ho­vih di­je­lo­va. Sen­zo­ri za ESP pri­jav­lji­vat će na­do­la­ze­će di­je­lo­ve za­le­đe­ne ces­te, ka­me­re će pri­kup­lja­ti po­dat­ke o ogra­ni­če­nju br­zi­ne i ma­gli, a funk­ci­je kao što su in­ter­net­ska rje­še­nja za

Nje­mač­ka 30.000) ko­je uklju­ču­ju tje­les­ne oz­lje­de, što je jed­na­ko bro­ju ne­sre­ća ko­je se do­go­de ti­je­kom dvi­je go­di­ne u Ber­li­nu, glav­nom gra­du Nje­mač­ke. Ta­ko­đer, bit će 350.000 ma­nje oso­ba oz­lje­đe­nih u pro­met­nim ne­sre­ća­ma, što je jed­na­ko kao 12 go­di­na bez oz­lje­da u pro­met­nim ne­sre­ća­ma u Los An­ge­le­su. Sa­mo u SADu bit će ih 290.000 ma­nje (Ki­na 25.000, Nje­mač­ka 37.000). Oko 11.000 lju­di mo­glo bi se spa­si­ti s po­mo­ću po­ve­za­nih sus­ta­va po­mo­ći, od to­ga 4000 u SADu (Ki­na 7000, Nje­mač­ka 300). Po­ve­za­ni sus­ta­vi po­mo­ći ušte­djet će do 4,3 mi­li­jar­de eura u ma­te­ri­jal­nim tro­ško­vi­ma i tro­ško­vi­ma zbog šte­te. To je go­to­vo dvos­tru­ko ve­ći iz­nos od iz­no­sa ko­ji je ki­ne­ska vla­da 2016. go­di­ne po­tro­ši­la na po­bolj­ša­nje kva­li­te­te zra­ka u Pe­kin­gu. Ti iz­no­si pred­stav­lja­ju zna­čaj­ne ušte­de za osi­gu­ra­va­ju­ća druš­tva i ne­što vi­še nov­ca u tor­bi­ci ili nov­ča­ni­ku sva­kog vlas­ni­ka vo­zi­la. Od 3,6 mi­li­jar­di eura ušte­da u SADu (Ki­na 380 mi­li­ju­na eura, Nje­mač­ka 450 mi­li­ju­na eura), sa­mo in­te­gra­ci­ja pa­met­nih te­le­fo­na do­ni­je­ti će vi­še od 610 mi­li­ju­na eura. Osim to­ga, za­hva­lju­ju­ći funk­ci­ja­ma po­ve­za­ne mo­bil­nos­ti pos­ti­že se i sna­žan eko­lo­ški uči­nak.

Ta­ko će se ušte­dje­ti go­to­vo 400.000 to­na CO2, što je ko­li­či­na ko­ju na­ci­onal­ni park Sc­hwar­zwald u Nje­mač­koj mo­že obra­di­ti za tri go­di­ne. Kon­cep­ti kao što su par­ki­ra­nje te­me­lje­no na za­jed­ni­ci i ak­tiv­no uprav­lja­nje par­ki­ra­li­štem sma­njit će vož­nju zbog par­ki­ra­nja za do 380 mi­li­ju­na ki­lo­me­ta­ra, dok će vi­so­ko auto­ma­ti­zi­ra­na vož­nja do­dat­no ušte­dje­ti go­ri­vo. Pri­bliž­no 70 mi­li­ju­na

PD

Teh­no­lo­gi­ja po­ve­zi­vos­ti po­ve­ćat će priv­lač­nost di­je­lje­nja auto­mo­bi­la

BUDUĆNOST URBANE MO­BIL­NOS­TI: AUTO­MA­TI­ZI­RA­NA TAK­SI US­LU­GA

bez vo­za­ča auto­ma­ti­zi­ra­na ili ma­nu­al­na vož­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.