Auto­mo­bi­li će sa­mi do­la­zi­ti do put­ni­ka i odves­ti ih gdje po­že­le

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI -

Bos­ch i Da­imler za­jed­no ra­zvi­ja­ju pot­pu­no auto­ma­ti­zi­ra­ni sus­tav bez vo­za­ča

Bos­ch i Da­imler us­pos­ta­vi­li su su­rad­nju ka­ko bi una­pri­je­di­li ra­zvoj pot­pu­no auto­ma­ti­zi­ra­nih vo­zi­la bez vo­za­ča ko­ji bi se na grad­skim uli­ca­ma tre­ba­li na­ći do po­čet­ka slje­de­ćeg de­set­lje­ća. Cilj im je zajednički ra­zvi­ti sof­tver i al­go­rit­me za auto­nom­ni sus­tav vož­nje. Upo­tri­je­bit će se sve­obu­hvat­na struč­na zna­nja o vo­zi­li­ma tvrt­ke Da­imler u kom­bi­na­ci­ji sa struč­nim zna­nji­ma o sus­ta­vi­ma i sklo­pov­lju tvrt­ke Bos­ch. Si­ner­gi­je ko­je iz to­ga pro­iza­đu us­mje­rit će se u što ra­ni­ju pri­pre­mu te teh­no­lo­gi­je za pro­izvod­nju. Pro­mo­vi­ra­njem sus­ta­va za pot­pu­no auto­ma­ti­zi­ra­na vo­zi­la bez vo­za­ča za grad­sku vož­nju, Bos­ch i Da­imler nas­to­je po­bolj­ša­ti tok grad­skog pro­me­ta, po­ve­ća­ti si­gur­nost na ces­ti i pru­ži­ti va­žan ele­ment za pro­met bu­duć­nos­ti. Ta će teh­no­lo­gi­ja me­đu os­ta­lim po­ve­ća­ti priv­lač­nost di­je­lje­nja auto­mo­bi­la. Lju­di­ma će se omo­gu­ći­ti da op­ti­mal­no is­ko­ris­te vri­je­me ko­je pro­vo­de u auto­mo­bi­li­ma, te će se oso­ba­ma ko­je ne po­sje­du­ju vo­zač­ke do­zvo­le po­nu­di­ti no­vi na­či­ni mo­bil­nos­ti. Glav­ni je cilj pro­jek­ta pri­pre­mi­ti sus­tav vož­nje za pro­izvod­nju, ka­ko bi vo­zi­la mo­gla pot­pu­no auto­nom­no pro­me­to­va­ti po gra­do­vi­ma. Po­la­zi se od ide­je da će vo­zi­la do­la­zi­ti k vo­za­či­ma, a ne obr­nu­to. U una­pri­jed odre­đe­nim grad­skim po­dru­čji­ma lju­di mo­gu prak­tič­no upo­treb­lja­va­ti svo­je pa­met­ne te­le­fo­ne da re­zer­vi­ra­ju us­lu­gu di­je­lje­nja auto­mo­bi­la ili da po njih do­đe auto­ma­ti­zi­ra­ni grad­ski tak­si spre­man da ih odve­ze na že­lje­no odre­di­šte. par­ki­ra­nje i upo­zo­re­nja o vo­za­ču u po­greš­nom tra­ku u go­to­vo stvar­nom vre­me­nu bit će u ši­ro­koj upo­ra­bi.

“Na­še is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je da će učin­ci po­ve­zi­vos­ti ima­ti pri­mje­tan utje­caj na sva­kog vo­za­ča 2025.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.