Ku­pa­nje i sun­ča­nje uz bes­plat­ni 4G in­ter­net i be­žič­no pu­nje­nje mo­bi­te­la

Ro­goz­ni­ca Pos­tav­lja­njem osam pa­met­nih klu­pa duž 50 ki­lo­me­ta­ra du­ge oba­le pos­ta­la pr­vom op­ći­nom ko­ja je ta­kav spoj mo­der­ne teh­no­lo­gi­je i prak­tič­nos­ti do­ve­la u sva svo­ja ka­te­go­ri­zi­ra­na tu­ris­tič­ka na­se­lja

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Pro­jekt je na­išao na po­zi­tiv­ne re­ak­ci­je ka­ko gos­ti­ju ta­ko i lo­kal­nog sta­nov­niš­tva, a nje­gov zna­čaj naj­bo­lje će se vi­dje­ti u na­do­la­ze­ćim ljet­nim mje­se­ci­ma

Op­ći­na Ro­goz­ni­ca je pos­tav­lja­njem osam pa­met­nih klu­pa duž 50 ki­lo­me­ta­ra du­ge oba­le pos­ta­la pr­vom op­ći­nom u Hr­vat­skoj ko­ja je ta­kav spoj mo­der­ne teh­no­lo­gi­je i prak­tič­nos­ti do­ve­la u sva svo­ja ka­te­go­ri­zi­ra­na tu­ris­tič­ka na­se­lja. Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Ro­goz­ni­ca za ovu je po­tre­bu inves­ti­ra­la 150 ti­su­ća ku­na, a ak­tiv­nost je re­ali­zi­ra­na u su­rad­nji s tvrt­kom In­clu­de iz So­li­na te uz part­ner­stvo Hr­vat­skog te­le­ko­ma. Pos­tav­lje­ne Ste­ora pa­met­ne klu­pe ener­get­ski su pot­pu­no neo­vis­ne, na­pa­ja­ju se pu­tem so­lar­nih pa­ne­la, omo­gu­ća­va­ju pu­nje­nje svih ti­po­va mo­bil­nih ure­đa­ja pu­tem USB pri­klju­ča­ka, be­žič­no pu­nje­nje, oprem­lje­ne su na­pred­nim 4G in­ter­ne­tom te ih u ve­čer­njim sa­ti­ma kra­si LED am­bi­jen­tal­no svi­je­tlo, pri­op­ći­la je TZ Ro­goz­ni­ca. Pro­jekt je, saz­na­li smo, već na­išao na po­zi­tiv­ne re­ak­ci­je ka­ko gos­ti­ju ta­ko i lo­kal­nog sta­nov­niš­tva, dok će se u na­do­la­ze­ćim ljet­nim mje­se­ci­ma naj­bo­lje vi­dje­ti nje­gov zna­čaj.

“Pro­jek­tom se že­li­mo do­dat­no pri­bli­ži­ti tu­ris­ti­ma i su­mje­šta­ni­ma te im omo­gu­ći­ti bes­pla­tan in­ter­net i bez­briž­no ko­ri­šte­nje mo­bil­nih ure­đa­ja dok opu­šte­no še­ta­ju uz mo­re, ku­pa­ju se na pla­ži ili sje­de i uži­va­ju u pre­kras­nom po­gle­du. Iz­nim­no nam je za­do­volj­stvo što smo us­pje­li pa­met­ne klu­pe pos­ta­vi­ti u sva na­ša obal­na tu­ris­tič­ka na­se­lja te na­pra­vi­ti zna­ča­jan ko­rak pre­ma pa­met­noj des­ti­na­ci­ji”, za Pos­lov­ni je dnev­nik ko­men­ti­rao di­rek­tor TZ Ro­goz­ni­ca Ma­ri­jo Mla­di­nić.

Do­da­je i da TZ op­ći­ne Ro­goz­ni­ca kons­tant­no ula­že na­po­re u po­bolj­ša­nje uvje­ta bo­rav­ka gos­ti­ju. U pro­tek­le tri go­di­ne us­pješ­no su sta­bi­li­zi­ra­li fi- nan­ci­je tu­ris­tič­kog ure­da te pos­lo­va­nje do­ve­li na vi­šu ra­zi­nu u ko­joj bez ikak­vog za­du­ži­va­nja i po­mo­ći op­ći­ne TZ us­pješ­no os­tva­ru­je sve pla­ni­ra­ne za­da­će. Po­vrh to­ga, is­ti­če, stva­ra­ju do­dat­ni fi­nan­cij­ski fond iz ko­jeg do­dat­no po­bolj­ša­va­ju tu­ris­tič­ku in­fras­truk­tu­ru op­ći­ne.

“Ro­goz­ni­ca je pre­poz­na­ta kao ide­al­na des­ti­na­ci­ja za obi­telj­ski od­mor. Gos­ti nam se ra­do vra­ća­ju, pre­poz­na­li su pri­rod­ne i kul­tur­ne lje­po­te, kao i od­lič­nu lo­ka­ci­ju Ro­goz­ni­ce smje­šte­ne dos­lov­no u sr­cu Dal­ma­ci­je što je ide­al­na po­la­ziš­na toč­ka za dnev­ne iz­le­te do svih naj­a­trak­tiv­ni­jih tu­ris­tič­kih odre­di­šta u Hr­vat­skoj ka­ko na kop­nu ta­ko i na mo­ru. To po­t­vr­đu­je i pro­sječ­na du­lji­na bo­rav­ka na­ših gos­ti­ju od go­to­vo 9 no­će­nja što je vi­šes­tru­ko vi­še od hr­vat­skog pro­sje­ka. Upra­vo sto­ga će­mo nas­to­ja­ti pratiti svjet­ske tren­do­ve i no­ve teh­no­lo­gi­je, pa već razmišljamo o ‘pa­met­nim tuševima’ na pla­ža­ma, punionicama za elek­trič­ne automobile”, po­ru­čio je. Na­gla­ša­va i da Ro­goz­ni­ca iz go­di­ne u go­di­nu oba­ra sve re­kor­de i za­uzi­ma po­zi­ci­ju jed­ne od zna­čaj­ni­jih tu­ris­tič­kih des­ti­na­ci­ja na Ja­dra­nu. “Pri­je dvi­je go­di­ne pr­vi pu­ta smo sla­vi­li pre­la­zak po­la mi­li­ju­na os­tva­re­nih no­će­nja, a proš­le smo doš­li do go­to­vo 700 ti­su­ća no­će­nja, ta­ko da se ve­li­kim ko­ra­ci­ma pri­bli­ža­va­mo mi­li­jun­tom no­će­nju. Ako se uz­me u ob­zir da u op­ći­ni Ro­goz­ni­ca još ne­ma ni­ti jed­nog ve­ćeg ho­tel­skog kom­plek­sa te da 95 pos­to smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta či­ni pri­vat­ni smje­štaj, re­zul­tat je još im­pre­siv­ni­ji”, do­dao je na kra­ju Mla­di­nić.

NASTOJAT ĆE­MO PRATITI SVJET­SKE TREN­DO­VE I NO­VE TEH­NO­LO­GI­JE,

PA VEĆ RAZMIŠLJAMO O ‘PA­MET­NIM TUŠEVIMA’ I PUNIONICAMA ZA ELEK­TRIČ­NE AUTOMOBILE

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Ma­ri­jo Mla­di­nić, di­rek­tor TZ Ro­goz­ni­ce, za­do­vo­ljo­van je što su us­pje­li pos­ta­vi­ti pa­met­ne klu­pe te ta­ko na­pra­vi­li zna­ča­jan ko­rak pre­ma pa­met­noj des­ti­na­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.