Ma­nje ra­ki­je, šlji­ve vi­še od­la­ze u iz­voz

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ni urod ko­ji bi zbog lo­šeg vre­me­na mo­gao ove go­di­ne bi­ti ma­nji i za če­t­vr­ti­nu ne­će ugro­zi­ti po­zi­ci­ju Sr­bi­je kao dru­gog svjet­skog pro­izvo­đa­ča šlji­va, od­mah iza Ki­ne, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti. Sr­bi­ja ima pod šlji­va­ma go­to­vo 78.000 hek­ta­ra, s ko­jih se go­diš­nje ube­re iz­me­đu 300.000 i 450.000 to­na plo­do­va.

“Pri­ča sa šlji­va­ma pos­led­njih se ne­ko­li­ko go­di­na znat­no pro­mi­je­ni­la i vi­še ne sli­či na ono što smo ne­kad ima­li”, ka­že Evi­ca Mi­ha­lje­vić iz Udru­že­nja Plo­do­vi Sr­bi­je. “Sve vi­še vo­ća­ra se od­lu­ču­je da šlji­ve be­re ruč­no, s pe­telj­kom, i da ih ta­ko, po­seb­no one ek­s­tra kla­se, pla­si­ra u pro­da­ju. Tak­ve šlji­ve naj­češ­će se od­mah hla­de i na­la­ze svoj put do Ru­si­je. Dru­gi dio, ta­ko­đer do­bre kak­vo­će, sje­če se ruč­no ili stroj­no i pla­si­ra se na tr­ži­šte. Pre­os­ta­le šlji­ve pre­ra­đu­ju se su­še­njem, dok se prez­re­li plo­do­vi ko­ris­te za pek­mez i ra­ki­ju”, objaš­nja­va Mi­ha­lje­vić.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, ove go­di­ne lju­bi­te­lji ra­ki­je šlji­vo­vi­ce mo­gli bi bi­ti us­kra­će­ni za to pi­će jer će naj­ve­ći dio kva­li­tet­nog uro­da bi­ti pla­si­ran po bo­ljoj ci­je­ni, kao pr­vok­las­na, sje­če­na ili su­še­na šlji­va.

“Mno­gi sma­tra­ju da u ra­ki­ji za­vr­ša­va­ju šlji­ve naj­lo­ši­je kva­li­te­te, struč­nja­ci, me­đu­tim, ka­žu da u ra­ki­ji, da bi bi­la do­bra, tre­ba­ju bi­ti bo­lji plo­do­vi od onih ko­ji se je­du”, ka­že dr. Mi­lan Lu­kić iz Ins­ti­tu­ta za vo­ćar­stvo u Čač­ku.

“Tre­nut­no je od­nos mo­der­nih i tra­di­ci­onal­nih na­sa­da šlji­va 40:60 u ko­rist tra­di­ci­onal­nih, ali se si­tu­aci­ja iz go­di­ne u go­di­nu mi­je­nja, ras­te broj mo­der­nih na­sa­da”, objaš­nja­va Lu­kić.

“Mi­je­nja se i struk­tu­ra po sor­ta­ma, ta­ko da se sve vi­še sa­de šlji­ve ko­je su na­mi­je­nje­nje pre­hra­ni, a sve ma­nje je onih ra­kij­skih vr­sta. I da­lje, me­đu­tim, ima­mo mno­go pros­to­ra za na­pre­dak, jer ia­ko smo zna­ča­jan pro­izvo­đač šlji­va i da­lje su­he šlji­ve iz Sr­bi­je na tr­ži­štu Ru­si­je po­kri­va­ju sa­mo je­dan pos­to tr­ži­šta”, ka­že Lu­kić.

Na­kon Ki­ne, Sr­bi­ja je dru­gi svjet­ski pro­izvo­đač šlji­va s oko 450.000 to­na go­diš­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.