KO­MEN­TAR OD POREZNIH OBVEZNIKA NE MO­GU SE TRAŽITI NERAZUMNI KO­RA­CI U PROVJERI DO­BAV­LJA­ČA

Raz­li­ka Ia­ko je po­rez­ni obvez­nik ro­bu pri­mio, do­bio ra­čun na ko­jem je PDV, hr­vat­sko po­rez­no ti­je­lo os­po­ra­va is­po­ru­ku (pret­po­rez) jer je do­bav­ljač na­ba­vio ro­bu na cr­no, dok u slič­nom slu­ča­ju Eu­rop­ski sud prav­de priz­na­je pra­vo na od­bi­tak pret­po­re­za ia­ko je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - PERE MIOČ* re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr

Učlan­ku će­mo se os­vr­nu­ti na pre­su­du hr­vat­skog Uprav­nog su­da Us1638/2009, od 31. ko­lo­vo­za 2011. go­di­ne i us­po­re­di­ti je s pre­su­dom Eu­rop­skog su­da prav­de u slič­nom slu­ča­ju.

Za po­če­tak je bit­no na­po­me­nu­ti da ia­ko je od ula­ska u Eu­rop­sku uni­ju stu­pio na sna­gu no­vi Za­kon o PDVu, ve­lik broj odred­bi je os­tao is­ti pa je us­po­red­ba po­seb­no za­nim­lji­va gle­da­ju­ći pris­tup i obraz­lo­že­nje od­lu­ke od stra­ne do­ma­ćeg i EU su­da.

U slu­ča­ju Us1638/2009, po­rez­ni je obvez­nik ku­pio odre­đe­nu ro­bu od do­bav­lja­ča. Is­pos­ta­vi­lo se da do­bav­ljač ne­ma ulaz na­ve­de­ne ro­be, od- nos­no da ju je na­ba­vio “na cr­no”. Dak­le, ia­ko je po­rez­ni obvez­nik ro­bu pri­mio, do­bio ra­čun na ko­jem je PDV, po­rez­no ti­je­lo os­po­ra­va is­po­ru­ku (pret­po­rez) jer je do­bav­ljač na­ba­vio ro­bu na cr­no.

Ne­priz­na­ti do­ka­zi

Ci­je­la je pre­su­da te­me­lje­na na to­me da ako do­bav­ljač ne­ma ula­za, ni­je mo­gao na­pra­vi­ti is­po­ru­ku.

Una­toč to­me što po­rez­ni obvez­nik ima do­ka­ze da je do­bav­ljač oba­vio is­po­ru­ku i da je tu is­tu ro­bu za­pri­mio, pre­su­da ne­gi­ra stvar­nost i re­al­nost.

Za­nim­lji­vo je da se u pre­su­di na­vo­de uvje­ti za priz­na­va­nje pret­po­re­za ko­ji su u prin­ci­pu is­pu­nje­ni, od­nos­no da je za­prim­ljen ra­čun ko­ji sa­dr­ži sve bit­ne ele­men­te, da je is­po­ru­ka prim­lje­na od dru­go­ga po­rez­nog obveznika, da ni­je is­klju­če­no pra­vo priz­na­va­nja pret­po­re­za i da je ri­ječ o is­po­ru­ci za po­du­zet­nič­ke svr­he.

Me­đu­tim, na te­me­lju ove pre­su­de se pos­tav­lja pi­ta­nje: Što to zna­či u prak­si? Da je po­treb­no od part­ne­ra tražiti uvid i po­t­vr­du da su ulaz­ni ra­ču­ni do­bi­ve­ni i knji­že­ni u nji­ho­vim knji­ga­ma?! Iz tek­s­ta pre­su­de ni­je ra­zvid­no je li po­rez­ni obvez­nik mo­gao do­ka­za­ti da je pred­met­nu ro­bu pro­dao da­lje.

U tom bi slu­ča­ju ap­surd bio još ve­ći, jer je po­rez­ni obvez­nik na­ba­vio ro­bu, pro­dao je da­lje, obra­ču­nao PDV, ali mu se sve­jed­no os­po­ra­va pret­po­rez (iz­laz­ni PDV dr­ža­va mu, na­rav­no, ne­će vra­ti­ti) za­to što ne­ki pos­lov­ni part­ner na­bav­lja ro­bu na cr­no i pre­pro­da­je je da­lje.

S dru­ge stra­ne, Eu­rop­ski sud prav­de je do­nio pre­su­du za sli­čan slu­ča­ju Ma­hagében kft C 80/11.

1. lipnja 2007. go­di­ne, Ma­hagében je za­klju­čio ugo­vor s Róma­hegyKert Kft (na­da­lje RK) za ops­kr­bu neo­bra­đe­nih tru­pa­ca ba­gre­ma iz­me­đu 1. lipnja i 31. pro­sin­ca 2007.

U tom raz­dob­lju, RK je iz­dao 16 ra­ču­na za is­po­ru­ku raz­li­či­tih ko­li­či­na tru­pa­ca. Dos­tav­lje­ne ot­prem­ni­ce, pri­lo­že­ne kao aneks, ta­ko­đer su naz­na­če­ne na šest ra­ču­na. RK je pri­ja­vio sve ra­ču­ne u svo­jom PDV obras­cu, na­vo­de­ći da su is­po­ru­ke iz­vr­še­ne, te pla­tio PDV po is­po­ru­ka­ma. Ma­hagében je uklju­čio ove ra­ču­ne u svo­je PDV obras­ce te priz­nao pret­po­rez po nji­ma.

Ni­je imao ka­mi­on

Za­li­he tru­pa­ca ba­gre­ma kup­lje­ne od RK bi­le su uklju­če­ne u fi­nan­cij­ske iz­vje­šta­je Ma­hagébe­na te ih je nak­nad­no pre­pro­dao raz­nim po­du­ze­ći­ma. Me­đu­tim, po­rez­nim nad­zo­rom RKa os­po­re­no je pra­vo na do­bi­tak pret­po­re­za druš­tvu Ma­hagébem. Kao raz­log za na­ve­de­no, iz­me­đu os­ta­log, na­ve­de­no je da RK ni­je bio u sta­nju dos­ta­vi­ti bi­lo kak­ve do­ku­men­te ko­ji­ma se do­ka­zu­je obav­lja­nje is­po­ru­ke, npr. ot­prem­ni­cu, da ni­je mo­gao ima­ti ko­li­či­nu do­ba­ra is­ka­za­nu na ra­ču­ni­ma pre­ma Ma­hagébe­nu te da RK ni­je imao od­go­va­ra­ju­ći ka­mi­on za is­po­ru­ku tih do­ba­ra, ni­ti do­ku­men­ti­ra­ne do­ka­ze o pla­će­nom pri­je­vo­zu.

Pret­po­rez je os­po­ren jer Ma­hagében ni­je pos­tu­pao s duž­nom paž­njom u smis­lu Za­ko­na o PDVu, bu­du­ći da ni­je, iz­me­đu os­ta­log, pro­vje­rio je li RK po­rez­ni obvez­nik i po­sje­du­je li ro­bu ko­ju je Ma­hagében že­lio ku­pi­ti.

Tu­ma­če­nje di­rek­ti­ve

Ipak, ECJ do­no­si od­lu­ku da odred­be di­rek­ti­ve mo­ra­ju bi­ti tu­ma­če­ne ta­ko da za­bra­nju­ju os­po­ra­va­nje pra­va na od­bi­tak pret­po­re­za po­rez­nom obvez­ni­ku na te­me­lju to­ga što je iz­da­va­telj ra­ču­na u ve­zi s tim us­lu­ga­ma, ili net­ko od nje­go­vih do­bav­lja­ča, pos­tu­pio ne­pro­pis­no, a Po­rez­na upra­va ni­je na te­me­lju objek­tiv­nih do­ka­za ut­vr­di­la da je po­rez­ni obvez­nik u pi­ta­nju znao, ili mo­rao zna­ti, ka­ko je tran­sak­ci­ja po­ve­za­na s po­či­nje­nom pri­je­va­rom do­bav­lja­ča ili dru­gog tr­gov­ca ko­ji su­dje­lu­je u lan­cu is­po­ru­ka. Dak­le, Eu­rop­ski sud prav­de na­gl­sa­ka stav­lja na re­al­ne okol­nos­ti sva­kod­nev­nih tran­sak­ci­ja, od­nos­no da se od poreznih obveznika ne mo­gu tražiti nerazumni ko­ra­ci u pro­vje­ra­va­nju do­bav­lja­ča.

Ta­ko­đer, na­po­mi­nje da ako po­rez­ni obvez­nik ni­je ima na­mje­ru pri­je­va­re ili ni­je mo­gao zna­ti da je dio is­te, ka­ko u tom slu­ča­ju ne smi­je bi­ti os­po­re­no pra­vo na pret­po­rez u ovak­vim slu­ča­je­vi­ma.

Na­da­mo se da bi u da­naš­njim slu­ča­je­vi­ma i hr­vat­ski sud sli­je­dio ana­lo­gi­ju u prin­ci­pe Eu­rop­skog su­da prav­de.

*Pere Mioč Me­na­džer Ma­zar­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.