Ku­ha­re se ko­nač­no shva­ća sve oz bilj­ni­je, uvje­ti ra­da zna­ju bi­ti bo­lji ne­go u ino­zem­s­tvu pa pla­ća o d 15 ti­su­ća ku­na vi­še ni­je ri­jet­kost

Za­ni­ma­nje bu­duć­nos­ti Kri­za ka­dro­va u tu­riz­mu je­dins­tve­na je šan­sa da se ot­kri­ju sve sla­be toč­ke sus­ta­va ško­lo­va­nja i ka­dro­vi­ra­nja ku­ha­ra, za­ni­ma­nja ko­je bi usko­ro i u Hr­vat­skoj mo­glo od za­ne­ma­re­nog pos­ta­ti elit­no za­ni­ma­nje

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ku­ha­ri iz vo­de­ćih do­ma­ćih ho­te­la ne raz­miš­lja­ju oz­bilj­no o od­la­sku u ino­zem­s­tvo jer se i kod nas mo­gu na­ći pos­lo­vi s do­brim uvje­ti­ma i do­brom pla­ćom

Kri­za ka­dro­va u tu­riz­mu je­dins­tve­na je šan­sa da se, pa ma­kar si­lom pri­li­ka, ot­kri­ju sve sla­be toč­ke sus­ta­va ško­lo­va­nja i ka­dro­vi­ra­nja ku­ha­ra, za­ni­ma­nja ko­je bi usko­ro i u Hr­vat­skoj mo­glo od za­ne­ma­re­nog pos­ta­ti elit­no, kao u dru­gim tu­ris­tič­kim i gas­tro des­ti­na­ci­ja­ma. Da se ra­di o pos­lu ko­ji se ra­di s lju­bav­lju i straš­ću, s broj­nim mo­guć­nos­ti­ma na­pre­do­va­nja, doz­na­li smo od na­ših su­go­vor­ni­ka na te­re­nu ko­ji su nam ot­kri­li oče­ki­va­nja da­naš­njih pos­lo­da­va­ca i za­pos­le­ni­ka, uz vlas­ti­ta is­kus­tva ku­ha­ra i ku­ha­ri­ca iz vr­hun­skih hrvatskih res­to­ra­na i ho­te­la.

Ovih da­na uža­re­ne su ‘li­ni­ji’ por­ta­la Gas­tro­po­sao, u či­joj ba­zi je tre­nut­no oko 600 pos­lo­pri­ma­ca i sto­ti­njak pos­lo­da­va­ca za znat­no vi­še obje­ka­ta. Na por­ta­lu is­ti­ču ka­ko se od dru­gih por­ta­la na tr­ži­štu ra­da raz­li­ku­ju jer uva­ža­va­ju po­seb­nos­ti ra­da u ugos­ti­telj­stvu.

Ta­ko se u ži­vo­to­pi­si­ma umjes­to op­će­ni­tog ‘zna­nja ra­da na ra­ču­na­lu’ tra­ži poz­na­va­nje ra­da na ka­sa­ma i nor­ma­ti­vi­ma, a uz po­sje­do­va­nje vo­zač­ke do­zvo­le bit­no je mo­gu li rad­ni­ci vo­zi­ti dos­tav­na vo­zi­la ili mo­pe­de.

Bo­lji uvje­ti ra­da

U sklo­pu pro­jek­ta sto­ga se po­seb­na paž­nja po­sve­ću­je iz­ra­di kva­li­tet­nih ži­vo­to­pi­sa, kao i po­di­za­nju svjes­nos­ti ko­li­ko je važ­na pra­va pre­zen­ta­ci­ja pre­ma pos­lo­dav­ci­ma.

“Pos­lo­prim­ci­ma je na­rav­no važ­na pla­ća, ali i uvje­ti ra­da, zbog če­ga mno­gi od­la­ze u ino­zem­s­tvo, gdje ih do­du­še če­ka­ju bo­lje pla­će, ali uz te­ške uvje­te ra­da. Mno­gi od njih već su se po­če­li vra­ća­ti, a to­ga će bi­ti sve vi­še. Ia­ko je zbog is­e­lja­va­nja tre­nut­no u Hr­vat­skoj kri­za ka­dro­va, s jed­ne stra­ne do­bro je da su mno­gi rad­ni­ci bi­li u ino­zem­s­tvu gdje su mno­go to­ga i na­uči­li”, ka­že taj­nik Gas­tro­no­ma­da Zo­ran Ši­mu­nić.

Smje­štaj rad­ni­ka ta­ko­đer je me­đu važ­ni­jim kri­te­ri­ji­ma ko­ji se gle­da­ju kod pos­lo­da­va­ca, a i pos­lo­dav­ci su to­ga svjes­ni i svo­jim rad­ni­ci­ma sve vi­še nu­de smje­štaj u apart­ma­ni­ma, s te­le­vi­zo­rom i in­ter­ne­tom,” is­ti­ču na por­ta­lu Gas­tro­po­sao. “S dru­ge stra­ne, pos­lo­lji. dav­ci mo­ra­ju bi­ti svjes­ni da nji­ho­vi ogla­si mo­ra­ju bi­ti za­nim­lji­vi pos­lo­prim­ci­ma, da mo­ra­ju bi­ti pi­sa­ni je­zi­kom ko­ji ku­ha­ri i ko­no­ba­ri ra­zu­mi­ju, ali i mo­ra­ju poz­na­va­ti mo­der­ne ka­na­le ko­mu­ni­ka­ci­je.

Ta­ko je e-ma­il proš­lost, mla­di danas ko­mu­ni­ci­ra­ju pu­tem mo­bil­nih apli­ka­ci­ja, a i kod jed­nih i kod dru­gih pri­su­tan je po­djed­na­ko pro­blem sla­bog poz­na­va­nja upo­tre­be teh­no­lo­gi­ja”, po­jaš­nja­va Ši­mu­nić.

U ba­zi por­ta­la Gas­tro­po­sao niz je ogla­sa za ku­ha­re u ho­te­li­ma i res­to­ra­ni­ma u ko­ji­ma se nu­di po­čet­na pla­ća i do 15 ti­su­ća ku­na, se­zon­sko ili stal­no za­poš­lja­va­nje, smje­štaj i svi obro­ci, edu­ka­ci­ja, mo­guć­nost na­pre­do­va­nja. U ba­zi por­ta­la pro­naš­li smo i oglas obi­telj­skog Ho­te­la Bo­rov­nik iz Tis­nog na Mur­te­ru, ko­ji već du­lje vri­je­me tra­ži ku­ha­re, uklju­ču­ju­ći i še­fa ku­hi­nje. Ra­di se o obi­telj­skom ho­te­lu s če­ti­ri zvjez­di­ce ko­ji je otvo­ren ci­je­le go­di­ne, a u ovu se­zo­nu ula­ze s no­vim wel­l­ne­ssom. Ia­ko u ogla­su na­vo­de pla­ću do 10 ti­su­ća ku­na, vlas­ni­ci tog obi­telj­skog ho­te­la tvr­de da je pla­ća stvar do­go­vo­ra.

“Tra­ži­mo po­uz­da­ne i za­in­te­re­si­ra­ne ku­ha­re ko­ji će kod nas ima­ti si­gu­ran po­sao i pla­ću, a na­ma bi bi­lo naj­dra­že da kod nas do­če­ka mi­ro­vi­nu.

Zbog to­ga, kad nam do­đu na raz­go­vor, kan­di­da­te pi­ta­mo kak­vu pla­ću oče­ku­ju za svoj rad, jer zna­mo da do­brog ku­ha­ra ni­je la­ko na­ći”, po­jaš­nja­va vlas­nik ho­te­la Da­ne Sla­mić, ko­ji je u ovaj tu­ris­tič­ki objekt uklju­čio mno­ge čla­no­ve obi­te- Nje­gov sin Da­vor Sla­mić ta­ko nam ot­kri­va da, una­toč do­brim uvje­ti­ma za za­poš­lja­va­nje, još uvi­jek ni­su us­pje­li pro­na­ći ku­ha­re za ovu se­zo­nu.

Po­tra­ga za ku­ha­ri­ma

Ka­ko ima­ju i res­to­ran u Nje­mač­koj, raz­miš­lja­li su i o an­ga­ži­ra­nju ku­ha­ra iz Nje­mač­ke u Tis­nom, ili će an­ga­ži­ra­ti još mla­đih čla­no­va obi­te­lji.

“Za se­zo­nu će nam tre­ba­ti ukup­no oko 35 lju­di, zna­či tra­ži­mo ih osam, ve­ći­nom ku­ha­ra ko­ji­ma nu­di­mo od­lič­ne uvje­te, uz smje­štaj u objek­tu od­mah do ho­te­la”, ka­že Da­vor Sla­mić ko­ji oče­ku­je da će se ku­ha­ri po­če­ti vra­ća­ti iz ino­zem­s­tva kad uvi­de da se ta­mo ja­ko pu­no ra­di, ne uvi­jek uz do­bre uvje­te i pla­ću, ko­ju mo­gu do­bi­ti i u Hr­vat­skoj.

O od­la­sku u ino­zem­s­tvo za sad oz­bilj­no ne raz­miš­lja­ju ku­ha­ri iz vo­de­ćih hrvatskih ho­te­la s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li. U ku­har­stvo su uš­li iz lju­ba­vi, mno­gi zna­čaj­no na­pre­do­va­li i ve­se­le se os­tat­ku ka­ri­je­re, a na­da­ju se da će se ovo za­ni­ma­nje u Hr­vat­skoj po­če­ti oz­bilj­ni­je shva­ća­ti, uklju­ču­ju­ći i for­mal­no ško­lo­va­nje ko­je ima mno­go mjes­ta za na­pre­dak. Tri­de­se­to­go­diš­njak Da­rio Hre­ljac iz Crik­ve­ni­ce završio je za ku­ha­ra i ra­di na mjes­tu še­fa ku­hi­nje u crik­ve­nič­kom Ja­dra­nu, gdje ra­di od sred­nje ško­le.

“Kroz ci­je­li ži­vot sam po­ka­zi­vao in­te­res za ku­ha­nje i rad s hra­nom. Pri­je sa­mog upi­sa u sred­nju ško­lu sam odra­dio dva mje­se­ca u ku­hi­nji i od­lu­čio da je to ono što bio vo­lio ra­di­ti u ži­vo­tu. Os­no­ve i pr­va is­kus­tva sam ste­kao u ško­li i prak­si, a dalj­nje edu­ka­ci­je ve­za­ne za po­je­di­ne seg­men­te pos­lo­va­nja mi je omo­gu­ći­la tvrt­ka”, ka­že Hre­ljac.

Te­re­za Er­va­tić, 28go­diš­nja­ki­nja iz Po­že­ge ku­ha­ri­ca je u ho­te­lu La­gu­na Pa­ren­ti­um u Po­re­ču. Za­vr­ši­la je tro­go­diš­nju sred­nju ško­lu za ku­ha­ri­ce, na­kon če­ga i tri go­di­ne struč­nog stu­di­ja gas­tro­no­mi­je i res­to­ra­ter­stva Fa­kul­te­ta za me­nadž­ment u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu u Iki. “Vo­lim po­sao ku­ha­ri­ce, odu­vi­jek me za­ni­ma­lo ku­ha­nje, ra­di­la sam u jed­nom

ho­te­lu u Opa­ti­ji, ali sam htje­la no­va is­kus­tva i mo­guć­nost na­pre­do­va­nja, što sam u Pla­voj la­gu­ni i do­bi­la. Na­kon što sam pos­la­la mol­bu, prim­lje­na sam na po­sao i sa­da odra­đu­jem već tre­ću se­zo­nu”, is­pri­ča­la nam je Te­re­za ko­ja tre­nut­no ima ugo­vor za stal­nog se­zon­ca, a na­da se i dalj­njem na­pre­do­va­nju u stru­ci. Ina­če je smje­šte­na u per­so­nal­nom do­mu, što joj je važ­no jer je iz Po­že­ge. Smje­šte­na je u apart­ma­ni­ma As­tra, sa­ma je u so­bi, a ku­hi­nju i ku­pa­oni­cu di­je­li s još dvi­je ko­le­gi­ce ko­je u is­tom ho­te­lu ra­de kao ko­no­ba­ri­ce. Ina­če, Pla­va la­gu­na u 2017. će ulo­ži­ti 3,1 mi­li­jun ku­na u per­so­nal­ni smje­štaj gdje, uz ob­no­vu pos­to­je­ćih ka­pa­ci­te­ta, ula­že i u sto­ti­njak no­vih so­ba ko­je će bi­ti na ras­po­la­ga­nju za smje­štaj se­zon­skih rad­ni­ka. U dvi­je zgra­de per­so­nal­nog do­ma smje­šte­nog kraj ho­te­la La­gu­na Al­ba­tros ra­di se pre­na­mje­na če­tve­ro­kre­vet­nih u dvo­kre­vet­ne so­be s ku­pa­oni­com. Do­dat­no, ula­že se i u 31 no­vu mo­bil­nu ku­ći­cu. U Is­tra­tu­ris­tu je proš­le go­di­ne ulo­že­no 700.000 ku­na u po­bolj­ša­nje kva­li­te­te smje­šta­ja se­zon­skih rad­ni­ka, a ove go­di­ne će ulo­ži­ti još 3,5 mi­li­ju­na ku­na u no­vih 300 kre­ve­ta na­mi­je­nje­nim se­zon­skim rad­ni­ci­ma.

Mo­guć­nost na­pre­do­va­nja

Ta­ko­đer uvo­de no­vu stan­dar­di­za­ci­ju per­so­nal­nog smje­šta­ja, smje­štaj u so­ba­ma s mak­si­mal­no 2 kre­ve­ta, ku­pa­oni­com i os­ta­lom stan­dard­nom opre­mom u ko­ju je uklju­čen Wi­Fi i slič­no. Ku­ha­ri­ca Me­ri­sa Ho­džić naj­mla­đa je na­ša su­go­vor­ni­ca, a u Va­la­mar Isa­bel­la Re­sor­tu je po­če­la ra­di­ti kao sti­pen­dist na­kon po­sje­ta Va­la­ma­ra nje­noj ško­li An­to­na Šti­fa­ni­ća iz Po­re­ča. “Za za­ni­ma­nje ku­ha­ra sam se vr­lo la­ko od­lu­či­la pro­ma­tra­ju­ći maj­ku ko­ja je vje­što do­ma pri­pre­ma­la je­la te me to do­dat­no mo­ti­vi­ra­lo za upra­vo ovo us­mje­re­nje u ško­lo­va­nju.

Za­ni­ma­nje u ugos­ti­telj­stvu vi­dim kao svo­je us­mje­re­nje i da­lje, a rad u Va­la­ma­ru i sti­pen­di­ja ko­ja mi je omo­gu­će­na, za­si­gur­no su po­ti­caj mo­joj bu­du­ćoj ka­ri­je­ri. Sva­ka­ko bih vo­lje­la os­ta­ti ra­di­ti u Va­la­ma- ru jer sma­tram da ov­dje imam broj­ne mo­guć­nos­ti na­pre­do­va­nja”, ka­že Me­ri­sa.

Gle­da­ju­ći oca še­fa ku­hi­nje, na taj po­sao od­lu­čio se i Mel­ki­or Ba­šić, 32go­diš­njak iz Za­gre­ba ko­ji ra­di kao Exe­cu­ti­ve Chef ho­te­la Al­ham­bra na Lo­ši­nju.

“Moj otac Sil­vio Be­lu­žić bio je šef ku­hi­nje. Gle­da­ju­ći nje­ga svi­dje­lo mi se što je ra­dio. Ma­lo po ma­lo, ku­ha­nje mi je pos­ta­lo strast. Bi­la je to mo­ja ko­nač­na od­lu­ka, i da mo­gu sve bih po­no­vio”, ka­že Mel­ki­or, ko­ji je u ovom pos­lu od svo­je 19. go­di­ne.

“U 13 go­di­na is­kus­tva u Kre­ativ­noj ku­hi­nji d.o.o. sam ra­dio u 96 ku­hi­nja u hr­vat­skoj i ino­zem­s­tvu, gdje sam učio, za­tim i pos­tav­ljao stan­dar­de, a u ne­ki­ma bio i chef. Ve­ći­na ku­hi­nja je bi­lo u ho­te­li­ma 5* i 4*, a os­ta­le u a la cart res­to­ra­ni­ma, od fi­ne di­nin­ga do snack ba­ro­va. Od ško­lo­va­nja u ino­zem­s­tvu bi iz­dvo­jio vi­so­ki ins­ti­tut za ku­li­nar­stvo Eto­ile (Sot­to­ma­ri­na, Ve­ne­zia), Las Ve­gas (naj­bo­lji buf­fe­ti na svi­je­tu) i Bor­de­aux (fi­ne di­ning res­ta­urants)”, na­bra­ja Me­li­kor, ko­ji sma­tra da bi u škol­ske pro­gra­me tre­ba­lo uba­ci­ti znat­no vi­še prak­se, a bu­du­će ku­ha­re vo­di­ti u vi­so­ko­ran­gi­ra­ne ku­hi­nje, ka­ko bi mo­ti­va­ci­ja sva­kim da­nom bi­la sve ve­ća.

PD

Por­tal Gas­tr­po­sao. hr spe­ci­ja­li­zi­rao se za tr­ži­šte ra­da u sek­to­ru tu­riz­ma i ugos­ti­telj­stva

RAD U VA­LA­MA­RU I STI­PEN­DI­JA KO­JA MI JE OMO­GU­ĆE­NA, ZA­SI­GUR­NO SU PO­TI­CAJ MO­JOJ BU­DU­ĆOJ KA­RI­JE­RI Me­ri­sa Ho­džić ku­ha­ri­ca u Va­la­mar Isa­bel­la Re­sor­tu

PRI­JE SA­MOG UPI­SA U SRED­NJU ŠKO­LU SAM ODRA­DIO DVA MJE­SE­CA U KU­HI­NJI I OD­LU­ČIO DA JE TO ONO ŠTO BIO VO­LIO RA­DI­TI U ŽI­VO­TU Da­rio Hre­ljac šef ku­hi­nje ho­te­la Ja­dran

MA­LO PO MA­LO, KU­HA­NJE MI

JE POS­TA­LO STRAST. BI­LA JE TO MO­JA KO­NAČ­NA OD­LU­KA, I DA MO­GU SVE BIH PO­NO­VIO Mel­ki­or Ba­šić Exe­cu­ti­ve Chef ho­te­la Al­ham­bra

VO­LIM PO­SAO KU­HA­RI­CE. RA­DI­LA SAM U OPA­TI­JI, ALI SAM HTJE­LA MO­GUĆ­NOST NA­PRE­DO­VA­NJA, ŠTO SAM U PLA­VOJ LA­GU­NI I DO­BI­LA Te­re­za Er­va­tić ku­ha­ri­ca u ho­te­lu La­gu­na Pa­ren­ti­um

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.