Z Za­hva­lju­ju­ći EU nov­cu in­ter­net u sva­kom se­lu

Od­lu­ka EK Na­kon de­set­lje­ća če­ka­nja kre­će ula­ga­nje u op­tič­ku mre­žu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Gra­đa­ni su do sa­da bi­li za­ki­nu­ti i jer ula­ga­nje ope­ra­te­ri­ma ni­je is­pla­ti­vo, EK ne­ma tih pro­ble­ma

Usje­ni ze­le­nog svje­tla za Pe­lje­ški most, Vla­da je od Bruxel­le­sa upra­vo do­bi­la i gos­po­dar­ski da­le­ko zna­čaj­ni­ji po­ti­caj. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja odo­bri­la je Hr­vat­skoj 101,4 mi­li­ju­na eura vri­je­dan pro­gram iz­grad­nje no­ve di­gi­tal­ne auto­ces­te (New Ge­ne­ra­ti­on Network, NGN). Ri­ječ je me­đu­grad­skoj op­tič­koj mre­ži ko­ja će spa­ja­ti 540 gra­do­va i omo­gu­ći­ti da br­zi in­ter­net do­đe do mi­li­jun gra­đa­na, ko­ji su tre­nu­tač­no za­ki­nu­ti za tak­vu us­lu­gu, jer ona ope­ra­te­ri­ma ni­je fi­nan­cij­ski is­pla­ti­va.

Ti­me je okon­ča­no go­to­vo de­set­lje­će pri­je­po­ra oko to­ga tko bi i na ko­ji na­čin u Hr­vat­skoj tre­bao gra­di­ti no­vu op­tič­ku mre­žu i ti­me do­ves­ti br­zi in­ter­net na oto­ke i dru­ge sla­bi­je na­se­lje­ne sre­di­ne, a oko če­ga su raz­li­či­te po­gle­de ima­li Hr­vat­ski te­le­kom s jed­ne i Vla­da s dru­ge stra­ne.

Mar­gret­he Ves­ta­ger, po­vje­re­ni­ca za po­li­ti­ku tr­žiš­nog na­tje­ca­nja Eu­rop­ske ko­mi­si­je ka­že da je cilj pro­gra­ma pru­ži­ti br­zi in­ter­net­ski pris­tup on­dje gdje tre­nu­tač­no ni­je dos­tu­pan, oso­bi­to u ru­ral­nim po­dru­čji­ma.

Pro­gram ši­ro­ko­po­jas­nog pris­tu­pa u Hr­vat­skoj omo­gu­ćit će br­ži in­ter­net pri­vat­nim i pos­lov­nim ko­ris­ni­ci­ma ko­ji ga tre­nu­tač­no ne­ma­ju. To će Hr­vat­skoj po­mo­ći da us­pos­ta­vi in­fras­truk­tu­ru po­treb­nu za in­for­ma­tič­ko druš­tvo i pri­do­ne­se stva­ra­nju je­dins­tve­nog di­gi­tal­nog tr­ži­šta u EUu, ka­že Ves­ta­ger.

Ko­mi­si­ja na­vo­di da u ovom tre­nut­ku tržište brzog interneta u Hr­vat­skoj karakteriziraju visoke cijene i mali broj korisnika u od­no­su na pro­sjek EUa. Pre­ma po­da­ci­ma tr­žiš­nog re­gu­la­to­ra Ha­ko­ma za pr­vo tro­mje­se­čje 2017. u Hr­vat­skoj ima 1,06 mi­li­ju­na pri­klju­ča­ka na br­zi in­ter­net pre­ko fik­s­nih mre­ža. Go­to­vo po­lo­vi­ca tog bro­ja od­no­si se na pri­ključ­ke pre­ko pos­to­je­će, ba­kre­ne mre­že, njih 449,3 ti­su­će. Broj op­tič­kih pri­klju­ča­ka je 59,9 ti­su­ća ili 6,6 pos­to od ukup­nog bro­ja pri­klju­ča­ka na br­zi in­ter­net.

Ko­mi­si­ja sto­ga na­vo­di da joj je cilj kroz ze­le­no svje­tlo za ovaj pro­gram znat­no po­bolj­ša­ti tre­nu­tač­no sta­nje i po­mo­ći Hr­vat­skoj da po­ve­ća svo­ju po­ve­zi­vost i is­pu­ni ci­lje­ve ko­je je u ok­vi­ru je­dins­tve­nog di­gi­tal­nog tr­ži­šta. No­vu op­tič­ku in­fras­truk­tu­ru, ko­ju će Uni­ja su­fi­nan­ci­ra­ti iz EU fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj, Ko­mi­si­ja sto­ga na­zi­va in­for­ma­cij­skom auto­ces­tom na ko­ju će se spa­ja­ti pris­tup­ne op­tič­ke in­fras­truk­tu­re po gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma, od­nos­no lo­kal­ne in­for­ma­cij­ske ces­te ko­je vo­de do gra­đa­na i tvrt­ki. Ko­mi­si­ja je za­klju­či­la da po­zi­tiv­ni učin­ci na tr­žiš­no na­tje­ca­nje na hr­vat­skom tr­ži­štu ši­ro­ko­po­jas­nog pris­tu­pa nad­ma­šu­ju mo­gu­će ne­ga­tiv­ne učin­ke na već eta­bli­ra­ne ope­ra­to­re.

Sto­ga je ut­vr­di­la da je hr­vat­ski pro­gram NGNa u skla­du s pra­vi­li­ma EUa o dr­žav­nim pot­po­ra­ma, pi­še EK.

TRŽIŠTE BRZOG INTERNETA U RH KARAKTERIZIRAJU VISOKE CIJENE I MALI BROJ KORISNIKA

Ope­ra­tiv­no, pro­gram iz­da­nje no­ve in­fras­truk­tu­re, ko­ja će tr­žiš­no na­tje­ca­nje ope­ra­te­ra iz ve­li­kih gra­do­va po­put Za­gre­ba pre­li­ti na os­ta­tak Hr­vat­ske, vo­dit će tvrt­ka Oda­ši­lja­či i ve­ze. Pro­gram će tra­ja­ti 31. pro­sin­ca 2023., a bit će pod­lo­ga za sur­fa­nje br­zi­na­ma od 100 Mb­ps sin­kro­no. Zna­či, 100 Mb­ps u dow­nlo­adu i uplo­adu. Svi ope­ra­te­ri, po­put HTa i Vip­ne­ta, mo­ći će ka­pa­ci­te­te no­ve mre­že za­ku­pi­ti pod jed­na­kim uvje­ti­ma i to du­go­roč­no.

U Vla­di, od­nos­no nad­lež­nom Mi­nis­tar­stvu mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re ne kri­ju za­do­volj­stvo od­lu­kom Ko­mi­si­je. “Na­kon ove od­lu­ke sli­je­di i for­mal­no usva­ja­nje Pro­gra­ma na Vla­di i po­kre­ta­nje pos­tup­ka no­ti­fi­ka­ci­je, od­nos­no pro­ce­du­re sla­nja pri­ja­ve ve­li­kog pro­jek­ta ti­je­li­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je”, ka­žu u mi­nis­tar­stvu.

Do­da­ju da će Uni­ja fi­nan­ci­ra­ti 85% bu­du­će in­for­ma­cij­ske auto­ces­te, od­nos­no 86,2 mi­li­ju­na eura. Os­ta­tak sred­sta­ces­ta va od 14,5 mi­li­ju­na eura, po­jaš­nja­va­ju, osi­gu­rat će Vla­da i to u od­go­va­ra­ju­ćim iz­no­si­ma do 2023. go­di­ne.

Zvon­ko Gla­vaš, di­rek­tor kon­tro­lin­ga OiVa ka­že da se oni već du­že spre­ma­ju za po­če­tak pro­jek­ta te da su eki­pi­ra­ni i sprem­ni. “Za OiV ovo je vr­lo zna­ča­jan pro­jekt, vje­ro­jat­no naj­ve­ći ko­ji je kom­pa­ni­ja ikad na­pra­vi­la s ob­zi­rom na vri­jed­nost”, ka­že Gla­vaš.

Do­da­je da, ako se pro­ce­du­ra ne odu­ži, pr­ve na­tje­ča­je za po­la­ga­nje op­ti­ke ras­pi­sat će u pr­voj po­lo­vi­ci 2018. Po­jaš­nja­va da OiV ne­će uprav­lja­ti grad­njom cje­lo­kup­ne op­tič­ke mre­že u Hr­vat­skoj već da pos­to­ji još je­dan pro­gram, su­fi­nan­ci­ra­nja grad­nje pris­tup­nih mre­ža, od­nos­no lo­kal­nih in­for­ma­cij­skih do gra­đa­na i tvrt­ki ko­ji vo­di Ha­kom.

U HTu ne di­je­le odu­šev­lje­nje od­lu­kom Ko­mi­si­je. “Vla­da je od­lu­či­la da ide u iz­grad­nju pa­ra­lel­ne agre­ga­cij­ske mre­že, umjes­to da od­mah kre­ne s ve­ćim ula­ga­nji­ma u pris­tup­nu mre­žu do kraj­njeg korisnika. To je nji­ho­va od­lu­ka i mi je po­štu­je­mo. Kao ključ­nom part­ne­ru u os­tva­re­nju ci­lje­va Di­gi­tal­ne agen­de 2020., struč­ni re­sur­si HT-a su i da­lje na ras­po­la­ga­nju dr­ža­vi”, po­ru­ču­ju iz HTa.

S dru­ge stra­ne, u Vip­ne­tu ka­žu da je ova od­lu­ka ko­rak na­pri­jed pre­ma po­zi­ci­oni­ra­nju Hr­vat­ske kao dr­ža­ve gi­ga­bit­nog druš­tva i ve­će kon­ku­rent­nos­ti. “Do­bro je da je Ko­mi­si­ja po­dr­ža­la plan po ko­jem se ne­će jav­nim nov­cem na­do­gra­đi­va­ti dav­no amor­ti­zi­ra­na ba­kre­na mre­ža već se ide u iz­grad­nju pot­pu­no no­ve in­fras­truk­tu­re, ko­ja tre­nu­tač­no ne pos­to­ji, a ko­ja će omo­gu­ći­ti mi­ni­mal­ne br­zi­ne pris­tu­pa in­ter­ne­tu od 100 Mbit/s za gra­đa­ne i tvrt­ke u Hr­vat­skoj”, ka­žu u Vip­ne­tu.

U Te­le2 ka­žu da je od­lu­ka Ko­mi­si­je do­bro­doš­la te da pred­stav­lja pret­pos­tav­ku za ra­zvoj ne sa­mo pos­to­je­ćeg brzog interneta u Hr­vat­skoj već i za iz­grad­nju bu­du­ćih 5G mre­ža. “Te­le2 po­dr­ža­va rje­še­nje ko­je će osi­gu­ra­ti svje­tlo­vod­ne ka­pa­ci­te­te svim ope­ra­to­ri­ma i to na ne dis­kri­mi­na­to­ran na­čin, po tro­škov­no ori­jen­ti­ra­nim i tr­žiš­no os­no­va­nim ci­je­na­ma, a ko­je će u ko­nač­ni­ci do­ves­ti do bo­lje ops­kr­be i za­do­volj­stva po­tre­ba korisnika za kva­li­tet­ni­jim, br­žim i ino­va­tiv­nim us­lu­ga­ma po­seb­no ima­ju­ći u vi­du pre­dvi­đe­ni ra­zvoj 5G mre­že”, za­klju­ču­ju u Te­le2.

DALIBOR URUKALOVIĆ/ IGOR KRALJ/ PIXSELL

Čel­ni lju­di HT-a Da­vor To­ma­ško­vić i Vip­ne­ta Jirí Dvor­jan­čan­ský

nas­ta­vak sa str. 1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.