In­dus­tri­ja od 350 mil. eura

S 12% svo­jih bren­do­va u fran­ši­zi, zad­nji smo u EU

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JOLANDA RAK ŠAJN/VL

Iako Hr­vat­ska ima svo­je već poz­na­te franšize po­put npr. Mli­na­ra i bio&bio, pra­vi se pro­cvat fran­šiz­nog pos­lo­va­nja tek oče­ku­je

Fran­šiz­ni sek­tor u svi­je­tu ge­ne­ri­ra vi­še od 50% svjet­ske ma­lo­pro­da­je. Fran­šiz­na in­dus­tri­ja u Eu­ro­pi vri­je­di 350 mi­li­jar­di eura i za­poš­lja­va vi­še od 3 mi­li­ju­na lju­di. Is­tra­ži­va­nja u EU po­ka­zu­ju da je, pri­mje­ri­ce, u Ita­li­ji, 96% fran­šiz­nih bren­do­va ujed­no i na­ci­onal­no. U Slo­ve­ni­ji je tak­vih 48%, dok je Hr­vat­ska sa sve­ga 12% vlas­ti­tih bren­do­va u fran­šiz­nom pos­lo­va­nju po­s­ljed­nja u Eu­ro­pi, ču­lo se na 3. Saj­mu fran­ši­za, fi­nan­cij­skih i kon­zul­tant­skih us­lu­ga - FEC u Opa­ti­ji, u or­ga­ni­za­ci­ji HGK i Žu­pa­nij­ske ko­mo­re Ri­je­ka. Na hr­vat­skom tr­ži­štu tre­nu­tač­no pos­lu­je oko 200 fran­ši­za s 17.000 za­pos­le­nih na vi­še od 1000 lo­ka­ci­ja, od ko­jih je tek 20ak do­ma­ćih.

“Fran­šiz­nim pos­lo­va­njem šti­te se bren­do­vi ko­ji vri­je­de. Čak i u kri­zi fran­šiz­no je pos­lo­va­nje bi­lje­ži­lo rast. Zna­ča­jan je po­da­tak da je 25% svih fran­ši­ze­ra iz­me­đu 25 i 30 go­di­na”, is­ti­če pred­sjed­nik Asso­fran­c­hi­sin­ga Ita­lo Bu­sso­li. Iako i Hr­vat­ska ima po­pu­lar­ne do­ma­će franšize, me­đu ko­ji­ma su Surf’n’Fri­es, Pla­ce2De­sign, bio&bio, Mli­nar, DiCa­prio i tak­vo je pos­lo­va­nje po­ti­caj­no za rast ma­log po­du­zet­niš­tva, u nas se pra­vi pro­cvat još če­ka.

“Zbog ne­dos­tat­ka edu­ka­ci­je u Hr­vat­skoj se franšize otva­ra­ju br­zo­ple­to, ka­ko bi si po­du­zet­ni­ci skra­ti­li tro­ško­ve i vri­je­me, bez kva­li­tet­nih pro­jek­ci­ja i kon­ce­pa­ta ko­ji su pre­du­vjet us­pje­ha”, re­kao je pred­sjed­nik Za­jed­ni­ce fran­šiz­nog pos­lo­va­nja pri HGK Ni­ko­la Or­ša­nić.

Di­rek­to­ri­ca tvrt­ke Pla­ce&De­sign Da­mja­na Do­ma­no­vac, iz­da­va­či­ca tu­ris­tič­kog ma­ga­zi­na Pla­ce2Go, is­ti­če da su prednosti fran­šiz­nog pos­lo­va­nja već unaprijed do­bro pos­tav­lje­ni projekti ko­ji ima­ju svo­je za­ko­ni­tos­ti gdje no­vi fran­ši­zer ne mo­ra kre­nu­ti is­po­čet­ka, već od fran­ši­zo­dav­ca do­bi­va zna­nje i is­kus­tvo.

Ta­ko je i sa Surf’n’Fri­esom ri­ječ­kih po­du­zet­ni­ka An­dri­je Čo­la­ka i De­ni­sa Po­li­ća, ko­ji sva­ko ma­lo iz­ne­na­đu­ju no­vim des­ti­na­ci­ja­ma svo­je franšize. S pr­že­nim krum­pi­ri­ći­ma osvo­ji­li su već vi­še od 15 ze­ma­lja, od Ru­si­je do Vi­jet­na­ma i Ira­na. I pe­kar­ska in­dus­tri­ja Mli­nar osječ­kog po­du­zet­ni­ka Ma­te Ško­je, uz otva­ra­nje vlas­ti­tih du­ća­na i ak­vi­zi­ci­je, ši­ri se fran­šiz­no u Slo­vač­koj, Švi­car­skoj i Aus­tra­li­ji.

PREDNOSTI FRANŠIZE SU VEĆ UNAPRIJED POSLOŽENI PROJEKTI KO­JI IMA­JU SVOJA PRAVILA Da­mja­na Do­ma­no­vac Pla­ce&De­sign

De­nis Po­lić i An­dri­ja Čo­lak sa svo­jom fran­ši­zom krum­pi­ri­ća Surf'n'Fri­es pro­ši­ri­li su se već u 15 ze­ma­lja, od Ru­si­je do Vi­jet­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.