De­sign Dis­trict pos­ta­je tu­ris­tič­ki adut

Za­gre­bač­ka atrak­ci­ja Fes­ti­val će od 13. do 18. lip­nja cen­tar pre­tvo­ri­ti u oazu kre­ati­va­ca

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Za­gre­bač­ka atrak­ci­ja Fes­ti­val će od 13. do 18. lip­nja cen­tar pre­tvo­ri­ti u oazu kre­ati­va­ca

Fes­ti­val je i plat­for­ma za stva­ra­nje svi­jes­ti o važ­nos­ti uklju­či­va­nja kre­ativ­nih ini­ci­ja­ti­va u gos­po­dar­stvo

Na­kon us­pje­ha pi­lot iz­da­nja fes­ti­va­la De­sign Dis­trict Zagreb (DDZ) ko­je je la­ni pri­vuk­lo vi­še od 30 ti­su­ća po­sje­ti­te­lja, Cro­ati­an De­sign Su­per­sto­re kao or­ga­ni­za­tor u su­rad­nji s Tu­ris­tič­kom za­jed­ni­com Gra­da Za­gre­ba i uz po­dr­šku Gra­da Za­gre­ba, Zak­la­de Adris te Mi­nis­tar­stva kul­tu­re, za ovu go­di­nu ima spre­man još bo­ga­ti­ji pro­gram. Is­tak­nu­to je to u sri­je­du na kon­fe­ren­ci­ji po­vo­dom naj­a­ve fes­ti­va­la ko­ji će od 13. do 18. lip­nja uži grad­ski cen­tar s okos­ni­com u Mar­ti­će­voj uli­ci i Rat­ka­je­vom pro­la­zu pre­tvo­ri­ti u naj­kre­ativ­ni­ju za­gre­bač­ku zo­nu.

“Već u pr­voj go­di­ni odr­ža­va­nja fes­ti­val, po­kre­nut s ci­ljem afir­ma­ci­je i ra­zvo­ja odr­ži­vog kom­pro­mi­sa ze­le­nih grad- skih po­vr­ši­na i ur­ba­ni­za­ci­je, po­zi­ci­oni­rao se kao va­žan za­gre­bač­ki tu­ris­tič­ki adut”, po­ru­či­la je di­rek­to­ri­ca Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce gra­da Za­gre­ba Mar­ti­na Bi­enen­feld. DDZ se u vr­lo krat­kom ro­ku, ka­že, po­t­vr­dio kao ide­al­na plat­for­ma za stva­ra­nje svi­jes­ti o važ­nos­ti uklju­či­va­nja kre­ativ­nih ini­ci­ja­ti­va u gos­po­dar­stvo.

“Ra­du­je me i što će­mo u sklo­pu pri­god­ne iz­lož­be u sklo­pu fes­ti­va­la pre­zen­ti­ra­ti i pro­jekt Komadić Za­gre­ba, a sa­mim ti­me i no­ve načine promišljanja autentičnih zagrebačkih suvenira uz suradnju lo­kal­nih dizajnera i pri­mi­je­nje­nih umjet­ni­ka”, is­tak­nu­la je Bi­enen­feld do­dav­ši da se fes­ti­po­du­zet­ni val svo­jim kon­cep­tom vi­še no ide­al­no uk­la­pa u pro­jekt Me­đu­na­rod­ne go­di­ne odr­ži­vog tu­riz­ma. Uz broj­ne iz­lož­be, saj­mo­ve knji­ga, ar­hi­tek­ton­ske vo­đe­ne tu­re, ra­di­oni­ce te raz­li­či­te te­ča­je­ve, u sklo­pu fes­ti­va­la predstavit će se i europ­ski kre­ativ­ni hu­bo­vi, za što je zas­lu­žan Desk Kre­ativ­ne Eu­ro­pe pri Mi­nis­tar­stvu kul­tu­re.

“Ri­ječ je o vr­lo po­ti­caj­nom obli­ku pos­lov­nog funk­ci­oni­ra­nja ko­ji okup­lja kre­ativ­ce i umjet­ni­ke u za­jed­nič­ke pros­to­re gdje stva­ra­ju, raz­mje­nju­ju ide­je i po­ve­zu­ju se u kre­ativ­nom okru­že­nju. Jed­na od os­no­va za us­pjeh sva­kog kre­ativ­nog hu­ba je di­je­lje­nje - raz­miš­lja­nja, zna­nja, is­kus­ta­va i kon­ta­ka­ta, za što u Hr­vat­skoj pos­to­ji sve ve­ći in­te­res”, is­tak­nu­la je na­čel­ni­ca Sek­to­ra za me­đu­na­rod­nu kul­tur­nu suradnju i eu­rop­ske pos­lo­ve Mi­nis­tar­stva kul­tu­re Anja Je­la­vić.

PREDSTAVIT ĆE SE I PRO­JEKT ‘KOMADIĆ ZA­GRE­BA’, A SA­MIM TI­ME I NO­VE NAČINE PROMIŠLJANJA AUTENTIČNIH ZAGREBAČKIH SUVENIRA UZ SURADNJU LO­KAL­NIH DIZAJNERA

ROBERT ANIĆ/ PIXSELL

Ira Payer, Mar­ti­na Bi­enen­feld i Anja Je­la­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.