U raz­bi­je­nim iPho­ne­ima le­ži 2 mi­li­jar­de do­la­ra

Bo­gat­stvo u ser­vi­si­ma Ap­ple mi­je­nja ser­vis­nu stra­te­gi­ju AP­PLE JE U POS­LO­VA­NJE SA SER­VI­SI­MA KRENUO PRIJE TRI GO­DI­NE, A DO TA­DA SU KUPCI PLAĆALI NAKNADU ZA POPRAVAK, ALI SU USTVARI DOBILI ZAMJENSKI UREĐAJ

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Bo­gat­stvo u ser­vi­si­ma Ap­ple mi­je­nja ser­vis­nu stra­te­gi­ju

Do kra­ja go­di­ne u 400 ser­vi­sa u 25 država pos­ta­vit će se uređaj za popravak či­je se pos­to­ja­nje do sa­da ta­ji­lo

Ap­ple sve vi­še shva­ća da u po­prav­ku raz­bi­je­nih iPho­nea le­že mi­li­jar­de do­la­ra, pa je od­lu­čio u svo­jim ov­la­šte­nim tr­go­vi­na­ma pos­ta­vi­ti do sa­da taj­no­vi­ti stroj za br­zi popravak mo­bi­te­la. Ka­ko je za Re­uters iz­ja­vio Bri­an Na­umann, di­rek­tor ser­vis­nih ope­ra­ci­ja kom­pa­ni­je, do kra­ja ove go­di­ne ame­rič­ki teh­no­lo­ški div pos­ta­vit će uređaj za popravak zas­lo­na pod na­zi­vom Ho­ri­zon u pri­bliž­no 400 ov­la­šte­nih ser- vi­sa u 25 država svi­je­ta. Me­đu pr­vim pri­ma­te­lji­ma “ču­des­nog” ure­đa­ja ve­li­či­ne mi­kro­val­ne peć­ni­ce trgovački je la­nac Best Buy iz Min­ne­apo­li­sa.

Go­lem no­vac u ser­vi­su

Iako se na­iz­gled či­ni da je ser­vis raz­bi­je­nih iPho­nea ni­sko­do­ho­dov­na dje­lat­nost, u tom pos­lu ustvari le­ži go­lem no­vac. Na­ime, Ap­ple je u po­s­ljed­njih 10 go­di­na pro­dao vi­še od mi­li­jar­du iPho­nea svih mo­de­la. No, dio ku­pa­ca iz­bje­ga­va 4800 ov­la­šte­nih pro­daj­nih cen­ta­ra i ser­vi­sa ra­za­su­tih po svi­je­tu jer se u slu­ča­ju kva­ra ili nez­go­de obra­ća­ju neo­v­la­šte­nim maj­sto­ri­ma. No, nji­ma Ap­ple ne is­po­ru­ču­je ori­gi­nal­ne re­zerv­ne di­je­lo­ve. Pre­ma pro­cje­na­ma is­tra­ži­vač­ke tvrt­ke IBISWor­ld, popravak svih vr­sta mo­bi­te­la glo­bal­no do­no­si če­ti­ri mi­li­jar­de do­la­ra go­diš­nje.

Ap­ple ne objav­lju­je ko­li­ki su pri­ho­di od ser­vi­sa, ali pro­cje­ne go­vo­re da se ra­di iz­me­đu jed­ne i dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra za sve pro­izvo­de. Me­đu­tim, Ap­ple je do sa­da ogra­ni­ča­vao broj ser­vi­sa s ure­đa­jem Ho­ri­zon, a ta­jio je i nje­go­ve ka­rak-

te­ris­ti­ke. Što­vi­še, sve do sa­da za Ho­ri­zon ši­ra jav­nost uop­će ni­je zna­la.

Po­prav­ci od ne­dav­no

Iako je raz­bi­je­ni zas­lon re­la­tiv­no jed­nos­tav­no za­mi­je­ni­ti, popravak u Ho­ri­zo­nu je po­tre­ban ka­da se mo­ra­ju uči­ni­ti slo­že­ni­ji za­hva­ti, po­put po­prav­ka sen­zo­ra oti­ska pr­sta. Na­ime, sa­mo Ho­ri­zon mo­že “re­ći” pro­ce­so­ru da pre­poz­na zamjenski sen­zor kao ori­gi­nal­ni. Bez to­ga se te­le­fon ne­će mo­ći ot­klju­ča­ti pris­la­nja­njem pr­sta.

Ap­ple je u pos­lo­va­nje s po­prav­ci­ma krenuo tek prije tri go­di­ne na­kon pred­stav­lja­nja iPho­nea 6. Do ta­da su kupci plaćali naknadu za popravak, ali su jed­nos­tav­no dobili zamjenski uređaj. Iako u Ap­pleu tvr­de da su če­ka­li ka­ko bi usa­vr­ši­li ci­je­li ser­vis­ni pro­ces, či­nje­ni­ca je da se sa­da popravak vi­še is­pla­ti. Na­ime, ci­je­na no­vog zas­lo­na prije ne­ko­li­ko go­di­na iz­no­si­la je 229 do­la­ra, a sa­da se kre­će iz­me­đu 129 i 149 do­la­ra, ovis­no o ve­li­či­ni. Ti­me ov­la­šte­ni ser­vi­si mogu biti kon­ku­rent­ni neo­v­la­šte­ni­ma ko­ji na­pla­ću­ju ni­že cijene.

RE­UTERS

Uređaj Ho­ri­zon ve­li­či­ne je mi­kro­val­ne peć­ni­ce, a neo­p­ho­dan je za slo­že­ni­je po­prav­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.