Nje­mač­ka re­gi­ji nu­di mali Mar­shal­lov plan

U Bruxel­le­su Os­ni­va se no­vi europ­ski fond za bal­kan­ske dr­ža­ve

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

U Bruxel­le­su Os­ni­va se no­vi europ­ski fond za bal­kan­ske dr­ža­ve

Je­dan od ci­lje­va nje­mač­ke ini­ci­ja­ti­ve je da se Za­pad­ni Bal­kan pre­mre­ži auto­ces­ta­ma, ko­je bi spo­ji­le Sr­bi­ju sa BiH ili Al­ba­ni­jom

Eu­rop­ska uni­ja se nada da će se šest balkanskih država (Al­ba­ni­ja, Bos­na i Her­ce­go­vi­na, Ko­so­vo, Ma­ke­do­ni­ja, Cr­na Go­ra i Sr­bi­ja) 12. sr­p­nja na sum­mi­tu u Ita­li­ji dogovoriti o re­gi­onal­nom zajedničkom tr­ži­štu ko­je bi mo­glo biti iz­gra­đe­no za go­di­nu da­na, ot­krio je vi­so­ki duž­nos­nik EUa. Eu­rop­ska uni­ja že­li po­ka­za­ti da je i da­lje pre­da­na bal­kan­skoj re­gi­ji una­toč čes­tom jav­no iz­ne­se­nom pro­tiv­lje­nju pro­ši­re­nju Uni­je zbog go­di­na re­ce­si­je, ve­li­ke ne­za­pos­le­nos­ti i ras­ta euro­skep­tič­nih i po­pu­lis­tič­kih stra­na­ka. Pr­vi je o gos­po­dar­skom pri­bli­ža­va­nju ze­ma­lja re­gi­je go­vo­rio prije ne­ko­li­ko go­di­na ta­daš­nji sr­p­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić, pred­la­žu­ći da zem­lje re­gi­je, čla­ni­ce Cef­te, pos­tup­no uki­nu sve ba­ri­je­re slo­bod­nom i ubr­za­nom pro­to­ku lju­di, ro­be i ka­pi­ta­la. Me­đu­tim, eko­no­mis­ti su po­ka­za­li ve­li­ku re­zer­vi­ra­nost pre­ma toj ide­ji, a ne­ki je čak dr­že neo­s­tva­ri­vom.

Uk­lo­ni­ti pre­pre­ke tr­go­vi­ni

Alek­san­dar Mi­lo­je­vić, di­rek­tor Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta u Bi­je­lji­ni je ta­da iz­ja­vio: “Na­ši po­li­ti­ča­ri mo­ra­ju na­pus­ti­ti na­ci­onal­nu kon­cep­ci­ju i pri­hva­ti­ti ra­ci­onal­nu, eko­nom- sku”. Me­đu­tim, či­ni se da je u me­đu­vre­me­nu EU čvr­sto sta­la uz po­ve­zi­va­nje tr­ži­šta re­gi­je. “Za­jed­nič­ko tržište Za­pad­nog Bal­ka­na uk­lo­ni­lo bi pre­pre­ke tr­go­vi­ni, uve­lo stan­dar­di­zi­ra­na pravila za kom­pa­ni­je, uki­nu­lo za­ko­ne ko­ji spre­ča­va­ju rad di­ljem re­gi­je i bi­lo bi iz­gra­đe­no na pos­to­je­ćim re­gi­onal­nim spo­ra­zu­mi­ma o slo­bod­noj tr­go­vi­ni”, re­kao je Jo­han­nes Hahn, pov j e r e -

EU SE NADA DA ĆE SE ŠEST BALKANSKIH DRŽAVA 12. SR­P­NJA DOGOVORITI O ZAJEDNIČKOM TR­ŽI­ŠTU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.