Da­lić nu­di 2 mil. ku­na za IT mje­rač tro­ško­va pro­pi­sa

Ras­te­re­će­nje pos­lo­va­nja Otvo­ren na­tje­čaj za sus­tav ko­ji bi tre­bao ‘pro­češ­lja­ti’ 40 re­gu­la­tor­nih po­dru­čja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Do 11. sr­p­nja otvo­ren je na­tje­čaj za iz­ra­du sus­ta­va pro­cje­ne uči­na­ka i tro­ško­va pro­pi­sa na pos­lo­va­nje tvrt­ki, što je kao je­dan od važ­ni­jih ko­ra­ka za po­bolj­ša­nje uvje­ta pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj naj­a­vi­la mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva Mar­ti­na Da­lić. Sus­tav mje­re­nja ad­mi­nis­tra­tiv­nog op­te­re­će­nja gos­po­dar­stva tre­ba se iz­ra­di­ti pri­mje­nom Stan­dard Cost Mo­de­la, ko­je ko­ris­te čla­ni­ce EU i OECD-a, a Mi­nis­tar­stvo sus­tav že­li ute­me­lji­ti na 40 re­gu­la­tor­nih po­dru­čja, za ko­je će oda­bra­ni struč­nja­ci kre­ira­ti IT rje­še­nje za po­dr­šku mje­re­nju i sma­nje­nju ad­mi­nis­tra­tiv­nog op­te­re­će­nja. Mi­nis­tar­stvo ta­ko že­li “pro­češ­lja­ti” sve pro­ce­du­re i obve­ze iz po­rez­nog sus­ta­va, od op­ćeg po­rez­nog za­ko­na, PDV-a, do­hot­ka, do­bi­ti, tro­ša­ri­na, ca­ri­na, ra­ču­no­vod­stva i re­vi­zi­je, po­tom sek­tor­ski pro­pi­si u pro­me­tu i in­fras­truk­tu­ri, za­šti­ti oko­li­ša i ener­ge­ti­ci, ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma, fi­nan­cij­skom sek­to­ru do us­lu­ga ar­hi­te­ka­ta, in­že­nje­ra, pri­vat­nog zdrav­s­tva i za­šti­te. Ana­li­zom bi ta­ko­đer tre­ba­li biti obu­hva­će­ni i pro­pi­si ko­ji re­gu­li­ra­ju (pred) ste­čaj, za­tva­ra­nje po­du­ze­ća, te sta­tus­ne pro­mje­ne, spa­ja­nja i pre­uzi­ma­nja po­du­ze­ća, pri­je­nos pos­lo­va­nja, vlas­nič­ke od­no­se, pro­pi­se u zdrav­s­tvu i po­ljo­pri­vre­di ko­ji utje­ču na gos­po­dar­stvo, o kon­ce­si­ja­ma, gra­di­telj­stvu i pros­tor­nom ure­đe­nju, za­šti­ti od po­ža­ra, te pro­pi­se o stran­ci­ma. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost pro­jek­ta je 2 mil. ku­na bez PDV-a, a ak­tiv­nos­ti bi tre­ba­le za­po­če­ti s 1. ruj­nom, dok bi Mi­nis­tar­stvo u ci­je­los­ti tre­ba­lo do­bi­ti ocje­ne i sus­tav ad­mi­nis­tra­tiv­nog op­te­re­će­nja tvrt­ki do 1. ruj­na 2018.

Mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva Mar­ti­na Da­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.