Tvrt­ka J. Al­be na­go­di­la se za 1,5 mi­li­ju­na do­la­ra

Pri­je­va­ra ku­pa­ca U eko­lo­škim de­ter­džen­ti­ma i sa­pu­ni­ma Ho­nes­ta re­gu­la­tor pro­na­šao ne­do­pu­šte­ni sas­to­jak SLS

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tvrt­ka Ho­nest ko­ju je 2011. os­no­va­la ame­rič­ka glu­mi­ca Je­ssi­ca Al­ba na­go­di­la se za 1,5 mi­li­ju­na do­la­ra ka­ko bi raz­ri­je­ši­la op­tuž­be za pri­je­va­ru ku­pa­ca. Pre­ma na­vo­di­ma ame­rič­kih me­di­ja, re­gu­la­tor tr­žiš­nog na­tje­ca­nja pro­na­šao je ne­do­pu­šte­ne sas­toj­ke u de­ter­džen­ti­ma za pra­nje rub­lja, sa­pu­ni­ma i sred­stvi­ma za čiš­će­nje ko­je pro­izvo­di i pro­da­je Ho­nest. Na­ime, Al­bi­na tvrt­ka rek­la­mi­ra se kao proi- zvo­đač eko­lo­ških pro­izvo­da, bez sas­to­ja­ka ko­ji iri­ti­ra­ju ko­žu, a ko­ji se mogu na­ći u os­ta­lim, “kla­sič­nim” sred­stvi­ma za čiš­će­nje i de­ter­džen­ti­ma.

Ana­li­za je u Ho­nes­to­vim de­ter­džen­ti­ma pro­naš­la na­tri­jev la­uret sul­fat (SLS), a ko­ji je pak sas­to­jak na­tri­je­vog co­co sul­fa­ta či­je ko­ri­šte­nje Ho­nest priz­na­je. Pre­ma do­ku­men­ti­ma sa sa­vez­nog su­da u Los An­ge­le­su u ko­je je uvid imao Re­uters, Al­bi­na tvrt­ka pris­ta­la je re­for­mu­li­ra­ti sas­tav de­ter­dže­na­ta bez oba na­ve­de­na sas­toj­ka. Kupci će mo­ći tra­ži­ti po­vrat novca ili će do­bi­ti bon za kup­nju u vri­jed­nos­ti 50 do­la­ra na Ho­nes­to­voj stra­ni­ci, sto­ji u sud­skim do­ku­men­ti­ma. Ina­če, Ho­nest je na su­du za­ni­je­kao bi­lo kak­ve ne­pra­vil­nos­ti u pro­izvod­nji. Iz te kom­pa­ni­je kao i iz od­vjet­nič­kog ure­da ko­ji ih je zas­tu­pao os­ta­li su ne­dos­tup­ni za komentar sud­ske od­lu­ke. Ina­če, ovo ni­je prva na­god­ba Al­bi­ne tvrt­ke.

RE­UTERS

Glu­mi­ca Je­ssi­ca Al­ba os­no­va­la je Ho­nest 2011. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.