Pos­lov­ni uz­let No­va­lje

Po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor sa know how lo­gis­ti­kom

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Po­seb­ni se na­po­ri ula­žu u sen­zi­bi­li­za­ci­ju i ohra­bri­va­nje mla­dih lju­di da ne od­la­ze iz No­va­lje te da po­kre­nu vlas­ti­ti po­sao

UNo­va­lji je u pe­tak kao nas­ta­vak če­tve­ro­go­diš­njeg ni­za ma­ni­fes­ta­ci­ja po­sve­će­nih pro­mo­ci­ji ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva odr­žan još je­dan Pos­lov­ni uz­let.

Ka­ko je tom pri­li­kom is­tak­nuo glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka Vla­di­mir Ni­še­vić, u pro­jekt Pos­lov­nog dnev­ni­ka do sa­da se uklju­či­lo vi­še od 60 gra­do­va di­ljem Hr­vat­ske što naj­bo­lje svje­do­či o nje­go­voj važ­nos­ti.

“Po­sve­ti­li smo se ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma i nas­to­ja­li pro­go­vo­ri­ti o te­ma­ma koje ih mu­če, ali i po­seb­no na­gla­si­ti us­pje­he koje ovi vri­jed­ni lju­di pos­ti­žu sva­kod­nev­no”, po­ru­čio je Ni­še­vić.

Novalja je di­je­lom te us­pješ­ne pri­če pos­ta­la jer se že­li po­sve­ti­ti lo­kal­nim po­du­zet­ni­ci­ma i jer grad­ski pro­ra­čun vi­še ne bi tre­bao bi­ti ba­zi­ran go­to­vo is­klju­či­vo na imo­vin­skoj ren­ti i po­re­zu na ne­kret­ni­ne, u uvod­nom je obra­ća­nju is­tak­nuo gra­do­na­čel­nik No­va­lje An­to Da­bo.

“Že­li­mo pro­bu­di­ti po­du­zet­nič­ku ini­ci­ja­ti­vu. Je­dan od ko­ra­ka u smje­ru za­cr­ta­nog us­pje­ha pla­ni­ra­ni je po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor ko­ji će nam omogućiti da mla­di­ma, za­pra­vo svim bu­du­ćim po­du­zet­ni­ci­ma, stvo­ri­mo uvje­te u ko­ji­ma će lak­še re­ali­zi­ra­ti projekte”, naj­a­vio je gra­do­na­čel­nik Da­bo.

Is­tak­nuv­ši po­da­tak o 330 obrt­ni­ka i vi­še od 50 tr­go­vač­kih dru­šta­va ko­ji pos­lu­ju u No­va­lji, Da­bo je uka­zao i da se grad us­pješ­no no­si sa spe­ci­fič­nos­ti­ma i ote­ža­nim uvje­ti­ma otoč­ne des­ti­na­ci­je.

“Svjes­ni smo ne­ujed­na­če­nog rit­ma gos­po­dar­skih ak­tiv­nos­ti na go­diš­njoj razini ko­ji­ma je uz­rok pre­in­ten­zi­van ka­rak­ter pred­se­zo­ne i sezone kao glav­nog po­kre­ta­ča gos­po­dar­skih ak­tiv­nos­ti. Pre­os­ta­li dio go­di­ne sa­da pro­ma­tra­mo kao raz­dob­lje u ko­jem va­lja po­kre­nu­ti projekte i ide- Naj­mla­đe, ta­ko­đer, tre­ba upoz­na­ti s ide­jom da se re­zul­ta­ti pos­ti­žu tru­dom i upor­noš­ću. Klju­čan fak­tor je i što ve­lik broj mla­dih ko­ji su na­pus­ti­li zem­lju ni­je otiš­lo is­klju­či­vo zbog eko­nom­skih raz­lo­ga već i zbog iz­gub­lje­ne vje­re u sus­tav ko­ji bi o nji­ma tre­bao vo­di­ti ra­ču­na. Vje­ru­jem da je Novalja grad ko­ji razumije probleme lokalne za­jed­ni­ce i da stvaramo ozračje povjerenja. Slje­de­ći je ko­rak po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor sa 16 je­di­ni­ca i kom­plet­nom know how lo­gis­ti­kom što vi­di­mo kao je­dan od na­ših naj­važ­ni­jih pro­je­ka­ta”, ka­zao je Da­bo.

Is­tak­nuo je i da ni­je za­hval­no što se nov­ljan­ska gos­po­dar­ska sli­ka ba­zi­ra na tu­riz­mu ko­ji je vr­lo ra­njiv zbog če­ga se po­seb­ni na­po­ri ula­žu u sen­zi­bi­li­za­ci­ju i ohra­bri­va­nje mla­dih lju­di da ne od­la­ze iz No­va­lje te da po­kre­nu vlas­ti­ti po­sao.

“Su­de­ći po de­mo­graf­skoj sta­tis­ti­ci ra­di­mo do­bar po­sao. Ima­mo su­gra­đa­ne ko­ji su se kon­ti­ne­na­ta traj­no pre­se­li­li ovdje, dok pa­ra­lel­no s ti­me ras­te i broj dje­ce u ško­la­ma i broj mla­dih obi­te­lji.”, po­ru­čio je gra­do­na­čel­nik An­to Da­bo.

Po­la­ze­ći od vlas­ti­tog po­du­zet­nič­kog is­kus­tva, pred­sjed­nik Upra­ve RWE Ener­gi­je Zo­ran Mi­li­ša, na­gla­sio je da se po­du­zet­ni­kom se pos­ta­je iz nu­žde već ra­zvo­jem prik­lad­nih vje­šti­na.

“Svat­ko mo­že na­ići na mnoš­tvo pro­ble­ma, ali va­lja bi­ti upo­ran. Za po­du­zet­ni­ka je naj­važ­ni­ja sta­bil­nost i grad mo­ra odgovoriti na pitanja što će sva­ka investicija, kao što je bu­du­ći nov­ljan­ski po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor, no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma omogućiti. Osim što mo­že pro­bu­di­ti gos­po­dar­sku kre­ativ­nost, kon­kret­no ovaj pro­jekt će po­ve­ća­ti atrak­tiv­nost i ci­je­log oto­ka Pa­ga jer da­nas se po­sao mo­že obav­lja­ti iz bi­lo ko­jeg di­je­la svi­je­ta, pa za­što pro­gra­me­ri svoj po­sao ta­ko ne bi došli ra­di­ti baš ovdje?”, ka­zao je pred­sjed­nik Upra­ve RWE Ener­gi­je Zo­ran Mi­li­ša. Is­ti­če da, ia­ko se ra­di o du­go­roč­nom pro­ce­su, po­du­pi­ra­nje ra­zvo­ja zdra­ve po­du­zet­nič­ke sre­di­ne za re­zul­tat ima zdra­va i pro­gre­siv­nu oko­li­nu.

“Men­tor­stvo je ta­ko­đer jed­na od ključ­nih stva­ri, kao i ok­vir unu­tar ko­je­ga će sva­ki po­du­zet­nik zna­ti što ga če­ka u slje­de­ćih ne­ko­li­ko godina”, po­ru­čio je Mi­li­ša. Ri­je­ka je nakon ti- tu­le europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re grad ko­ji je po­sve­ćen stva­ra­nju no­vih pro­duk­cij­skih ka­na­la ko­ji bi tre­ba­li za­mi­je­ni­ti pos­to­je­ći men­ta­li­tet i sti­hij­ska rje­še­nja, is­tak­nuo je di­rek­tor ri­ječ­ke ra­zvoj­ne agen­ci­je Po­rin Er­nest Cu­krov.

“Ma­lo ko­ja op­ći­na ili grad ima­ju ta­ko do­bru start­nu po­zi­ci­ju kao Novalja. Go­vo­ri­mo o sta­bil­nim pri­ho­di­ma i či­nje­ni­ci da ovdje ne­ma po­tre­be za hit­nim ga­še­njem po­ža­ra te da grad ras­po­la­že vre­me­nom da tre­zve­no i du­go­roč­no pris­tu­pi ra­zvo­ju. Što se ti­če inkubatora, na umu va­lja ima­je.

VJE­RU­JEM DA JE NOVALJA GRAD KO­JI RAZUMIJE PROBLEME LOKALNE ZA­JED­NI­CE I DA STVARAMO OZRAČJE POVJERENJA An­to Da­bo gra­do­na­čel­nik No­va­lje

NE BI BI­LO LOŠE ODMAKNUTI FOKUS S TU­RIZ­MA, ALI NE GUBEĆI IZ VIDA PRI TO­ME SNAGU I PO­TEN­CI­JAL PRATEĆIH IN­DUS­TRI­JA An­to­nio Dat­ko­vić di­rek­tor ho­te­la Li­ber­ty

ZA PO­DU­ZET­NI­KA JE NAJ­VAŽ­NI­JA STA­BIL­NOST I GRAD MO­RA ODGOVORITI NA PI­TA­NJE ŠTO ĆE IM SVA­KA INVESTICIJA OMOGUĆITI Zo­ran Mi­li­ša pred­sjed­nik Upra­ve RWE Ener­gi­je

PREDNOST INKUBATORA JE ŠTO MLADE TVRT­KE NE TRO­ŠE SVO­JE RESURSE ŠTO JE KLJUČNO ZA NJI­HOV STABILAN POČETAKA Er­nest Cu­krov di­rek­tor ri­ječ­ke ra­zvoj­ne agen­ci­je Po­rin

ti da su to pros­to­ri u ko­ji­ma se ra­zvi­ja si­ner­gi­ja ko­ja po­tom po­zi­tiv­no utje­če na pos­lo­va­nje svih su­bje­ka­ta. Do­dat­na je prednost što u nji­ma mlade tvrt­ke u nas­ta­ja­nju ne tro­še svo­je resurse što je ključno za nji­hov stabilan po­če­tak”, is­tak­nuo je Cu­krov.

U ri­ječ­kom su in­ku­ba­to­ru saz­re­le ide­je elek­trič­ne pu­ni­oni­ce, elek­trič­nog bi­cik­la i pr­vog ri­ječ­kog elek­tro­nič­kog auto­mo­bi­la, pa je Po­rin svo­ja zna­nja i vje­šti­ne po­nu­dio i No­va­lji. Novalja ni­je ve­lik grad i ka­rak­te­ri­zi­ra ga iz­ra­zi­ta se­zo­nal­nost ko­ja no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma po­du­zet­ni­ka od­ma­že u od­lu­ci da po­kre­nu vlas­ti­ti po­sao, do­dao je i di­rek­tor ho­te­la Li­ber­ty An­to­nio Dat­ko­vić.

“Na­ža­lost, u ovom tre­nut­ku ne­dos­ta­je ide­ja u pro­izvod­nom sek­to­ru i pre­vi­še se os­la­nja­mo na ren­ti­jer­stvo. Mlade tre­ba oku­pi­ti na jed­nom mjes­tu i pru­ži­ti im pri­li­ku da po­ka­žu što ima­ju na umu. Grad u bu­du­ćem ra­zvo­ju po­du­zet­nič­ke kli­me tre­ba usko­či­ti raz­li­či­tim mje­ra­ma i pot- po­ra­ma. Na­po­me­nuo bih da je do­sa­daš­nja ko­mu­ni­ka­ci­ja nov­ljan­ske jav­ne upra­ve i pos­to­je­ćih su­bje­ka­ta dvo­s­mjer­na i od­lič­na – sa­da će je tre­ba­ti pres­li­ka­ti i u dru­gim sek­to­ri­ma ko­ji se že­le ra­zvi­ja­ti. Ne bi bi­lo loše odmaknuti fokus s is­klju­či­vo tu­riz­ma, ali ne gubeći iz vida pri to­me snagu i po­ten­ci­jal pratećih in­dus­tri­ja”, po­ru­čio je Dat­ko­vić do­dav­ši i da je loša per­cep­ci­ja o po­du­zet­ni­ci­ma kak­va vla­da u druš­tvu mo­že ta­ko­đer de­mo­ti­vi­ra­ju­ća.

Novalja ima sve pre­du­vje­te da pos­ta­ne us­pješ­na po­du­zet­nič­ka pri­ča

Go­vor­ni­ci Er­nest Cu­krov, di­rek­tor ri­ječ­ke ra­zvoj­ne agen­ci­je Po­rin, An­to­nio Dat­ko­vić, di­rek­tor ho­te­la Li­ber­ty, An­to Da­bo, gra­do­na­čel­nik No­va­lje i Zo­ran Mi­li­ša, pred­sjed­nik Upra­ve RWE Ener­gi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.