Fal­kens­te­iner otva­ra svoj pr­vi ho­tel na Krku

Obiteljski tu­ri­zam Ho­tel Park Pu­nat na tr­ži­šte ide kao obiteljski ho­tel s 4 zvjezdice

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK marija.crnjak@pos­lov­ni.hr

Ho­tel Park Pu­nat us­po­re­div je s Club Fu­ni­ma­ti­on pro­izvo­di­ma u Kat­s­c­h­ber­gu u Aus­tri­ji, te u Za­dru na Bo­ri­ku, a po­se­ban na­gla­sak je na all in­clu­si­ve us­lu­zi

Aus­trij­ska tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja Fal­kens­te­iner kra­jem lip­nja otva­ra no­vi Ho­tel Park u Pu­na­tu na oto­ku Krku. Ra­di se o re­kons­truk­ci­ji sta­rog ho­te­la u ko­ju su ulo­ži­li 114 mi­li­ju­na ku­na, a na tr­ži­štu će ga re­po­zi­ci­oni­ra­ti kao obiteljski ho­tel s če­ti­ri zvjezdice.

Ho­tel će nu­di­ti ukup­no 194 so­be po­di­je­lje­ne u dva objek­ta me­đu­sob­no spo­je­na krat­kim nat­kri­ve­nim pro­la­zom kroz park, a za dje­cu su iz­gra­di­li Fal­kyland s dva vanj­ska ba­ze­na s to­bo­ga­nom i ani­ma­ci­ju.

U Kom­pa­ni­ji is­ti­ču ka­ko su ar­hi­tek­ti pu­no paž­nje po­sve­ti­li oda­bi­ru bo­ja i ma­te­ri­ja­la ka­ko bi pri­bli­ži­li ure­đe­nje Fal­kens­te­iner Ho­te­la Park Pu­nat me­di­te­ran­skom pod­neb­lju ko­ji ga okru­žu­je. Ta­ko su stro­po­vi u res­to­ra­nu na­či­nje­ni od ma­te­ri­ja­la ko­ji pod­sje­ća na brod­sku užad, a sve su bo­je us­kla­đe­ne s pas­tel­nim me­di­te­ran­skim to­no­vi­ma. Nji­hov cilj je bio pre­ni­je­ti osje­ćaj bo­rav­ka na sa­moj mor­skoj oba­li u sve unu­tar­nje pros­to­re ho­te­la i stvo­ri­ti pri­tom ugo­dan am­bi­jent za sa­vr­šen obiteljski od­mor, po­jaš­nja­va­ju.

“No­vo­ob­nov­lje­ni Fal­kens­te­iner Ho­tel Park Pu­nat us­po­re­div s našim Club Fu­ni­ma­ti­on pro­izvo­di­ma u Kat­s­c­h­ber­gu u Aus­tri­ji i u Za­dru na Bo­ri­ku. Po­se­ban na­gla­sak se ovdje stav­lja na all in­clu­si­ve us­lu­gu za obi­te­lji, što bi zna­či­lo da će se gos­ti­ma nu­di­ti bez­al­ko­hol­na pi­ća, ali i vi­no i pi­vo uz tri obro­ka”, is­ti­ču u Fal­kens­te­ine­ru.

Fal­kens­te­iner Mic­ha­eler To­urism Gro­up pos­lu­je u šest europ­skih ze­ma­lja, a u por­t­fe­lju tre­nut­no ima­ju 28 ho­te­la s če­ti­ri i pet zvjez­di­ca i pet re­zi­den­ci­ja, uklju­ču­ju­ći ho­te­le u Za­dru i Pe­tr­ča­ni­ma, te tvrt­ku FMTGDe­ve­lop­ment i tu­ris­tič­ku sa­vje­to­dav­nu tvrt­ku Mic­ha­eler&Part­ner.

PD

Po­nu­da je kao i all in­clu­si­ve us­lu­ga pri­la­go­đe­na obi­telj­skim po­tre­ba­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.