Agro­kor naj­vi­še vri­je­di ako su ključ­ne sas­tav­ni­ce na oku­pu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PA­GE - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Tho­mas Wag­ner, su­os­ni­vač hed­ge fon­da Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment go­vo­ri o ula­ga­nju u Agro­kor, po­vje­re­nju u An­tu Ram­lja­ka i od­no­su s hr­vat­skom Vla­dom

Sa Za­bom smo osi­gu­ra­li fi­nan­ci­ra­nje kon­cer­na u vri­jed­nos­ti od 400 mil. eura s ko­nač­nim ro­kom dos­pi­je­ća za vi­še od tri go­di­ne

Vi­jest da ame­rič­ki hed­ge fond Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment ku­pu­je Agro­ko­ro­ve obvez­ni­ce u slo­bod­nom pa­du za tre­ći­nu (pa i ni­žu) ci­je­ne, a po­tom da­je kre­dit kon­cer­nu, kod di­je­la kri­ti­ča­ra pris­kr­bi­la im je epi­tet le­ši­nar­ski. Tko za­pra­vo sto­ji iza fon­da spe­ci­ja­li­zi­ra­nog za kom­pa­ni­je i dr­ža­ve u pro­ble­mi­ma (dis­tre­ssed debt stra­tegy), za­što su od­lu­či­li ulo­ži­ti u Agro­kor kad ve­ći­na ula­ga­ča iz nje­ga bje­ži, kak­va je su­rad­nja s ru­skim ban­ka­ma, u svom pr­vom is­tu­pu za hr­vat­ske me­di­je ot­kri­va su­os­ni­vač Knig­h­t­he­ada, i biv­ši ban­kar Gol­d­man Sac­h­sa Tho­mas Wag­ner.

Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment (KCM) i stra­te­gi­ja ula­ga­nja u tvrt­ke s fi­nan­cij­skim pro­ble­mi­ma ne­poz­na­ti su ši­roj jav­nos­ti. Mo­že­te li pred­sta­vi­ti fond? Tko su ula­ga­či u KCM?

Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment je inves­ti­cij­ska tvrt­ka ori­jen­ti­ra­na na vri­jed­nost, ko­ja se fo­ku­si­ra na ula­ga­nja u kor­po­ra­ci­je i dr­ža­ve u si­tu­aci­ja­ma s atrak­tiv­nim du­go­roč­nim iz­gle­di­ma. Kao du­go­roč­ni ula­ga­či, ima­mo mo­guć­nost su­dje­lo­va­ti u si­tu­aci­ja­ma ko­je dru­gi ula­ga­či sma­tra­ju pre­tje­ra­no slo­že­ni­ma. Pre­fe­ri­ra­mo ra­di­ti za­jed­nič­ki s tvrt­ka­ma, dr­ža­va­ma i dru­gim di­oni­ci­ma, ka­ko bi svim stra­na­ma bi­la za­jam­če­na mak­si­mal­na vri­jed­nost. Na­ši su ula­ga­či na­ši za­pos­le­ni­ci, dr­žav­ni ula­gač­ki fon­do­vi, jav­ni i pri­vat­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi, sve­uči­liš­ni fon­do­vi, osi­gu­ra­va­ju­će ku­će, do­bro­tvor­ne or­ga­ni­za­ci­je, po­je­din­ci i inves­ti­cij­ski fon­do­vi.

Reakcije na KCM-ov kre­dit od 400 mi­li­ju­na eura Agro­ko­ru bi­le su po­di­je­lje­ne. Pri­mje­ri­ce, biv­ši mi­nis­tar Go­ran­ko Fi­žu­lić tvr­di da su tak­vi fon­do­vi pre­tje­ra­no agre­siv­ni i da idu do kra­ja. Ka­ko ko­men­ti­ra­te lo­šu re­pu­ta­ci­ju ko­ja vas pra­ti?

U hr­vat­skim me­di­ji­ma po­ja­vi­lo se mnoš­tvo ne­toč­nih in­for­ma­ci­ja o Knig­h­t­he­adu. Nas­to­ji­mo iz­bje­ga­va­ti sud­ske pos­tup­ke, osim u slu­ča­je­vi­ma te­ških kr­še­nja na­ših ugo­vo­ra i/ili pra­va. Mi stva­ri pre­fe­ri­ra­mo rje­ša­va­ti do­go­vo­rom, a s mno­gim tvrt­ka­ma i vla­da­ma ši­rom svi­je­ta iz­gra­di­li smo od­lič­ne od­no­se.

KNIG­H­T­HE­AD JE NAJ­VE­ĆI PO­SJED­NIK AGRO­KO­RO­VIH OBVEZ­NI­CA I IMA­MO PO­ZI­TI­VAN PO­GLED NA NJE­GO­VU BU­DUĆ­NOST

Ko­ji su de­ta­lji va­ših ula­ga­nja u Ar­gen­ti­ni, Grč­koj i Por­to­ri­ku?

Već osam go­di­na su­dje­lu­je­mo u dr­žav­nom du­gu Ar­gen­ti­ne, du­gu nje­nih po­kra­ji­na i dru­gim po­ve­za­nim inves­ti­ci­ja­ma. Uklju­či­li smo se 2009. kad je Ar­gen­ti­na bi­la u ban­kro­tu zbog du­ga i tra­ži­la ula­ga­če za spo­ra­zum­nu raz­mje­nu du­ga što je po­tom znat­no sma­nji­lo ne­pod­mi­re­ni dug i tro­ško­ve du­ga.

Kons­truk­tiv­no smo su­ra­đi­va­li s nji­ho­vom vla­dom, ka­ko bi us­pješ­no uprav­lja­la ban­kro­tom i ri­je­ši­la tuž­be dru­gih ula­gač­kih tvrt­ki. Knig­h­t­he­ad ula­že u grč­ki dr­žav­ni dug i ban­ke go­to­vo dvi­je go­di­ne.

Na­še ula­ga­nje te­me­lji­mo na pre­dvi­đa­nju da će grč­ka vla­da pro­na­ći kons­truk­ti­van do­go­vor s europ­skim vje­rov­ni­ci­ma i MMFom te da će se grč­ko gos­po­dar­stvo nas­ta­vi­ti opo­rav­lja­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.