Otoč­na bo­gat­stva i ne­iz­mje­ran trud stva­ra­ju us­pjeh

U No­va­lji okup­lje­ni po­naj­bo­lji po­du­zet­ni­ci i obrt­ni­ci s Pa­ga i gos­ti s pri­oba­lja, ko­ji su po­sje­ti­te­lje oča­ra­li raz­no­vr­s­noš­ću, kva­li­te­tom i je­dins­tve­noš­ću svo­jih pro­izvo­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PA­GE - ANA MARIA FILIPOVIĆ GR­ČIĆ

Auten­tič­ni za­či­ni, oku­si i mi­ri­si U No­va­lji okup­lje­ni po­naj­bo­lji po­du­zet­ni­ci i obrt­ni­ci u sklo­pu pro­jek­ta Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska

Lun­ske mas­li­ne i pa­ški sir kao sim­bo­li oto­ka pro­ši­re­ni su po­nu­dom pri­rod­ne koz­me­ti­ke, ali i no­vim va­ri­jan­ta­ma ulja i si­re­va ko­je se već afir­mi­ra­ju na tr­ži­štu

No­va­lja je u uto­rak u pre­dve­čer­njim sa­ti­ma bi­la do­ma­ći­nom još jed­nog iz­da­nja fes­ti­va­la po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-a Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska. Ri­ječ je o pro­jek­tu ko­ji me­dij­ska gru­pa Styria Hr­vat­ska or­ga­ni­zi­ra drugu go­di­nu za­re­dom, a ko­jem je pri­mar­ni cilj pre­zen­ta­ci­ja i po­pu­la­ri­za­ci­ja pro­izvo­da vri­jed­nih hr­vat­skih obrt­ni­ka. Ka­ko to već bi­va, ujed­no se ra­di i o je­dins­tve­noj pri­li­ci ne sa­mo za upoz­na­va­nje sa ša­ro­li­kom po­nu­dom, već i za­nim­lji­vim pri­ča­ma.

Pr­va tak­va s ko­jom se mo­glo su­sres­ti u No­va­lji ona je o Lunj­skim mas­li­ni­ci­ma, ili ka­ko mje­šta­ni ka­žu jed­nom od naj­sli­ko­vi­ti­jih i naj­ljep­ših ku­ta­ka oto­ka Pa­ga, gdje se na­la­zi oko 80 ti­su­ća sta­ba­la mas­li­na, od če­ga 1500 div­ljih. Is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da su ne­ka od njih sta­ri­ja i od 1200 go­di­na, a pret­pos­tav­lja se i da su ne­ka i sta­ri­ja. Zbog svo­jih je ka­rak­te­ris­ti­ka Lunj­ski mas­li­nik 1963. pro­gla­šen i bo­ta­nič­kim re­zer­va­tom.

Iz Lu­na je na no­valj­sko iz­da­nje fes­ti­va­la Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska do­šao i Ne­dilj­ko Ba­ri­če­vić ko­ji se šest go­di­na ba­vi pro­izvod­njom mas­li­no­vog ulja, ukras­nih pred­me­ta od mas­li­no­va dr­va te pče­lar­stvom i pro­izvod­njom me­da od ka­du­lje.

Čaj od mas­li­no­va lis­ta

Ka­že da čes­to od­la­zi na saj­mo­ve po ci­je­lom oto­ku i žu­pa­ni­ji jer je to naj­bo­lji kon­takt s kup­ci­ma, a naj­po­nos­ni­ji je na či­nje­ni­cu da nje­go­ve mas­li­ne ni­su pr­ska­ne te da na tr­ži­šte pla­si­ra zdrav pro­izvod.

“Ži­vi­mo usred pra­vo­ga pri­rod­nog bo­gat­stva o ko­jem su u po­s­ljed­nje vri­je­me, osim me­di­ja, pi­sa­ni i di­plom­ski ra­do­vi. Za ne­ke mas­li­ne u Lunj­skom mas­li­ni­ku se ni­ti ne zna ko­li­ko su sta­re. Što se ti­če ukras­nih pred­me­ta, za­po­čeo sam se ti­me ba­vi­ti iz ho­bi­ja, a da­nas su mo­ji pro­izvo­di sve tra­že­ni­ji“, is­tak­nuo je Ba­ri­če­vić.

Lun je, uz mas­li­no­vo ulje, po­nu­dio i si­ro­vi­ne za pri­rod­nu koz­me­ti­ku, ča­je- ve te no­vu gas­tro-li­ni­ju. Asor­ti­man je to GT gru­pe iz No­va­lje, vlas­ni­ka Ta­nje i To­ni­ja Ga­li­ća, ko­ji us­pješ­no pos­lu­ju već tri go­di­ne.

“Ima­mo pi­lin­ge za ti­je­lo pro­izve­de­ne od mas­li­no­va ulja i mlje­ve­nih ko­šti­ca mas­li­ne, za­tim kre­me za ru­ke i li­ce od mas­li­no­va ulja te bal­za­me za us­ne. Kre­nu­li smo u pro­izvod­nju i pa­ki­ra­nje za­čin­ske so­li sa sa­mo­nik­lim bi­ljem, a nu­di­mo i kre­me od sa­mo­nik­log smi­lja. Pri­sut­ni smo i na aus­trij­skom tr­ži­štu te usko­ro pla­ni­ra­mo i ve­ću eks­pan­zi­ju. Je­dan od na­ših pro­izvo­da je i su­še­ni list mas­li­ne od ko­jeg se pri­prav­lja­ju ča­je­vi, što je po­seb­no za­nim­lji­vo jer se obič­no mas­li­nu pro­ma­tra kroz pro­izvod­nju ulja”, po­jas­ni­la je Ta­nja Galić.

Jed­na od pr­vih aso­ci­ja­ci­ja na otok Pag, uz so­la­nu, je i Pa­ška si­ra­na. Ri­ječ je o za­jed­nič­kom tru­du ne­ko­li­ci­ne otoč­kih obi­te­lji ko­je su vi­še od 70 go­di­na sa­ču­va­le tra­di­ci­ju pro­izvod-

nje jed­nog od naj­poz­na­ti­jih pa­ških pro­izvo­da te ko­je su sva ta de­set­lje­ća op­s­ta­li za­hva­lju­ju­ći ide­ji za­jed­niš­tva i so­li­dar­nos­ti. Pa­ški je sir ujed­no i dio iden­ti­te­ta oto­ka i gra­da Pa­ga, na­mir­ni­ca ko­ja je sa­ču­va­la tra­di­ci­ju pro­izvod­nje, ali ko­joj su do­da­ni i broj­ni no­vi za­či­ni, oku­si i mi­ri­si.

“Pa­ški sir naj­cje­nje­ni­ji je hr­vat­ski sir. U stu­de­nom 2016. go­di­ne na Wor­ld Che­ese Awar­d­su u San Se­bas­ti­anu u Špa­njol­skoj osvo­ji­li smo Su­per gold me­da­lju te je naš pa­ški sir pro­gla­šen naj­bo­ljim si­rom sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe. Na­gra­da za­pra­vo ne manj­ka, a jed­na od po­s­ljed­njih je i ona ko­ju smo pri­mi­li kao priz­na­nje za di­zajn otoč­nog pro­izvo­da na fes­ti­va­lu am­ba­la­že Cro­pak, ko­ji okup­lja ko­ris­ni­ke i pro­izvo­đa­če am­ba­la­že u Hr­vat­skoj i re­gi­ji, kao i di­zaj­ne­re i ti­ska­re“, is­pri­ča­la je Mar­ti­na Per­nar Škun­ca.

S pa­škim se si­rom pred­sta­vio i OPG Vi­das iz No­va­lje. U pr­vi su plan is­tak­nu­li obi­telj­sku tra­di­ci­ju pro­izvod­nje pa­škog si­ra ko­ja se­že u dav­nu 1887. go­di­nu, dok sam OPG pos­to­ji dva­de­se­tak go­di­na. U dva su de­set­lje­ća osvo­ji­li niz na­gra­da, me­da­lja i priz­na­nja te se ujed­no na­tje­ču i za ti­tu­lu za naj­bo­lji hr­vat­ski OPG, Zla­ta vri­je­dan, u or­ga­ni­za­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta. Suv­las­ni­ca Ja­dran­ka Vi­das ka­že da su za­dr­ža­ni ori­gi­nal­na re­cep­tu­ra i pro­ce­si pro­izvod­nje si­ra te da ima­ju vi­še od 60 hek­ta­ra pašnjaka, a po­seb­na no­ta u si­re­vi­ma ko­je pro­izvo­de do­la­zi od kom­bi­na­ci­je en­dem­skog bi­lja ko­je nji­ho­va sta­da pa­su, kao i od bu­re ko­ja no­si sol s Ve­le­bit­skog ka­na­la.

Tra­di­ci­ja iz do­ba Aus­tro-Ugar­ske

“Pro­izvod­nja se odvi­ja u ma­loj si­ra­ni u sklo­pu na­še ku­će i u iz­ra­di su­dje­lu­ju svi čla­no­vi obi­te­lji. Tra­di­ci­onal­no, na na­še si­re­ve pri­li­kom pro­izvod­nje uti­sku­je­mo kla­si­fi­ka­cij­ski broj ko­ji je fa­mi­li­ji Vi­das iz­dan u Aus­tro-Ugar­skoj, u vri­je­me Fra­nje Jo­si­pa. Oz­na­ča­va fa­mi­li­ju i paš­njak na ko­jem su ov­ce smje­šte­ne, a ta je čes­ti­ca i da­nas, vi­še od 120 go­di­na, u vlas­niš­tvu na­še obi- te­lji“, ka­za­la je Vi­das do­da­ju­ći da su u sva­ki ele­ment pro­izvod­nje ut­ka­ni i ve­li­ka bri­ga i lju­bav pre­ma ono­me što ra­de. Osim to­ga, Vi­da­si se ba­ve i pro­izvod­njom mas­li­no­vog ulja, a od bra­nja do pre­ra­de naj­vi­še pro­đe 48 sa­ti te se mas­li­ne pre­ra­đu­ju hlad­nim pre­ša­njem. U po­nu­di ima­ju i pa­ški sir u mas­li­no­vom ulju, za ko­ji is­ti­ču da se ra­di o vr­hun­skoj de­li­ci­ji ko­ja ni­ti jed­nog gur­ma­na ne mo­že os­ta­vi­ti rav­no­duš­nim.

U No­va­lju je doš­la i Aqua Sub, obi­telj­ska tvrt­ka iz Bro­da­ri­ce. Osam se go­di­na ba­vi iz­lo­vom, ruč­nom pre­ra­dom i pro­da­jom pri­rod­nih spu­žvi. Uz to iz­ra­đu­ju ukras­ne pok­lon pa­ke­te od spu­žvi i sa­pu­na te mi­ris­nih so­li, a osim u Ši­ben­skok­nin­skoj žu­pa­ni­ji do nji­ho­vih se pro­izvo­da mo­že do­ći i u broj­nim su­ve­nir­ni­ca­ma di­ljem Dal­ma­ci­je.

Na­da­lje, me­đu su­ve­ni­ri­ma su se u No­va­lji po­seb­no is­tak­nu­li oni iz­ra­đe­ni od brač­kog ka­me­na ko­je je pred­sta­vi­la Ran­ka Dr­pić.

“Vi­še od de­set­lje­ća ba­vi­mo se iz­ra­dom ukras­nih i upo­rab­nih pred­me­ta od brač­kog ka­me­na ko­je dis­tri­bu­ira­mo ve­le­pro­daj­nim ka­na­li­ma i na saj­mo­vi­ma. Iz­ra­đu­je­mo i na­kit od brač­kog ka­me­na, ople­me­njen po­lu­dra­gim ka­me­njem”, do­da­la je Dr­pić.

Vje­šti­nu iz­ra­de ukras­nih pred­me­ta, u ovom slu­ča­ju dr­ve­nih i os­li­ka­nih de­ku­paž teh­ni­kom, po­ka­za­li su i iz tvrt­ke Taxi Bo­ni Em. Do­la­ze iz No­va­lje, a nji­hov se asor­ti­man sas­to­ji od dr­ve­nih ku­ti­ja, sli­ka i ok­vi­ra za sli­ke, mag­ne­ta te na­ki­ta.

Za di­zajn i kre­ativ­ni dio za­du­že­na je Ma­nu­ela Škun­ca Gra­ho ko­ja je naj­a­vi­la i da usko­ro pla­ni­ra­ju otva­ra­nje ga­le­ri­je u No­va­lji.

HR­VO­JE JE­LA­VIĆ/PIXSELL

Od mas­li­na ne ra­de sa­mo ulje, već i kre­me, pi­lin­ge, ča­je­ve

HR­VO­JE JE­LA­VIĆ/PIXSELL

Pa­ški sir do­bit­nik je i broj­nih svjet­skih priz­na­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.