I Agro­ko­ro­ve tvrt­ke pri­ja­vi­le uvjet­ne traž­bi­ne po jam­s­tvi­ma

Zbro­je­na jam­s­tva 4 tvrt­ke du­plo ve­ća od obve­za kon­cer­na

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO - JA­DRAN­KA DO­ZAN ja­dran­ka.do­zan@pos­lov­ni.hr

Jam­ni­ca, Be­lje i PIK Vin­kov­ci na­po­mi­nju da su u ti­je­ku us­kla­đi­va­nja po­tra­ži­va­nja s vje­rov­ni­ci­ma

Po­put Le­da ko­ji je ok­vir­ne po­dat­ke o ukup­nom iz­no­su po­ten­ci­jal­nih obve­za po os­no­vi su­duž­niš­tva i jam­s­ta­va iz­da­nih u ko­rist Agro­ko­ra na bur­zi obja­vio pri­je 20ak da­na, sa slič­nim su obja­va­ma ovaj tje­dan iz­aš­le još tri kom­pa­ni­je kon­cer­na: Jam­ni­ca te PIK Vin­kov­ci i Be­lje.

Nji­ho­vi po­da­ci re­fe­ri­ra­ju se, do­du­še, na sta­nje uoči uvo­đe­nja iz­van­red­ne upra­ve (Le­do­vi su bi­li za 2016.), a troj­ka je, za raz­li­ku od Le­da iz­lis­ta­la i jam­s­tva i su­duž­niš­tva u ko­rist dru­gih po­ve­za­nih dru­šta­va kon­cer­na. U ve­li­koj mje­ri ra­di se o za­du­že­nji­ma Agro­ko­ra za ko­ja je (sub­si­di­jar­no i so­li­dar­no) is­to­dob­no jam­či­lo vi­še kom­pa­ni­ja, pri­tom sva­ka od njih is­ka­zu­je pu­ni iz­nos po­je­di­nog ugo­vo­ra o kre­di­tu ili obvez­ni­ce, pa se ta­ko u is­ka­za­nim po­ten­ci­jal­nim obve­za­ma dug za­pra­vo mul­ti­pli­ci­ra.

Jed­nos­tav­nim zbra­ja­njem is­pa­da da sa­mo te če­ti­ri kom­pa­ni­je po iz­da­nim jam­s­tvi­ma/su­duž­niš­tvi­ma Agro­ko­ru ima­ju po­ten­ci­jal­nih obve­za od go­to­vo 87 mi­li­jar­di, a do­da­ju li se to­me i ona iz­da­na u ko­rist dru­gih po­ve­za­nih dru­šta- va zbroj se­že i do 92 mi­li­jar­de. Dak­le, go­to­vo dvos­tru­ko vi­še od stvar­nih obve­za kon­cer­na (i kre­di­to­ri­ma i do­bav­lja­či­ma).

Pre­ma Le­do­vim broj­ka­ma, s os­no­va iz­da­nih jam­s­ta­va u ko­rist Agro­ko­ra pot­kraj 2016. po­ten­ci­jal­ne su obve­ze iz­no­si­le 18,9 mi­li­jar­di ku­na. Ni­je neo­če­ki­va­no da je, pre­ma is­tom na­či­nu is­ka­zi­va­nja, kod Jam­ni­ce op­te­re­će­nje po os­no­vi jam­s­ta­va i su­duž­niš­tva i ne­što ve­će: u ko­rist vla­da­ju­ćeg druš­tva 27, a u ko­rist po­ve­za­nih oso­ba 4,1 mi­li­jar­du ku­na. U slu­ča­ju PIK Vin­ko­va­ca zbroj iz­no­si 21, a kod Be­lja 20,6 mi­li­jar­di ku­na (u če­mu se 880 mi­li­ju­na od­no­si na jam­s­tva dru­gim sas­tav­ni­ca­ma kon­cer­na).

Sve tvrt­ke na­po­me­nu­le su ka­ko to ni­su fi­nal­ni iz­no­si, bu­du­ći da su u ti­je­ku us­kla­đi­va­nja po­tra­ži­va­nja s vje­rov­ni­ci­ma u pos­tup­ku iz­van­red­ne upra­ve. “Fi­nan­ci­ra­nje kon­cer­na bi­lo je cen­tra­li­zi­ra­na funk­ci­ja na ni­vou Agro­ko­ra d.d., i uobi­ča­je­na kroz du­gi niz go­di­na”, objaš­nja­va­ju upra­ve dru­šta­va. Sred­stva od fi­nan­ci­ra­nja bi­la su na­mi­je­nje­na upra­vo čla­ni­ca­ma gru­pe, do­da­ju, pa su ta­ko i Jam­ni­ca, Be­lje i PIK Vin­kov­ci kao čla­ni­ce kon­cer­na du­gi niz go­di­na ima­le be­ne­fit si­ner­gij­skih uči­na­ka kon­cer­na, od ma­lo­pro­daj­nih ka­na­la pa do iz­vo­za. “Fi­nan­ci­ra­nje kon­cer­na jam­s­tvi­ma po­ve­za­nih dru­šta­va ni­je ne­uobi­ča­je­no i tek s even­tu­al­nim for­mal­nim zah­tje­vom za is­pla­tu po jam­s­tvu, druš­tvu mo­že pri­je­ti­ti šte­ta. U tom smis­lu je druš­tvo pod­ni­je­lo u pos­tup­ku iz­van­red­ne upra­ve nad vla­da­ju­ćim druš­tvom zah­tjev da mu se osi­gu­ra iz­nos ko­jeg bi even­tu­al­no mo­gao pla­ti­ti po iz­da­nim jam­s­tvi­ma (uvjet­na traž­bi­na)”, is­ti­ču iz Jam­ni­ce, Be­lja i PIKa Vin­kov­ci.

TO­MIS­LAV MI­LE­TIĆ/PIXSELL

Po­vje­re­nik Agro­ko­ra An­te Ram­ljak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.