Os­ta­je­mo naj­ma­nje tri go­di­ne

Tho­mas Wag­ner Vje­ru­je­mo ka­ko će kre­di­ti­ra­nje traj­no sta­bi­li­zi­ra­ti fi­nan­cij­sko sta­nje kon­cer­na

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO - nas­ta­vak sa str. 1

UPor­to­ri­ku smo ulo­ži­li je­di­no u dug PREPA-e, ta­moš­nju elek­trič­nu kom­pa­ni­ju. Pro­ve­li smo res­truk­tu­ri­ra­nje nji­ho­vog du­ga, sre­za­li op­te­re­će­nje, sma­nji­li ka­ma­te, pro­du­ži­li ro­ko­ve dos­pi­je­ća i pe­ri­od od­ga­đa­nja pla­ća­nja. Sve je to po­mo­glo sta­nov­ni­ci­ma Por­to­ri­ka. Kon­gres SA­Da pre­poz­nao je učin­ko­vi­tost na­še ak­tiv­nos­ti u Por­to­ri­ku, pro­gla­siv­ši ga je­di­nim spo­ra­zum­nim do­go­vo­rom oko du­ga ti­je­kom on­daš­nje gos­po­dar­ske kri­ze. Tre­nut­no če­ka­mo odo­bre­nje Sa­vez­nog nad­zor­nog od­bo­ra.

Ka­ko se Agro­kor uk­la­pa u va­šu stra­te­gi­ju? Za­što ste od­lu­či­li ulo­ži­ti u nje­ga? Ko­li­ko Agro­ko­ro­vih obvez­ni­ca ima­te?

Knig­h­t­he­ad je da­le­ko naj­ve­ći po­sjed­nik Agro­ko­ro­vih obvez­ni­ca. Već ne­ko vri­je­me pra­ti­mo tvrt­ku i ima­mo vr­lo po­zi­ti­van po­gled na nje­zi­no pos­lo­va­nje u bu­duć­nos­ti. Pro­tek­lih smo go­di­na us­pješ­no ula­ga­li u mno­go vr­hun­skih europ­skih pre­hram­be­nih tvrt­ki. Pri­vuk­la nas je kva­li­te­ta Agro­ko­ro­vih pre­hram­be­nih bren­do­va i ma­lo­pro­daj­nih ope­ra­ci­ja. Vje­ru­je­mo da pos­to­ji zna­ča­jan po­ten­ci­jal za rast i sma­tra­mo da će vla­din po­vje­re­nik i nje­gov tim po­mo­ći u vo­đe­nju us­pješ­ne re­or­ga­ni­za­ci­je tvrt­ke što će re­zul­ti­ra­ti snaž­ni­jom kom­pa­ni­jom ko­ja će is­ko­ris­ti­ti svo­ju ver­ti­kal­nu in­te­gra­ci­ju.

Ka­kav je vaš vre­men­ski ho­ri­zont za Agro­kor?

Sa Za­gre­bač­kom ban­kom osi­gu­ra­li smo fi­nan­ci­ra­nje u vri­jed­nos­ti od 400 mi­li­ju­na eura s ko­nač­nim ro­kom dos­pi­je­ća za vi­še od tri go­di­ne, pa oče­ku­je­mo da će ba­rem to­li­ko du­go tra­ja­ti i na­še inves­ti­ra­nje. Vje­ru­je­mo da će vla­din po­vje­re­nik vra­ti­ti kom­pa­ni­ju na pra­vi put ka­ko bi se po­nov­no oja­čao nje­zin po­lo­žaj na tr­ži­štu, po­ve­ća­la pro­fi­ta­bil­nost i s vre­me­nom po­ve­ćao do­seg nje­zi­nih naj­bo­ljih bren­do­va. Za to će bi­ti po­treb­no vre­me­na. Oče­ku­je­mo su­rad­nju s os­ta­lim di­oni­ci­ma, ko­ja će osi­gu­ra­ti da po­vje­re­nik i nje­gov tim bu­du us­pješ­ni.

Ka­ko vi­di­te bu­duć­nost Agro­ko­ra? Mo­že li op­s­ta­ti u sa­daš­njem obli­ku ili je ne­iz­bjež­no ko­ma­da­nje kon­cer­na i pro­da­ja ne­kih di­je­lo­va?

Tu od­lu­ku ne do­no­si Knig­h­t­he­ad, ali vje­ru­je­mo da kon­cern mo­že po­vra­ti­ti iz­gub­lje­ni tr­žiš­ni udio pa i do­dat­no pro­ši­ri­ti me­đu­na­rod­ni do­seg ne­kih bren­do­va. Sma­tra­mo da je Agro­kor fan­tas­tič­na kom­pa­ni­ja ko­je će naj­vi­še vri­jed­nos­ti za­dr­ža­ti ako se odr­že na oku­pu nje­ne ključ­ne sas­tav­ni­ce.

Ako se na pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja još ra­di, na če­mu ste te­me­lji­li svo­ju od­lu­ku o ula­ga­nju? Ka­ko vas je An­te Ram­ljak na­go­vo­rio da pris­ta­ne­te?

Mno­go smo se pu­ta sas­ta­ja­li s An­tom Ram­lja­kom i nje­go­vim ti­mom i ima­mo vr­lo vi­so­ko miš­lje­nje o nji­ho­vom pro­fe­si­ona­liz­mu i in­te­gri­te­tu. Jas­no je da že­le osi­gu­ra­ti du­go­roč­ni us­pjeh tvrt­ke te da svi di­oni­ci ima­ju fer tret­man. Su­sre­li smo se i s ključ­nim čla­no­vi­ma Vla­de, te su ti su­sre­ti do­dat­no os­na­ži­li naš po­zi­ti­van stav o Hr­vat­skoj kao zem­lji usre­do­to­če­noj na ra­zvoj gos­po­dar­stva, u ko­joj se stro­go po­štu­je vla­da­vi­na pra­va.

Mo­že­te li po­jas­ni­ti de­ta­lje va­šeg kre­di­ta Agro­ko­ru? Za­što ste tra­ži­li ka­mat­nu sto­pu od sa­mo 3,8% kad je kom­pa­ni­ja de fac­to pred ban­kro­tom, ako su se oni proš­le go­di­ne, kao još uvi­jek sta­bil­na tvrt­ka, za­du­ži­va­li po pro­sječ­no 9%? Kak­va ste jam­s­tva tra­ži­li?

Raz­log čes­tom ko­ri­šte­nju roll-up fi­nan­ci­ra­nja u Eu­ro­pi i Ame­ri­ci jest što on naj­češ­će omo­gu­ću­je naj­ni­ži tro­šak fi­nan­ci­ra­nja. Zbog ni­ske ka­mat­ne sto­pe u tvrt­ki os­ta­je no­vac ko­ji će mo­ći u ve­ćoj mje­ri bi­ti ulo­žen u na­mi­ri­va­nje du­ga pre­ma do­bav­lja­či­ma i vje­rov­ni­ci­ma.

Vje­ru­je­mo da će ovo kre­di­ti­ra­nje traj­no sta­bi­li­zi­ra­ti fi­nan­cij­sko sta­nje tvrt­ke i s vre­me­nom omo­gu­ći­ti us­pješ­nu re­or­ga­ni­za­ci­ju pos­lo­va­nja.

Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić naj­a­vi­la je iz­mje­ne Ste­čaj­nog za­ko­na, ko­je bi u bu­duć­nos­ti do­zvo­li­le roll-up fi­nan­ci­ra­nje. Bri­nu li vas kri­ti­ke o to­me da roll-up aran­žman u Agro­ko­ru ta­da ni­je imao prav­ne os­no­ve?

Sma­tra­mo da je za­kon ja­san, da je ta tran­sak­ci­ja prav­no is­prav­na i da je u in­te­re­su svih di­oni­ka. Tvrt­ka ni­je ima­la dru­gi iz­bor na ras­po­la­ga­nju, a pri­sil­na bi lik­vi­da­ci­ja bi­la ka­tas­tro­fal­na za vje­rov­ni­ke, za­pos­le­ni­ke, do­bav­lja­če, kup­ce i jav­nost op­će­ni­to. Ne mo­že se ig­no­ri­ra­ti ge­opo­li­tič­ka si­tu­aci­ja, su­kob ru­ske dr­žav­ne ban­ke Sber­bank i vas, ame­rič­kog hed­ge fon­da. Što mis­li­te o Sber­ban­ko­vom ne­us­pješ­nom po­ku­ša­ju za­us­tav­lja­nja roll-upa na

Tr­go­vač­kom su­du? Je li do­is­ta ri­ječ o ve­li­kom su­ko­bu iz­me­đu SAD-a i Ru­si­je ili je po­za­di­na to­ga is­klju­či­vo fi­nan­cij­ska?

Po­štu­je­mo Sber­ban­kov tim pro­fe­si­ona­la­ca i oče­ku­je­mo da će uči­ni­ti ono što sma­tra­ju da je u naj­bo­ljem in­te­re­su nji­ho­vih di­oni­ča­ra.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te pri­tuž­be dru­gih kre­di­to­ra, ve­ći­nom ru­skih ba­na­ka, da ste ku­po­va­li obvez­ni­ce po 30% no­mi­na­le, a sve­jed­no ste us­pje­li os­tva­ri­ti dvos­tru­ki se­ni­ori­tet?

Pre­ma me­dij­skim na­pi­si­ma oči­to je da smo bi­li je­di­ni volj­ni jam­či­ti hit­no po­treb­no fi­nan­ci­ra­nje po tr­žiš­no kon­ku­rent­nim uvje­ti­ma, ko­je će pri­do­ni­je­ti du­go­roč­nom zdrav­lju kom­pa­ni­je. Tran­sak­ci­ja je otvo­re­na za sve sku­pi­ne vje­rov­ni­ka i to je do­bar is­hod jer je ti­me iz­bjeg­nu­to mno­go skup­lje i štet­ni­je fi­nan­ci­ra­nje.

Ka­ko ocje­nju­je­te ko­mu­ni­ka­ci­ju i od­nos iz­me­đu Knig­h­t­he­ada i Agro­ko­ro­vih do­bav­lja­ča?

Vje­ru­je­mo da je ovo traj­no rje­še­nje jer Agro­kor vi­še ne­će ima­ti po­tre­bu tra­ži­ti do­dat­na sred­stva. Na­da­mo se da će do­bav­lja­či pre­poz­na­ti vri­jed­nost ovog fi­nan­ci­ra­nja i da će su­ra­đi­va­ti s dru­gim vje­rov­ni­ci­ma u na­do­la­ze­ćim mje­se­ci­ma. Pred­stav­ni­ci po­sjed­ni­ka obvez­ni­ca na­la­ze se u pri­vre­me­nom vje­rov­nič­kom Vi­je­ću uz dva pred­stav­ni­ka do­bav­lja­ča i do­sad smo se us­pje­li slo­ži­ti oko ključ­nih pro­ble­ma što je vid­lji­vo po re­zul­ta­ti­ma dva­ju gla­sa­nja ko­je je Vi­je­će do­sad oba­vi­lo.

Ka­ko vi­di­te bu­du­ću su­rad­nju Knig­h­t­he­ada i Sber­ban­ka? Oče­ku­je­te li da će se Sber­bank pri­dru­ži­ti va­šoj kre­dit­noj li­ni­ji?

Knig­h­t­he­ad će po­što­va­ti sva­ku od­lu­ku ko­ju Sber­bank do­ne­se u ve­zi s Agro­ko­rom. Sber­ban­ku je po­nu­đe­no raz­mjer­no su­dje­lo­va­nje u ovoj tran­sak­ci­ji, no oni sa­mi mo­ra­ju do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku.

U Hr­vat­skoj pro­tek­le dvi­je go­di­ne vla­da po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost ko­ja se nas­ta­vi­la i naj­no­vi­jom ko­ali­ci­jom. Bri­ne li vas to, po­go­to­vo bu­duć­nost vla­di­nog po­vje­re­ni­ka?

Ni­smo za­bri­nu­ti. Hr­vat­ska je iz­ra­zi­to de­mo­kra­tič­na dr­ža­va, a to je bio je­dan od ključ­nih čim­be­ni­ka na ko­ji­ma smo te­me­lji­li ovo ula­ga­nje.

Sma­tra­te li da će po­vje­re­nik Ram­ljak us­pješ­no pro­ves­ti res­truk­tu­ri­ra­nje?

Ima­mo pot­pu­no po­vje­re­nje u Ram­lja­ka.

IMA­MO VR­LO VI­SO­KO MIŠ­LJE­NJE O PRO­FE­SI­ONA­LIZ­MU I IN­TE­GRI­TE­TU RAM­LJA­KA I NJE­GO­VOG TI­MA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.