Dr­ža­va bez udje­la u 112 tvrt­ki

Zbog du­ga Ju­go­ban­ci

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Ka­ko bi se po­krio sta­ri dug Bro­dos­pli­ta pre­ma Ju­go­ban­ci, u ko­rist nje­zi­nog lik­vi­da­to­ra Vla­da je odo­bri­la da se iz dr­žav­nog por­t­fe­lja iz­dvo­je i pre­ne­su ma­njin­ski vlas­nič­ki pa­ke­ti u 112 tvrt­ki, no­mi­nal­no vri­jed­ni ukup­no 76 mi­li­ju­na ku­na. Od to­ga naj­ve­ći dio či­ne di­oni­ce u 93 di­onič­ka druš­tva, no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti 58 mi­li­ju­na ku­na, a me­đu os­ta­lim dr­ža­va se za na­mi­re­nje du­ga odrek­la di­oni­ca u LRH Ho­te­li Cav­tat (1,17%), Ho­te­li­ma Bre­la (1,68%), Gruž (2,56%), Split, Ko­lo­čep (1,71%), Im­pe­ri­al Vo­di­ce (0,46%), Zlat­ni rat (0,46%), Ži­vo­goš­će (0,11%), Ore­bić (2,14%), u HTP Kor­ču­la (1,5%), Vil­la Du­brov­nik (6,1%), Ka­šte­lan­ska ri­vi­je­ra (1,45%), kao i di­oni­ce Agro­ko­ro­ve tu­ris­tič­ke agen­ci­je Atlas (0,24%), kar­lo­vač­kog Adri­adi­ese­la (23,37%), bje­lo­var­skom Elek­tro­me­ta­lu (24,36%), zla­ta­skoj Ivan­či­ci (15,56%), te ma­nji pa­ke­ti u Sv­pe­tr­vs ho­te­li­ma, Tan­ker­ko­mer­cu, Du­bro­vač­kim po­dru­mi­ma, Cro­atia ba­te­ri­ja­ma, Is­tra­tu­ris­tu, Ja­dran­ki iz Ma­log Lo­ši­nja, Du­bro­vač­kom pri­mor­ju, tvor­ni­ci ča­ra­pa Ja­dran, Kre­dit­noj ban­ci Zagreb, lu­ka­ma Za­dar i Split, Ho­te­li­ma Me­do­ra iz Pod­go­re. Naj­ve­ći vlas­nič­ki udjel lis­te dru­šta­va s ogra­ni­če­nom od­go­vor­noš­ću uzet je u za­gre­bač­kom Mo­te­lu Pli­tvi­ce, u ko­je­mu je dr­ža­va ima­la 23,42% vlas­niš­tva.

Za­mje­nom traž­bi­ne Ju­go­ban­ke di­oni­ca­ma dr­ža­va će, ka­ko je po­jas­ni­la pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva Mar­ti­na Da­lić, okon­ča­ti spor ko­ji go­di­na­ma op­te­re­ću­je pos­lo­va­nje Bro­dos­pli­ta, a či­je je po­kri­va­nje dr­ža­va obvez­na ri­je­ši­ti pre­ma pri­va­ti­za­cij­skom ugo­vo­ru s DIVom. Vla­da ti­me, do­da­la je Da­lić, omo­gu­ću­je i Žu­pa­nij­skom dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu a pod­ne­se na žal­bu na ovr­hu ko­ja se na su­du vo­di pro­tiv Bro­dos­pli­ta.

Okon­ča­li spor ko­ji go­di­na­ma op­te­re­ću­je Bro­dos­plit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.