Fo­ur Se­asons ide i u Du­brov­nik

Ho­tel­ski brend na­kon Hva­ra ima no­vi plan

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO - MA­RI­JA CR­NJAK

La­nac tra­ži do­brog part­ne­ra za du­go­roč­nu su­rad­nju i u pr­voj je fa­zi pre­go­vo­ra za pro­jekt u Du­brov­ni­ku

Ho­tel­ska kom­pa­ni­ja Fo­ur Se­asons na­kon Hva­ra pla­ni­ra ula­zak u Du­brov­nik, gdje raz­ma­tra ne­ko­li­ko po­ten­ci­jal­nih pro­je­ka­ta i part­ne­ra. Po­t­vr­dio je to za Pos­lov­ni dnev­nik Si­mon Ca­sson, di­rek­tor ho­tel­skih ope­ra­ci­ja Fo­ur Se­asons Ho­tels & Re­sorts za tr­ži­šte Eu­ro­pe, Bli­skog is­to­ka i Afri­ke.

Ka­ko je poz­na­to, pres­tiž­ni ho­tel­ski brend na hr­vat­sko tr­ži­šte ušao je s inves­ti­cij­skom ban­kom Arqa­am Ca­pi­tal ko­ja u uva­li Bri­ze­ni­ca u Sta­rom Gra­du na Hva­ru naj­e­sen po­či­nje gra­di­ti luk­suz­ni re­sort vri­je­dan mi­li­jar­du ku­na. Pro­jekt je pred­stav­ljen u Se­svet­skom Kra­ljev­cu, gdje je u jed­noj in­dus­trij­skoj ha­li iz­gra­đe-

Si­mon Ca­sson

dir. ho­tel­skih ope­ra­ci­ja na re­pli­ka vi­le ko­ja će se gra­di­ti u Bri­ze­ni­ci. “Za naš brend je važ­no da bu­de­mo na hr­vat­skoj oba­li, ko­ja ima ja­ko pu­no po­ten­ci­ja­la za ra­zvoj luk­suz­nog tu­riz­ma. Za­ni­ma nas Du­brov­nik, gdje tra­ži­mo do­brog part­ne­ra za du­go­roč­nu su­rad­nju. Pre­go­va­ra­mo s ne­ko­li­ko inves­ti­to­ra, slje­de­ći tje­dan vra­ćam se u Hr­vat­sku ka­ko bih ih obi­šao”, ka­zao nam je Ca­sson, uz na­po­me­nu da su raz­go­vo­ri tek u po­čet­noj fa­zi, te ne mo­že ot­kri­va­ti de­ta­lje. Osim što se ra­di o des­ti­na­ci­ji ko­ja je već ra­zvi­la luk­suz­ni seg­ment po­nu­de, Du­brov­nik je re­la­tiv­no bli­zu Hva­ra, gdje bi za dvi­je go­di­ne tre­bao bi­ti otvo­ren nji­hov pr­vi re­sort u Hr­vat­skoj. Fo­ur Se­asons tre­nu­tač­no uprav­lja sa 105 ho­te­la, re­sor­ta i re­zi­den­ci­ja u 43 zem­lje.

Gos­ti­ma na Hva­ru će uz zgra­du ho­te­la sa za­jed­nič­kim sa­dr­ža­ji­ma nu­di­ti sto vi­la i re­zi­den­ci­je, otvo­re­ne i za­tvo­re­ne ba­ze­ne, spa i fit­ness cen­tar,vi­še res­to­ra­na i ba­ro­va, kon­gres­ne dvo­ra­ne i pris­ta­ni­šta za hi­dro­avi­one.

VAŽ­NO NAM JE DA BU­DE­MO PRI­SUT­NI NA HR­VAT­SKOJ OBA­LI

PD

Ova­ko će iz­gle­da­ti so­be u re­sor­tu u Bri­ze­ni­ci u Sta­rom Gra­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.