Ne­um bez pra­vog raz­lo­ga za­us­ta­vio grad­nju ma­ri­ne

Zbog na­vod­nog one­čiš­će­nja i sma­nje­nja pros­to­ra za ku­pa­li­šte

Poslovni Dnevnik - - RE­GI­JA -

Tvrt­ka Eco­plan Mos­tar je na­kon po­bje­de na na­tje­ča­ju 2015. pri­pre­mi­la idej­no rje­še­nje no­vog ne­um­skog pris­ta­ni­šta i ma­ri­ne

Još 2015. go­di­ne ura­đe­no je idej­no rje­še­nje i pri­kup­lje­na sva do­ku­men­ta­ci­ja za iz­grad­nju no­vog pris­ta­ni­šta i ma­ri­ne u Ne­umu, ali do re­ali­za­ci­je pro­jek­ta ni­ka­da ni­je doš­lo.

Pro­jekt je za­us­tav­ljen zbog pro­tiv­lje­nja op­ći­ne Ne­um, Oćin­sko vi­je­će ga

je od­ba­ci­lo zbog na­vod­nog one­čiš­će­nja oko­li­ša i sma­nje­nja pros­to­ra za pla­žu, a 1,5 mi­li­ju­na KM (oko 6 mil. ku­na) odo­bre­nih iz fe­de­ral­nog pro­ra- ču­na pre­ras­po­di­je­lje­ni su na dru­ge pro­ra­čun­ske ko­ri sn i - ke. Kom­pa­ni ja Eco­plan Mos­tar je na­kon po­bje­de na jav­nom na­tje­ča­ju 2015. go­di­ne iz­ra­di­la i Mi­nis­tar­stva pro­me­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja FBiH dos­ta­vi­la idej­no rje­še­nje pris­ta­ni­šta i ma­ri­ne u Ne­umu, ko­jim je pre­dvi­đe­no ure­đe­nje obal­nog po­ja­sa u du­ži­ni od 400 me­ta­ra, ši­ri­ne 120 me­ta­ra, na po­te­zu od ho­te­la Sun­ce do Grad­skog par­ka u Ne­umu. Glav­ni cilj je bio ure­di­ti za­pu­šte­ni pros­tor oba­le gdje se na­la­ze de­vas­ti­ra­ni objek­ti od­ma­ra­li­šta, ure­di­ti grad­ski trg i pri­bli­ži­ti grad­ski jav­ni pros­tor mo­ru. Ta­ko­đer, pla­ni­ra­no je traj­no rje­ša­va­nje pro­ble­ma smje­šta­ja luč­ke ka­pe­ta­ni­je, ca­ri­ne i gra- nič­ne po­li­ci­je u Ne­umu, te ve­zi­va­nja ča­ma­ca sta­nov­niš­tva. Na­kon za­us­tav­lja­nja pro­jek­ta Iz Fe­de­ral­nog mi­nis­tar­stva pro­me­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja rek­li da su po­nov­no po­kre­nu­li ak­tiv­nos­ti za do­bi­va­nja oko­liš­ne do­zvo­le pri če­mu su Mi­nis­tar­stvu oko­li­ša i tu­riz­ma dos­ta­vi­li Stu­di­ju pret­hod­ne pro­cje­ne uti­ca­ja na oko­liš ra­di do­bi­va­nja oko­liš­ne do­zvo­le.

Po­no­vo su pred­stav­lje­ne sve pred­nos­ti re­ali­za­ci­je ovog pro­jek­ta ko­ji od ve­li­kog tu­ris­tič­kog i eko­nom­skog zna­ča­ja za je­di­ni BiH grad na mo­ru, ali i za ci­je­lu dr­ža­vu. Iz mi­nis­tar­stva su rek­li da je pro­jekt iz­grad­nje ma­ri­ne Ne­um pre­ras­tao u po­li­tič­ko pi­ta­nje ko­je vi­še ni­je u nad­lež­nos­ti mi­nis­tar­stva.

FO­TO­LIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.