Hr­vat­ski iz­voz mo­ra pro­na­ći svo­je mjes­to ako že­li­mo da eko­no­mi­ja pre­ži­vi

Poslovni Dnevnik - - HR­VAT­SKI IZ­VOZ -

Kom­pa­ni­je ko­je udru­ga Hr­vat­ski iz­voz­ni­ci na­gra­đu­je već de­set go­di­na Zlat­nim klju­čem za­si­gur­no su svjes­ne to­ga te po­sje­du­ju vi­zi­ju i zna­nje ko­je dr­ža­va tre­ba ka­ko bi bez­bol­no prev­la­da­la sve ono što do­la­zi

Glo­bal­ni tren­do­vi mi­je­nja­ju se po­la­ko, ali si­gur­no. Ne­ke dr­ža­ve ko­je su pri­je bi­le na pe­ri­fe­ri­ji zbi­va­nja da­nas pos­ta­ju oz­bilj­ni igra­či na svjet­skom tr­ži­štu i pre­dvod­ni­ci no­vih stru­ja ko­je će za­si­gur­no do­mi­ni­ra­ti ge­opo­li­ti­kom ali i glo­bal­nim gos­po­dar­stvom u go­di­na­ma ko­je do­la­ze. Ne mi­je­nja­ju se sa­mo po­li­tič­ki i ma­kro­eko­nom­ski tren­do­vi ne­go svi­jet pu­tu­je pre­ma ne­če­mu što mo­že­mo oz­na­či­ti kao no­vu eko­nom­sku pa­ra­dig­mu u ko­joj će ne­ke vje­šti­ne ko­je da­nas iz­nim­no ci­je­ni­mo bi­ti pot­pu­no bes­po­treb­ne, a ne­ke no­ve za ko­je ni­ti ne­ma­mo na­zi­ve pos­ta­ti neo­p­hod­ne. U tom i tak­vom svi­je­tu hr­vat­ski iz­voz mo­rat će pro­na­ći svo­je mjes­to ako že­li­mo da na­ša i ona­ko krh­ka, i pri­je sve­ga ma­la eko­no­mi­ja uop­će pre­ži­vi, a na­rav­no ne­po­sred­no s njom i svi mi. Kom­pa­ni­je ko­je udru­ga Hr­vat­ski iz­voz­ni­ci na­gra­đu­je već de­set go­di­na Zlat­nim klju­čem za­si­gur­no su svjes­ne sve­ga to­ga te po­sje­du­ju i vi­zi­ju i zna­nje ko­je dr­ža­va tre­ba ka­ko bi bez­bol­no prev­la­da­la sve ono što do­la­zi. Na 12. ko­nven­ci­ji Hr­vat­skih iz­voz­ni­ka mo­glo se ču­ti vi­še ne­go za­nim­lji­vih stva­ri, ali se i otvo­ri­lo vi­še ne­go za­nim­lji­vih pi­ta­nja ko­ja zas­lu­žu­ju ši­ru druš­tve­nu ras­pra­vu i fo­kus jav­nos­ti po­ma­lo umor­ne od dnev­ne po­li­ti­ke. Za­to je naj­a­va sta­bil­ne Vla­de ko­ju je iz­ni­je­la pot­pred­sjed­ni­ca Mar­ti­na Da­lić iz­nim­no važ­na ne sa­mo za iz­voz i Hr­vat­ske iz­voz­ni­ke već i sve go­re spo­me­nu­to jer sa­mo ta­ko fo­kus svih di­oni­ka mo­že­mo vra­ti­ti na bit­no. Sa sta­bil­nom Vla­dom fo­kus mo­že­mo vra­ti­ti na pi­ta­nje Eu­ro­pe vi­še br­zi­na, pi­ta­nje ko­je je iz­aš­lo iz jav­nog di­skur­sa (is­tis­nu­to pres­la­gi­va­njem u Sa­bo­ru ali i kri­zom Agro­ko­ra op.a.), a ko­je je za Hr­vat­sku od iz­nim­ne važ­nos­ti i to ne sa­mo po pi­ta­nju iz­vo­za već i bu­duć­nos­ti ci­je­log druš­tva. Fo­kus mo­že­mo vra­ti­ti i na di­gi­ta­li­za­ci­ju i in­dus­tri­ju 4.0 ko­ja je ta­ko­đer važ­na za iz­voz ali i cje­lo­kup­no druš­tvo. Mo­žda sa­da svo­je sna­ge, i iz­voz­ne ali i os­tat­ka gos­po­dar­stva i po­li­ti­ke mo­že­mo us­mje­ri­ti pre­ma bu­duć­nos­ti.

Jer ka­ko je op­s­toj­nost do­ma­ćeg iz­vo­za je­di­na na­da gos­po­dar­skog na­pret­ka, ta­ko je oz­bilj­no pro­miš­lja­nje bu­duć­nos­ti kroz di­alog svih di­oni­ka od po­li­ti­ke i eko­no­mi­je do škol­s­tva i kul­tu­re je­di­na na­da za na­šu dje­cu. Zbog sve­ga na­ve­de­no va­lja čes­ti­ta­ti svim do­bit­ni­ci­ma priz­na­nja Zlat­ni ključ, ali i svim iz­voz­ni­ci­ma ko­ji pos­lu­ju sve ove go­di­ne i ko­je uvi­jek spo­mi­nje­mo ka­da že­li­mo pri­ča­ti o sna­zi na­šeg gos­po­dar­stva i na­še pa­me­ti, ali ih se pu­no rje­đe sje­ti­mo ka­da tre­ba­ju kon­kret­nu po­moć. Ali osim čes­ti­ta­nja tre­ba ih i pos­lu­ša­ti i češ­će upi­ta­ti za sa­vjet jer oni ko­ji su us­pje­li na da­le­kim tr­ži­šti­ma i u ne­poz­na­tim zem­lja­ma za­si­gur­no po­sje­du­ju ne­ku vr­stu uni­ver­zal­nog zna­nja upra­vo ono­ga ko­je nam je po­treb­no da ci­je­lo druš­tvo us­pi­je i pos­ta­ne dio onih ko­ji na­me­ću tren­do­ve, da pos­ta­ne dio Eu­ro­pe pu­ne br­zi­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.