Naj­bo­lji ve­li­ki iz­voz­nik u 2016. go­di­ni, naj­bo­lji iz­voz­nik u Nje­mač­ku u 2016. go­di­ni, za tr­ži­šta sje­ver­ne, sred­nje i juž­ne Ame­ri­ke - naj­bo­lji iz­voz­nik u Ka­na­du u 2016. go­di­ni

Poslovni Dnevnik - - HR­VAT­SKI IZ­VOZ -

PLI­VA HR­VAT­SKA d.o.o.

S vi­še od 95 go­di­na us­pješ­nog far­ma­ce­ut­skog pos­lo­va­nja, Pli­va je da­nas naj­ve­ća far­ma­ce­ut­ska kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj i u re­gi­ji Ju­go­is­toč­na Eu­ro­pa. Pli­va pos­lu­je u sas­ta­vu Te­va gru­pe, jed­ne od naj­ve­ćih far­ma­ce­ut­skih kom­pa­ni­ja u svi­je­tu, a te­melj­ni joj je cilj po­bolj­ša­nje kva­li­te­tu ži­vo­ta pa­ci­je­na­ta i za­šti­ta zdrav­lja vi­so­kok­va­li­tet­nim i dos­tup­ni­jim li­je­ko­vi­ma. Pli­va je me­đu naj­ve­ćim gos­po­dar­skim su­bjek­ti­ma u Hr­vat­skoj i je­dan od vo­de­ćih iz­voz­ni­ka: go­to­vo 90% pro­izvo­da iz­vo­zi se, a naj­ve­ća iz­voz­na tr­ži­šta su SAD, zem­lje Eu­rop­ske Uni­je, Ru­si­ja i Ka­na­da.Pli­va ras­po­la­že naj­su­vre­me­ni­jim ra­zvoj­nim i pro­izvod­nim ka­pa­ci­te­ti­ma te ve­li­kom bro­ju tr­ži­šta di­ljem Eu­ro­pe i svi­je­ta nu­di ši­rok por­t­felj kva­li­tet­nih li­je­ko­va ko­ji pred­stav­lja­ju vr­hun­ska te­ra­pij­ska rje­še­nja. Osim go­to­vih li­je­ko­va, pro­izvo­di i ve­lik broj ak­tiv­nih far­ma­ce­ut­skih sup­s­tan­ci­ja i je­di­na je far­ma­ce­ut­ska kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj, te jed­na od ma­lo­broj­nih u ci­je­loj re­gi­ji, s ver­ti­kal­no in­te­gri­ra­nom pro­izvod­njom. Za­hva­ljuj­ći odo­bre­nji­ma ame­rič­ke Upra­ve za hra­nu i li­je­ko­ve (FDA), bri­tan­ske Agen­ci­je za li­je­ko­ve i me­di­cin­ske pro­izvo­de (MHRA) te os­ta­lih re­le­vant­nih europ­skih agen­ci­ja, Pli­va je svr­sta­na me­đu pro­izvo­đa­če ko­ji is­pu­nja­va­ju svjet­ske stan­dar­de kva­li­te­te po­treb­ne za glo­bal­no tr­ži­šte. Pro­tek­lih je go­di­na Pli­va uz mi­li­jun­ska ula­ga­nja u pro­izvod­nju, za­šti­tu oko­li­ša i no­ve teh­no­lo­gi­je ulo­ži­la i vi­še od mi­li­jar­du ku­na u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj. Da­nas je Is­tra­ivač­ki cen­tar Pli­ve je­dan od vo­de­ćih cen­ta­ra za R&D Te­va Gru­pe, a na­ve­de­nim ula­ga­nji­ma Pli­va i Te­va is­tak­nu­le su se kao je­dan od naj­ve­ćih pri­vat­nih inves­ti­to­ra u Hr­vat­skoj. Inves­ti­ci­je po­put Pli­vi­nih otva­ra­ju pros­tor za iz­voz na no­va tr­ži­šta, po­ti­ču za­poš­lja­va­nje, a ujed­no i da­ju pri­li­ku svim do­bav­lja­či­ma u lan­cu da pu­tem jed­ne ve­li­ke i snaž­ne kom­pa­ni­je, kao što je Pli­va, iz­vo­ze i do­ka­žu se na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma. Pli­va di­rek­t­no i in­di­rek­t­no pri­do­no­si za­poš­lja­va­nju, oso­bi­to vi­so­ko­obra­zo­va­nih i sa­mo od po­čet­ka ove go­di­ne za­pos­le­no je 90 no­vih struč­nja­ka. Ovi­me je kom­pa­ni­ja još jed­nom po­t­vr­di­la ka­ko su nje­ne po­tre­be za kva­li­tet­nim struč­nja­ci­ma stal­ne jer u pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na Pli­va je za­pos­li­la 300 no­vih lju­di. Da­nas Pli­va bro­ji vi­še od 2300 za­pos­le­ni­ka i upra­vo su kva­li­tet­ni, obra­zo­va­ni i mo­ti­vi­ra­ni za­pos­le­ni­ci je­dan od naj­s­naž­ni­jih iz­vo­ra nje­ne kon­ku­rent­ske sna­ge na tr­ži­štu ra­da.

Mi­ha­el Fur­jan, pred­sjed­nik Upra­ve Pli­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.