Za pre­ven­ci­ju sis­tem­skih ri­zi­ka nu­žan je do­bar nad­zor nad fi­nan­cij­skim sus­ta­vom

Si­gur­ni uvje­ti fi­nan­ci­ra­nja Sta­bil­nost je pre­du­vjet odr­ži­vog gos­po­dar­skog ras­ta i ra­zvo­ja iz­vo­za

Poslovni Dnevnik - - HR­VAT­SKI IZ­VOZ - ANA BLA­ŠKO­VIĆ

Ka­ko EU ka­ni iz­gra­di­ti Uni­ju tr­ži­šta ka­pi­ta­la do 2019. po­želj­no je da nad­zor nad tr­ži­štem ka­pi­ta­la i ba­na­ka bu­de cen­tra­li­zi­ran

Iz­voz, ali i či­ta­va eko­no­mi­ja ovi­se o po­dr­š­ci ba­na­ka i os­ta­lih fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja, a nje ne­ma bez sta­bil­nog fi­nan­cij­skog sus­ta­va. Pri­je kri­ze go­vo­ri­lo se o ka­ma­ta­ma, ri­zi­ku po­ve­za­nom s te­čaj­nim sko­ko­vi­ma, ma­kro­bo­ni­tet­noj po­li­ti­ci, no ti­je­kom kri­ze sis­tem­ski ri­zik pos­tao je kru­ci­jal­no pi­ta­nje.

Ka­ko se do­go­dio Agro­kor?

Na pi­ta­nje što je sis­tem­ski ri­zik pos­to­je de­se­ti­ne od­go­vo­ra, no de­fi­ni­ci­ja Europ­ske sre­diš­nje ban­ke da je to “ri­zik da će pru­ža­nje fi­nan­cij­skih pro­izvo­da i us­lu­ga bi­ti to­li­ko na­ru­še­no da to bit­no utje­če na gos­po­dar­ski rast i do­bro­bit”, po­seb­no je zna­ko­vi­ta, sma­tra pro­fe­so­ri­ca za­gre­bač­kog Eko­nom­skog fa­kul­te­ta Ma­ri­ja­na Iva­nov. “U Hr­vat­skoj smo ima­li ne­ko­li­ko ma­te­ri­ja­li­za­ci­ja sis­tem­skih ri­zi­ka, ne­kad su ta­ko bi­li na­zva­ni, a ne­kad ne”, rek­la je Iva­nov na ra­di­oni­ci o fi­nan­cij­skoj sta­bil­nos­ti u sklo­pu 12. Ko­nven­ci­je iz­voz­ni­ka. Do­da­je da ta­man kad je gos­po­dar­stvo po­če­lo ras­ti, a lo­ši kre­di­ti po­ve­za­ni s na­pu­ha­nim tr­ži­štem ne­kret­ni­na pa­da­ti na pri­hvat­lji­ve ra­zi­ne, do­go­dio se slu­čaj Agro­kor i nje­go­vo pre­li­je­va­nje na ši­ri krug tvrt­ki i fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja po­nov­no u fo­kus vra­tio pro­blem sis­tem­skih ri­zi­ka. Za pre­ven­ci­ju i kon­tro­lu sis­tem­skih ri­zi­ka nuž­no je ima­ti do­bar nad­zor nad cje­lo­kup­nim fi­nan­cij­skim sus­ta­vom. Ka­ko se on­da do­go­dio slu­čaj Agro­kor či­je efek­te tek tre­ba po­bro­ji­ti ako ban­ke s jed­ne stra­ne nad­zi­re Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka (HNB), a ne­ban­kov­ni dio sus­ta­va Hr­vat­ska agen­ci­ja za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Han­fa), go­ru­će je pi­ta­nje po­s­ljed­njih mje­se­ci.

“Su­rad­nja HNBa i Han­fae pos­to­ji, ona je do­bra kad ne pos­to­je pri­je­va­re u fi­nan­cij­skom sus­ta­vu, kad se vi­de svi ins­tru­men­ti, sve iz­lo­že­nos­ti. No, slu­čaj Agro­kor po­ka­zu­je da me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nju iz­me­đu re­gu­la­to­ra ni­je do­vo­ljan jer im je iz vi­da iz­mak­la si­tu­aci­ja”, is­ti­če Iva­nov na­po­mi­nju­ći da bi za­to po uzo­ru na ne­ke prak­se u Eu­rop­skoj uni­ji tre­ba­lo spo­ji­ti nad­zo­re dvi­ju ins­ti­tu­ci­ja. Osim bo­lje ko­mu­ni­ka­ci­je unu­tar ku­će, sma­tra da bi se ti­me adek­vat­ni­je pris­tu­pi­lo re­gu­la­ci­ji ban­kar­stva u sje­ni (sha­dow ban­king) ko­je u svi­je­tu ras­te.

“Ta­ko­đer, EU ka­ni iz­gra­di­ti Uni­ju tr­ži­šta ka­pi­ta­la do 2019. i po­ve­ća­ti udio vlas­nič­kog fi­nan­ci­ra­nja zbog če­ga je po­želj­no da nad­zor nad tr­ži­štem ka­pi­ta­la i ba­na­ka bu­de cen­tra­li­zi­ran”, do­da­je Iva­nov i pod­sje­ća da je Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond još dav­ne 2008. u zad­njoj pro­cje­ni sta­bil­nos­ti fi­nan­cij­skog sus­ta­va u Hr­vat­skoj oci­je­nio da su ne­ban­kov­ne ins­ti­tu­ci­je ve­za­ne za ban­ke, ali se ci­je­la sli­ka me­đu­sek­tor­skih vlas­nič­kih ve­za i iz­lo­že­nos­ti ne vi­di.

Ri­zi­ci na tr­ži­štu ka­pi­ta­la

Vi­je­će za fi­nan­cij­sku sta­bil­nost uve­de­no 2013. na zah­tjev Bruxel­le­sa, is­ti­če ri­zi­ke vi­so­kog jav­nog du­ga op­će dr­ža­ve te vi­so­ke ra­zi­ne vanj­skog du­ga što Hr­vat­sku či­ni ra­nji­vom na pro­mje­ne uvje­ta fi­nan­ci­ra­nja. Ri­zi­kom je oci­je­njen i kon­cen­tra­cij­ski ri­zik kod iz­lo­že­nos­ti ba­na­ka pre­ma gru­pa­ma po­ve­za­nih oso­ba iz ne­fi­nan­cij­skih po­du­ze­ća i sek­to­ra dr­ža­ve, kao i tra­di­ci­onal­no vi­so­ka kon­cen­tra­ci­ja ban­kov­nog sus­ta­va. No, op­će­ni­to ni­su za­mi­je­će­ni zna­čaj­ni ri­zi­ci na tr­ži­štu ka­pi­ta­la u po­dru­čju fon­do­va i le­asin­ga, na­po­mi­nje Iva­nov.

“Obje­di­nje­ni nad­zor u ne­koj for­mi ima­ju Fin­ska, Aus­tri­ja, Luk­sem­burg i Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo i prem­da pos­to­je niz raz­lo­ga za i pro­tiv, vje­ru­jem da bi u Hr­vat­skoj ima­li vi­še ko­ris­ti od obje­di­nje­nog nad­zo­ra”, za­klju­ču­je Iva­nov.

Ma­ri­ja­na Iva­nov, Eko­nom­ski fa­kul­tet Za­greb

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.