Or­ga­ni­zi­ra­nje rad­ne prak­se za stu­den­te

Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di

Poslovni Dnevnik - - IS­KUS­TVOZ­LA­TA­VRI­JE­DI -

Sci­ljem ja­ča­nja svi­jes­ti unu­tar pos­lov­ne za­jed­ni­ce o pro­ble­mu po­lo­ža­ja oso­ba s inva­li­di­te­tom i mla­dih sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa na tr­ži­štu ra­da, Pos­lov­ni dnev­nik i Ve­čer­nji list u su­rad­nji s part­ne­ri­ma pe­tu go­di­nu za re­dom pro­vo­de druš­tve­no od­go­vor­ni pro­jekt ‘Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di’. Cilj pro­jek­ta or­ga­ni­zi­ra­nje je rad­ne prak­se u dva­de­se­tak naj­u­gled­ni­jih hr­vat­skih kom­pa­ni­ja za ne­ko­li­ko de­se­ta­ka stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom i onih sla­bi­jeg so­ci­jal­nog sta­tu­sa te po­ti­ca­nje nji­ho­va kas­ni­jeg za­poš­lja­va­nja. Ra­ni­ji na­po­ri uro­di­li su plo­dom te je ne­ko­li­ci­na stu­de­na­ta na­kon su­dje­lo­va­nja us­pje­la do­bi­ti i sta­lan posao u tvrt­ka­ma u ko­ji­ma su obav­lja­li prak­su. Za su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di pri­ja­vi­ti se mo­gu stu­den­ti iz­me­đu 18 i 25 go­di­na sta­ros­ti ko­ji, uz osob­ne po­dat­ke, tre­ba­ju dos­ta­vi­ti mo­ti­va­cij­sko pi­smo, ži­vo­to­pis i do­kaz o inva­lid­nos­ti ili so­ci­jal­noj ugro­že­nos­ti.

Pri­ja­ve pu­tem lin­ka na stra­ni­ca­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka otvo­re­ne su do 16. lip­nja ove go­di­ne. Sva­ka part­ner­ska tvrt­ka (pos­lo­da­vac) u mo­guć­nos­ti je osi­gu­ra­ti prak­su u tra­ja­nju mi­ni­mal­no mje­sec da­na za jed­nog stu­den­ta, osim ako sa­mos­tal­no ne od­lu­če uze­ti vi­še stu­de­na­ta ili pro­du­lji­ti tra­ja­nje rad­ne prak­se. Vri­je­me obav­lja­nja prak­se do­go­vor­no ut­vr­đu­ju stu­dent i part­ner pos­lo­da­vac, a sa­ma bi prak­sa tre­ba­la bi­ti odra­đe­na do kra­ja 2017. go­di­ne. Stu­den­ti će svo­je bu­du­će pos­lo­dav­ce, ko­ji su im do­di­je­lje­ni u skla­du s fa­kul­tet­skim us­mje­re­njem sva­kog po­je­di­nač­no te uz miš­lje­nje struč­ne ko­mi­si­je or­ga­ni­za­to­ra pro­jek­ta, upoz­na­ti u sr­p­nju na po­seb­nom do­ga­đa­ju.

Dio stu­de­na­ta ko­ji su su­dje­lo­va­li u pro­jek­tu do­bi­li su sta­lan posao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.