Vo­lim si pos­tav­lja­ti visoke ci­lje­ve jer se on­da tru­dim i dos­ti­ći ih

To­mis­lav Gla­žar Eko­no­mist i ša­hov­ski šam­pi­on na struč­nom os­po­sob­lja­va­nju u URI­HO-u

Poslovni Dnevnik - - IS­KUS­TVOZ­LA­TA­VRI­JE­DI - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GR­ČIĆ

URI­HO je u trav­nju 2009. otvo­rio Rad­ni cen­tar, pr­vi ta­kav u Hr­vat­skoj, i to s ci­ljem pri­pre­me oso­ba s inva­li­di­te­tom za svi­jet ra­da

Na svjet­skom pr­vens­tvu za oso­be s inva­li­di­te­tom u ša­hu, ko­je se po­čet­kom lip­nja odr­ža­va­lo u Slo­vač­koj, zlat­nu me­da­lju od­nio je To­mis­lav Gla­žar iz Za­gre­ba, eko­no­mist na struč­nom os­po­sob­lja­va­nju u odje­lu fi­nan­ci­ja Us­ta­no­ve za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom URI­HO. Sport­ski us­pjeh bi­la je pr­va in­for­ma­ci­ja ko­ju je ot­krio u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik, do­dav­ši da mu je sa­da lak­še us­kla­đi­va­ti tur­ni­re s pos­lov­nim oba­ve­za­ma ne­go što je to bio slu­ča­ju s is­pit­nim ro­ko­vi­ma.

“Lju­di su po­zi­tiv­ni, posao je dobar. Za­hva­lju­ju­ći sjaj­nim ko­le­ga­ma, sav­la­dao sam i sva prak­tič­na zna­nja ko­ja mi tre­ba­ju za ovo rad­no mjes­to. Na pos­lu mi ni­je te­ško i svi­đa mi se sve što ra­dim. Imam is­kus­tva i kao no­vi­nar na INpor­ta­lu, dok je te­ma mog di­plom­skog ra­da bi­lo sof­tver­sko rje­še­nje ma­pi­ra­nja gra­da za oso­be s inva­li­di­te­tom, ta­ko da me za­ni­ma­ju raz­li­či­ta po­dru­čja”, is­pri­čao je Gla­žar.

Do za­vr­šet­ka struč­nog os­po­sob­lja­va­nja os­ta­lo mu je još ne­ko­li­ko mje­se­ci, a na pi­ta­nje što posli­je ka­že da je sa­mo ne­bo gra­ni­ca. “Pro­blem da­naš­njeg druš­tva pre­dra­su­de su pre­ma oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom. Sve je stvar u gla­vi i ka­ko se pos­ta­viš – se­be ne gle­dam kao da sam dru­ga­či­ji. Gle­da­no ge­ne­ral­no, što se ti­če grad­ske in­fras­truk­tu­re, u Za­gre­bu uop­će ni­je lo­še, iz­uz­me­mo li tra­mvaj­ske pri­la­ze. Ta­ko da bih re­kao da se u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na osje­ti da su us­ta­no­ve i ces­te ipak pri­la­go­đe­ni­je i da ne­ma ve­ćih po­te­ško­ća. S dru­ge stra­ne, po­te­ško­ća još ima s iz­ra­zom oso­ba s po­seb­nim po­tre­ba­ma, a jed­na­ko ta­ko ni­je pre­tje­ra­no spre­tan ni onaj ter­min ‘inva­lid’. Obič­no lju­di gle­da­ju na sve kao ‘mi’ i ‘oni’, za što ne­ma ni­kak­ve po­tre­be. Te­ško je mi­je­nja­ti sve lju­de, pa bi­smo tre­ba­li mi­je­nja­ti se­be“, do­dao je.

Što se ti­če sport­skih na­tje­ca­nja, ka­zao je i da je sa ša­hom pro­pu­to­vao po­la svi­je­ta te da se za me­da­lju svjet­skog pr­va­ka pri­pre­mao šest mje­se­ci. Saz­na­li smo da je Gla­žar za­pra­vo maj­stor ša­ha ko­ji po­bje­de ni­že i na do­ma­ćim i svjet­skim na­tje­ca­nji­ma. “Vo­lim si pos­tav­lja­ti visoke ci­lje­ve jer se on­da tru­dim i dos­ti­ći ih. Ni­sam ni­kad mis­lio ni da ću mo­ći pos­ti­za­ti ovak­ve us­pje­he, pa evo sve se to do­go­di­lo. Obi­telj, ko­le­ge na pos­lu i mo­ja oko­li­na po­nos­ni su na me­ne što mi da­je do­dat­ni elan za no­ve po­bje­de“, is­tak­nuo je.

Gla­žer je po­hva­lio po­zi­tiv­nu at­mo­sfe­ru kak­va vla­da u URI­HO-u, ko­ji za­šti­tu oso­ba s inva­li­di­te­tom, kao i stva­ra­nje uvje­ta za nji­ho­vo os­po­sob­lja­va­nje i za­poš­lja­va­nje sma­tra oba­ve­zom sva­kog ci­vi­li­zi­ra­nog druš­tva. Pos­lu­ju od 1996. go­di­ne, a da­nas vi­še od po­lo­vi­ce on­dje za­pos­le­nih či­ne oso­be s inva­li­di­te­tom, dok im je pre­te­ča za­pra­vo naj­sta­ri­ja za­štit­na ra­di­oni­ca u Hr­vat­skoj, os­no­va­na 1946. go­di­ne u Za­gre­bu. Za­štit­no za­poš­lja­va­nje os­tva­ru­je se u ok­vi­ru gos­po­dar­skih pro­gra­ma za raz­li­či­te vr­ste pro­izvod­nje tek­s­ti­la, ke­ra­mi­ke, me­ta­la, ko­že, za­tim vje­šti­ne kit­ni­čar­stva, or­to­pe­di­je, kar­to­na­že i ti­ska. Jed­na od naj­no­vi­jih su­rad­nji ona je s Gra­dom Za­gre­bom ve­za­na za pro­jekt uvo­đe­nja škol­skih uni­for­mi, ko­je će nas­ta­ja­ti u URI­HO-vim ra­di­oni­ca­ma. “Ima­mo za­is­ta vri­jed­ne za­pos­le­ni­ke i naš je asor­ti­man raz­no­lik. Nas­to­ji­mo oprav­da­ti se­dam de­set­lje­ća du­gu tra­di­ci­ju kva­li­te­te po ko­joj smo poz­na­ti. No, osim rad­nih pro­ce­sa, ov­dje or­ga­ni­zi­ra­mo i raz­li­či­te ak­tiv­nos­ti kao što su li­kov­ne ko­lo­ni­je te sport­ska na­tje­ca­nja ta­ko da se slo­bod­no mo­že re­ći da se ov­dje ra­di o pra­vom za­jed­niš­tvu, a ne sa­mo pos­lov­nom od­no­su“, do­da­la je Ves­na Ive­tić iz URIHOve ga­le­ri­je Sun­ce.

Ta­ko­đer, u URIHOu osim odje­la za prak­tič­no os­po­sob­lja­va­nje gdje se omo­gu­ća­va struč­na prak­sa za mla­de s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju za raz­li­či­ta in­dus­trij­sko-za­nat­ska za­ni­ma­nja, pos­to­ji i odjel po­mo­ći u ra­du gdje se odvi­ja rad sa za­pos­le­ni­ci­ma us­ta­no­ve URI­HO s te­žim inva­li­di­te­tom u ci­lju oču­va­nja nji­ho­vih pre­os­ta­lih rad­nih po­ten­ci­ja­la i bo­lje so­ci­ja­li­za­ci­je. Ka­ko smo saz­na­li, URI­HO je u trav­nju 2009. go­di­ne otvo­rio i Rad­ni cen­tar, pr­vi ta­kav u Hr­vat­skoj, i to s ci­ljem pri­pre­me oso­ba s inva­li­di­te­tom za svi­jet ra­da. Ko­ris­ni­ci Rad­nog cen­tra su oso­be s inva­li­di­te­tom ko­je ima­ju odre­đe­ni stu­panj struč­ne os­po­sob­lje­nos­ti, ali iz odre­đe­nih raz­lo­ga, od ko­jih je naj­češ­ći du­go­traj­na ne­za­pos­le­nost, ni­su u mo­guć­nos­ti iz­rav­no se uklju­či­ti u svi­jet ra­da. Kak­ve po­zi­tiv­ne pri­če nas­ta­ju za­hva­lju­ju­ći URIHOvu dje­lo­va­nju mo­že ispričati naj­bo­lje se vi­di i iz ohra­bre­nja i si­gur­nos­ti ko­je je omo­gu­ći­lo To­mis­la­vu Gla­že­ru da osvo­ji zlat­nu me­da­lju u Slo­vač­koj.

SLAV­KO MI­DŽOR/PIXSELL

Ko­le­ge na pos­lu i mo­ja oko­li­na po­nos­ni su na me­ne što mi da­je do­dat­ni elan za no­ve po­bje­de, is­ti­če Gla­žar

S. M./PIX

Gla­žer je po­hva­lio po­zi­tiv­nu at­mo­sfe­ru u URI­HO-u, kao i stva­ra­nje uvje­ta za os­po­sob­lja­va­nje i za­poš­lja­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.