Sve u Ma­ri­će­vim ru­ka­ma

Mi­nis­tar će sam od­lu­či­va­ti o dr­žav­nim ne­kret­ni­na­ma?

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ marija.br­nic@pos­lov­ni.hr

Ma­rić će od­lu­či­va­ti o di­oni­ca­ma i udje­li­ma tvrt­ki od po­seb­nog interesa či­ja je vri­jed­nost do 7,5 mil. kn

Mi­nis­tar Go­ran Ma­rić ko­nač­no kre­će s naj­av­lje­nim da­va­njem svog pe­ča­ta uprav­lja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom kroz iz­mje­ne za­kon­skog ok­vi­ra. Sam pri­jed­log no­vog za­ko­na ko­ji je upra­vo pu­šten u jav­nu ras­pra­vu, ne da kas­ni u od­no­su na pla­ni­ra­ne ro­ko­ve, ne­go je su­prot­no stan­dard­noj prak­si pri­prem­ljen prem­da pret­hod­no nije do­ne­se­na no­va stra­te­gi­ja uprav­lja­nja ko­ju bi za­kon pra­tio. A na tra­gu ono­ga što je Ma­rić i naj­a­vio od pre­uzi­ma­nja ovog re­so­ra, glav­ni za­da­tak je ubr­za­ti do­no­še­nje od­lu­ka o pro­da­ji i dru­gim obli­ci­ma ko­ri­šte­nja imo­vi­ne, a fo­kus u na­red­nom raz­dob­lju bit će na ne­kret­ni­na­ma.

Što­vi­še, stra­te­ška po­du­ze­ća od HEPa, Hr­vat­skih vo­da i šu­ma do auto­ces­ta i že­ljez­ni­ca, pot­pu­no su nes­ta­la iz pri­jed­lo­ga no­vog za­ko­na i ni­ti jed­nom ri­je­čju se ne spo­mi­nju, pa se mo­že za­klju­či­ti tek da će ona ili pos­ta­ti dio po­seb­nog za­ko­na ili će for­mal­no pos­ta­ti tvrt- ke od po­seb­nog interesa i ući u gru­pa­ci­ju dr­žav­nih tvrt­ki u ko­joj su uglav­nom zrač­ne i ri­ječ­ne lu­ke.

No, mi­nis­tar Ma­rić imat će ubu­du­će glav­nu ri­ječ u svim od­lu­ka­ma od ka­dro­vi­ra­nja do ras­po­la­ga­nja ne­kret­ni­na­ma. Ta­ko će do­no­si­ti od­lu­ke o ras­po­la­ga­nju s di­oni­ca­ma i udje­li­ma prav­nih oso­ba od po­seb­nog interesa či­ja je pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost do 7,5 mi­li­ju­na ku­na. Do is­te vri­jed­nos­ti od­lu­ke o dr­žav­nim ne­kret­ni­na­ma Ma­rić će mo­ći do­no­si­ti sam. Ne­kret­ni­na­ma će mo­ći uprav­lja­ti i po pri­jed­lo­gu “za­in­te­re­si­ra­ne oso­be”, a u ni­zu za­nim­lji­vih odred­bi jest i ona da će pro­cje­ne vri­jed­nos­ti nekretnina obav­lja­ti oso­ba ko­ja je za to ov­la­šte­na po­seb­nim pro­pi­si­ma i od­lu­kom mi­nis­tra dr­žav­ne imo­vi­ne. Ubu­du­će će i sve od­lu­ke o ne­ko­ri­šte­nju pra­va pr­vo­ku­pa do­no­si­ti sam mi­nis­tar, neo­vis­no o vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne. U slučaju prodaje nekretnina, a isti model uvodi se i za prodaju dionica i udjela, no­vi­na je da se početna ci­je­na smanjuje ako u prvom krugu nije bilo interesa, naj­pri­je za 30, a po­tom za 50 pos­to. Ne bu­de li po­nu­đa­ča, u slučaju udjela u tvrt­ka­ma, CERP će se mo­ći “pos­lu­ži­ti” iz­rav­nom pro­da­jom.

Ono što će za­si­gur­no iz­a­zva­ti naj­vi­še po­le­mi­ka je pri­jed­log iz­rav­ne po­god­be za ras­po­la­ga­nje ne­kret­ni­na­ma. Osim za pro­jek­te od stra­te­škog interesa, ne­po­sred­no će se do nekretnina iz por­t­fe­lja mo­ći do­ći i ako je oso­bi po­tre­ban dio zem­lji­šta, do 20 pos­to, za for­mi­ra­nje gra­đev­ne čes­ti­ce, kao i u slučaju ka­da je le­ga­li­zi­ran ne­za­ko­ni­to iz­gra­đen objekt na dr­žav­nom zem­lji­štu ili ka­da je “oso­ba u mir­nom po­sje­du zem­lji­šta du­že od 10 godina te­me­ljem ugo­vo­ra s lo­kal­nim ili dr­žav­nim je­di­ni­ca­ma. In­ten­zi- vi­rat će se i do­dje­la bez nak­na­de zem­lji­šta gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma, i to ne sa­mo za stan­dard­ne pro­jek­te po­put po­du­zet­nič­kih zo­na, ne­go i za pro­gra­me de­mo­graf­ske ob­no­ve. Bez na­tje­ča­ja će Mi­nis­tar­stvo mo­ći os­ni­va­ti pra­vo gra­đe­nja za ener­get­ske objek­te iz OIE, no is­to ta­ko i ka­da “pos­to­ji opas­nost od pro­pas­ti, ošte­će­nja ili znat­nog uma­nje­nja vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne”, te “u ko­rist po­li­tič­kih stra­na­ka”.

Po­to­nje odred­be za­si­gur­no će bi­ti na me­ti kri­ti­ka, jer otva­ra­ju pros­tor sum­nja­ma u tran­s­pa­rent­nost. Tim vi­še što je za­kon ko­rak una­zad što se ti­če tran­s­pa­rent­nos­ti uprav­lja­nja. Ov­las­ti u od­lu­či­va­nju pre­uzeo je mi­nis­tar Ma­rić, dok će se, pri­mje­ri­ce, evi­den­ci­ja dr­žav­ne imo­vi­ne vo­di­ti in­ter­no i po od­lu­ci mi­nis­tra, a tek dio po­da­ta­ka bit će dos­tav­ljan u Sre­diš­nji re­gis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne. Ujed­no će sav nad­zor, uprav­ni i in­s­pek­cij­ski, nad uprav­lja­njem imo­vi­nom iz dr­žav­nog por­t­fe­lja na svim ra­zi­na­ma vlas­ti obav­lja­ti sa­mo Mi­nis­tar­stvo. A na sim­bo­lič­noj ra­zi­ni po­mak una­zad po pi­ta­nju tran­s­pa­rent­nos­ti je i is­klju­či­va­nje pred­stav­ni­ka sindikata i poslodavaca u Upravnom vijeću CERPa, ko­ji su “in­te­gri­ra­ni” u pro­ces odlučivanja još iz vre­me­na Hr­vat­skog fon­da za pri­va­ti­za­ci­ju.

U SLUČAJU PRODAJE NEKRETNINA, A ISTI MODEL UVODI SE I ZA PRODAJU DIONICA I UDJELA POČETNA SE CI­JE­NA SMANJUJE AKO U PRVOM KRUGU NIJE BILO INTERESA

NO­VIM ZA­KO­NOM IZ ODLUČIVANJA SU ISKLJUČENI I PREDSTAVNIK SINDIKATA

I POSLODAVACA U UPRAVNOM VIJEĆU CERP-A, KO­JI TAMO SJEDE JOŠ OD HFP-A

HRVOJE JELAVIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.