Do­bit So­kol Ma­ri­ća go­to­vo kao de­vet za­šti­ta­ra za­jed­no

Ko­rek­ci­je u 2016. Ia­ko su mu pri­ho­di pa­li, Ma­rić je i da­lje naj­ve­ći u bran­ši

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA sa­sa.paparella@pos­lov­ni.hr

Ko­rek­ci­je u 2016. Ia­ko su mu pri­ho­di pa­li, Ma­rić je i da­lje naj­ve­ći u bran­ši

Na po­pi­su naj­ve­ćih hr­vat­skih za­šti­ta­ra već go­di­na­ma ne­ma ve­ćih po­ma­ka, no zbog slo­ma Agro­ko­ra broj­ke za 2017. mo­gle bi bi­ti dru­ga­či­je

Pre­ma re­zul­ta­ti­ma pos­lo­va­nja u 2016., me­đu vo­de­ćim za­šti­tar­skim tvrt­ka­ma ne­ma pro­mje­ne uvjer­lji­vo pr­vi je i da­lje So­kol Ma­rić, s 300 mi­li­ju­na ku­na prihoda, što je za 10 mi­li­ju­na ma­nje ne­go 2015. Ma­ri­ću je za to­li­ko pa­la i ne­to do­bit, s 35,7 mi­li­ju­na prek­la­ni na i da­lje res­pek­ta­bil­nih 24,6 mi­li­ju­na ku­na la­ni. Tvrt­ka je la­ni ima­la 25 pos­to tr­žiš­nog udjela.

“In­zis­ti­ra­mo na kva­li­te­ti us­lu­ge, bez ne­kon­tro­li­ra­nog ši­re­nja. Da­pa­če, druš­tvo je čak ra­ski­nu­lo dio pos­lov­nih od­no­sa či­ja je na­pla­ti­vost bi­la upit­na, a sve u ci­lju odr­ža­va­nja pos­lov­ne sta­bil­nos­ti”, re­kao nam je An­te Per­čin, član Upra­ve So­kol Ma­ri­ča.

Pe­ti­na pro­me­ta od dr­ža­ve

Na­kon što go­di­na­ma nit­ko nije us­pio po­lju­lja­ti li­der­sku po­zi­ci­ju So­kol Ma­ri­ća pa ni­ti do­la­zak Se­cu­ri­ta­sa, vo­de­će svjet­ske za­šti­tar­ske kor­po­ra­ci­je ko­ja ukup­no za­poš­lja­va 330.000 lju­di, treba vi­dje­ti ko­li­ko će se na pos­lo­va­nje te tvrt­ke u 2017. odra­zi­ti slom Agro­ko­ra, či­je objek­te je za­gre­bač­ka tvrt­ka ek­s­klu­ziv­no ču­va­la po­s­ljed­njih se­dam godina. Ka­ko je ovih da­na iz­ja­vio Zlat­ko Ma­rić, s Agro­ko­rom je go­diš­nje ra­dio iz­me­đu 50 i 60 mi­li­ju­na ku­na, što je 17 pos­to ukup­nog pro­me­ta nje­go­ve tvrt­ke. U in­ter­v­juu je Ma­rić us­t­vr­dio ka­ko čla­no­vi obi­te­lji To­do­rić, po­je­di­ni me­na­dže­ri nje­go­ve kor­po­ra­ci­je i dio dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja, “či­ne or­ga­ni­zi­ra­nu kri­mi­nal­nu sku­pi­nu” ko­ja je ga je pre­va­ri­la, pa mu je Agro­kor os­tao du­žan 142 mi­li­ju­na ku­na na ra­čun re­gres­nih mje­ni­ca. Is­tom je pri­li­kom ot­krio i da oko 21 pos­to pro­me­ta tvrt­ka So­kol Ma­rić os­tva­ru­je kroz pos­lo­va­nje s dr­ža­vom.

Go­to­vo svim os­ta­lim ve­li­kim za­šti­ta­ri­ma pri­ho­di su u proš­loj go­di­ni ras­li, pa ta­ko i Se­cu­ri­ta­su Hr­vat­ska, na 187,9 mi­li­ju­na ku­na. Do­bit tvrt­ke pre­po­lov­lje­na je s 12,6 na 5,4 mi­li­ju­na ku­na.

Noky is­pod cr­te

Tre­ći je Klemm Se­cu­rity, po­ve­ćav­ši pri­ho­de sa 106 na 117,6 mli­li­ju­na, a do­bit je po­ve­ća­na sa 15,6 na 18,7 mi­li­ju­na ku­na. Na če­t­vr­tom se mjes­tu na­la­zi državna AKDza­šti­ta ko­ja je, na­kon tri go­di­ne mi­nu­sa, na­po­kon go­di­nu za­vr­ši­la s 1,5 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti, a pri­ho­di su po­ras­li s 88,2 na 93,5 mi­li­ju­na ku­na.

Pe­ti je Bi­lićErić, ko­ji je pri­hod po­ve­ćao s 86,9 na 92,5 mi­li­ju­na, no do­bit mu je pa­la za mi­li­jun ku­na. Ne­dav­no je ve­ćin­ski udjel u toj tvrt­ki ste­kao njen me­nadž­ment, dok je 30 pos­to ku­pi­la Po­s­mrt­na pri­po­moć. Obja­vom po­dat­ka da su udje­li kup­lje­ni od Dra­gi­ce Žu­lje­vić ko­nač­no je po­t­vr­đe­na in­for­ma­ci­ja ko­ju se me­di­ji stal­no pro­no­si­li, a čel­ni lju­di Bi­lićEri­ća de­man­ti­ra­li – da je ve­ćin­ski vlas­nik tvrt­ke go­di­na­ma bio Vin­ko Žu­lje­vić Kli­ca. Za­dar­ski Me­di­te­ran Se­cu­rity nas­tav­lja sna­žan rast, s osam mi­li­ju­na ku­na u 2014. na lanj­skih 35 mi­li­ju­na ku­na. Su­prot­ni su trendovi u Vgru­pi, či­ji su pri­ho­di u slo­bod­nom pa­du – od 46,2 u 2013. la­ni su spa­li na 23,3 mi­li­ju­na ku­na. Da­le­ko is­pod cr­te za­sad je Noky Se­cu­rity, po­ve­zan s Mir­kom Nor­cem la­ni su ima­li 5,7 mi­li­ju­na kn prihoda i 200.000 kn mi­nu­sa.

FOTOLIA

Vo­de­ćih 10 tvrt­ki za­poš­lja­va go­to­vo 10 ti­su­ća lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.