Cilj su sto­pe ras­ta iz­nad 3%, to jam­či ve­ću za­pos­le­nost

Po­t­vr­da Vi­je­ća EU RH i for­mal­no iz­aš­la iz pos­tup­ka za pre­ko­mjer­ni de­fi­cit, Vla­da pla­ni­ra do 2020. sma­nji­ti jav­ni dug na 72% BDP-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska je i for­mal­no iz­iš­la iz ko­rek­tiv­nog me­ha­niz­ma za pre­ko­mjer­ni pro­ra­čun­ski ma­njak. Vi­je­će za eko­nom­ske i fi­nan­cij­ske pos­lo­ve EU po­t­vr­di­lo je pri­jed­log Eu­rop­ske ko­mi­si­je na­kon što je de­fi­cit op­će dr­ža­ve la­ni sve­den na re­kord­no ni­skih 0,8% BDPa (uz sna­žan rast pri­mar­nog su­fi­ci­ta), a us­to je udio jav­nog du­ga sma­njen za čak 2,6 bo­do­va, s 86,3 na 83,7% BDPa. Iz­la­skom iz EDP pro­ce­du­re Hr­vat­ska pre­la­zi u re­žim pre­ven­tiv­nog fi­skal­nog nad­zo­ra suk­lad­no Pak­tu o sta­bil­nos­ti i ras­tu. Do 2020. cilj je urav­no­te­žen pro­ra­čun, tj. vi­šak od 0,5% BDPa, Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić na sas­tan­ku ECOFINa na­gla­sio je da Hr­vat­ska os­ta­je pre­da­na dalj­njem sma­nje­nju jav­nog du­ga; cilj je da se do 2020. sma­nji za vi­še od 10 pos­tot­nih bo­do- va, na 72% BDPa. Uz niz mje­ra, uklju­ču­ju­ći i one struk­tur­ne pri­ro­de, s ci­ljem po­ti­ca­nja po­ten­ci­ja­la ras­ta u sred­njem ro­ku, os­lo­nac sma­nje­nja ra­zi­ne du­ga bit će i nas­ta­vak fi­skal­ne kon­so­li­da­ci­je, što pri­do­no­si i sma­nje­nju udjela ka­ma­ta u ra­sho­di­ma. Ko­nač­no, tre­ći os­lo­nac je ja­ča ak­ti­va­ci­ja dr­žav­ne imo­vi­ne.

“Da­nas Hr­vat­ska ras­te ne­što iz­nad tri pos­to. U sred- njem ro­ku mo­ra­mo osi­gu­ra­ti odr­ži­vost ras­ta, pa i vi­še od tri pos­to, jer neg­dje na tim ra­zi­na­ma po­či­nje se ge­ne­ri­ra­ti ve­ća za­pos­le­nost, a to je ono što Hr­vat­skoj naj­vi­še treba. Mo­že­mo go­vo­ri­ti o mi­ro­vin­skom, zdrav­s­tve­nom, so­ci­jal­nom sus­ta­vu, o de­mo­gra­fi­ji, ali du­go­roč­ne re­zul­ta­te ne mo­že­mo po­lu­či­ti bez od­go­va­ra­ju­će ra­zi­ne gos­po­dar­skog ras­ta i za­poš­lja­va­nja”, ka­že Ma­rić.

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Z. Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.