AWT za­tra­žio otva­ra­nje pred­ste­ča­ja

Žr­tva Agro­ko­ra?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­ma oba­vi­jes­ti od 14. lip­nja s Tr­go­vač­kog su­da u Za­gre­bu otvo­ren je pred­ste­čaj­ni pos­tu­pak nad duž­ni­kom AWT INTERNATIONAL Tr­go­vi­na i us­lu­ge d.o.o. AWT je vo­de­ći dis­tri­bu­ter ro­be ši­ro­ke po­troš­nje po­kri­va­ju­ći tr­ži­šta Hr­vat­ske, Sr­bi­je, Bu­gar­ske, Ma­ke­do­ni­je i Slo­ve­ni­je. Pre­ma po­da­ci­ma Pos­lov­ne Hr­vat­ske ima­ju oko 480 za­pos­le­nih i go­diš­nje pri­ho­de od pre­ko 800 mi­li­ju­na ku­na. Na hr­vat­skom tr­ži­štu dis­tri­bu­ira­ju Ba­ril­lu, BIC, Hen­kel, Fruc­tal, Vi­le­du...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.