Plenković uređuje dvoranu za sjednice

Rekonstrukcija Vla­da traži res­ta­ura­to­re za 2,3 mi­li­ju­na ku­na vri­je­dan po­sao

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon re­kon­fi­gu­ra­ci­je svo­je Vla­de pre­mi­jer An­drej Plenković nas­tav­lja ra­di­ti na po­bolj­ša­nju uvje­ta u Ban­skim dvo­ri­ma, pa je dao da se ure­di i dvo­ra­na u ko­joj nje­gov tim odr­ža­va sjednice.

Za ure­đe­nje dvo­ra­ne Ban Je­la­čić otvo­ren je jav­ni na­tje­čaj ko­jim se za 2,3 mi­li­ju­na ku­na bez PDV-a vri­je­dan po­sao traži us­lu­ge kom­plet­ne ob­no­ve dvo­ra­ne, od par­ke­ta, zi­do­va, stro­po­va, kli­ma­ti­za­ci­je i in­for­ma­tič­kih sus­ta­va i dru­gih kon­zer­va­tor­sko-res­ta­ura- tor­skih ra­do­va. Obav­lja­nje je odo­brio Grad­ski za­vod za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re, uz uvjet da iz­vo­đač ima do­pu­šte­nje za iz­vo­đe­nje ra­do­va na kul­tur­nom do­bru i rje­še­nje Mi­nis­tar­stva kul­tu­re za obav­lja­nje pos­lo­va na za­šti­ti i oču­va­nju kul­tur­nih do­ba­ra. Na Mar­ko­vu tr­gu de­fi­ni­tiv­no ne­će bi­ti mir­no jer se ob­no­vu pla­ni­ra ra­di­ti pu­nom pa­rom, od 0 do 24 sa­ta, uklju­ču­ju­ći i su­bo­te i ne­dje­lje, dok će se buč­ni ra­do­vi u rad­ne da­ne obav­lja­ti no­ću, od 17 do 8 sa­ti uju­tro. Pa­uza je pre­dvi­đe­na je­di­no u da­ni­ma dr­žav- nog blag­da­na, a rok za ob­no­vu dvo­ra­ne je 90 da­na, s ti­me da se star­ta naj­kas­ni­je 15 da­na na­kon skla­pa­nja ugo­vo­ra. Za­nim­lji­vo je i da je ci­je­na po­nu­de je­di­ni kri­te­rij za oda­bir eko­nom­ski naj­po­volj­ni­je po­nu­de, a u slučaju da stig­ne vi­še po­nu­da s is­tom ci­je­nom bi­rat će se po­nu­đač ko­ji je po­nu­du ra­ni­je dos­ta­vio. Po­nu­de se Vla­di pre­da­ju do 6. sr­p­nja. Ina­če, to je i pr­va te­me­lji­ta ob­no­va dvo­ra­ne Ban Je­la­čić na­kon 1995. ka­da je za­vr­še­na rekonstrukcija na­kon ra­ke­ti­ra­nja Ban­skih dvo­ra iz 1992.

PD

Po­nu­de do 6. sr­p­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.