Ra­zvoj industrije cigara ovisi o sus­ta­vu poreza, one ni­su zdrav­s­tve­ni pro­blem

Heinrich Villiger, švi­car­ski tvor­ni­čar i pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Villiger Söh­ne Hol­din­ga, jed­nog od vo­de­ćih europ­skih pro­izvo­đa­ča cigara, o du­han­skom biz­ni­su da­nas i su­tra, re­gu­la­ti­vi, zdrav­lju...

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TO­MIS­LAV PILI

S no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma gri­ja­nja, a ne iz­ga­ra­nja, ima­te mi­ris du­ha­na i ne udi­še­te opas­ne spo­je­ve

Je­dan od vo­de­ćih europ­skih tvor­ni­ča­ra cigara Heinrich Villiger (87) po­sje­tio je pr­vi put Hr­vat­sku po­čet­kom lip­nja, gos­tu­ju­ći na tra­di­ci­onal­nom sku­pu lju­bi­te­lja cigara ko­ji je ove go­di­ne u Za­gre­bu i Po­re­ču or­ga­ni­zi­ra­la za­gre­bač­ka tvrt­ka Ca­me­lot.

Villiger je pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra švi­car­ske tvrt­ke Villiger Söh­ne Hol­ding i tre­ća je ge­ne­ra­ci­ja ko­ja vo­di tu obi­telj­sku tvrt­ku os­no­va­nu dav­ne 1888. go­di­ne. U du­han­ski je biz­nis Heinrich Villiger ušao još 50ih godina, a 1989. pre­uzi­ma vo­đe­nje kom­pa­ni­je od mla­đeg bra­ta Kas­pa­ra ko­ji od­la­zi u vi­so­ku po­li­ti­ku, a na duž­nos­ti pred­sjed­ni­ka Švi­car­ske bio je dva pu­ta, 1995. i 2002. go­di­ne.

Kak­vi su bi­li lanj­ski pos­lov­ni re­zul­ta­ti va­še kom­pa­ni­je?

Kao što zna­te, jed­na smo od vo­de­ćih kom­pa­ni­ja za pro­izvod­nju i dis­tri­bu­ci­ju cigara u Eu­ro­pi. Proš­la je godina što se ti­če vo­lu­me­na bi­la naj­bo­lja ika­da jer smo pro­izve­li 1,7 mi­li­jar­di ko­ma­da cigara. Ima­mo ne­ko­li­ko tvor­ni­ca, naj­ve­ća se na­la­zi u In­do­ne­zi­ji gdje je za­pos­le­no 1100 lju­di. Ukup­no za­poš­lja­va­mo 1700 lju­di, od čega 600 u Nje­mač­koj i Švi­car­skoj. Ima­mo i jo­int ven­tu­re na Ku­bi ko­ji je za­du­žen za dis­tri­bu­ci­ju u Nje­mač­koj, Aus­tri­ji i Polj­skoj te jo­int ven­tu­re s Ha­ba­no­som u Švi­car­skoj ko­ji dis­tri­bu­ira ku­ban­ske ci­ga­re na švi­car­skom tr­ži­štu.

Eu­rop­ska je uni­ja proš­le godina im­ple­men­ti­ra­la no­vu di­rek­ti­vu TPD 2 ko­ja je vr­lo res­trik­tiv­na pre­ma du­han­skoj in­dus­tri­ji. Ka­ko ko­men­ti­ra­te tu di­rek­ti­vu?

U du­han­skoj sam in­dus­tri­ji od 1950. go­di­ne pa imam ne­što is­kus­tva, ali po­s­ljed­njih 20ak godina zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je snaž­no na­pa­da­ju du­han i du­han­sku in­dus­tri­ju. Pri­je de­se­tak godina Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za­ci­ja iz­da­la je pr­ve smjer­ni­ce u ve­zi du­ha­na. Di­rek­ti­vom TPD du­han­ska in­dus­tri­ja mo­ra mo­di­fi­ci­ra­ti sva pa­ki­ra­nja u smis­lu stav­lja­nja ve­ćih upo­zo­re­nja o štet­nos­ti pu­še­nja. Kon­kret­no u slučaju cigara mo­ra­mo na sva­ku ku­ti­ju za­li­je­pi­ti to upo­zo­re­nje.

Ka­ko bi­smo pri­la­go­di­li na­ša pa­ki­ra­nja, to nas je proš­le go­di­ne sta­ja­lo do­dat­nih mi­li­jun eura. Lju­di u Bruxel­le­su za­du­že­ni za re­gu­la­ci­ju du­han­ske industrije već ra­de na TPD 3. U ovom tre­nut­ku ne zna­mo u ko­jem će prav­cu ići ta re­gu­la­ti­va te ho­će li bi­ti raz­li­ko­va­nja cigara i ci­ga­re­ta. Ci­ga­re ni­su zdrav­s­tve­ni pro­blem, već su to ci­ga­re­te.

U tom kon­tek­s­tu, ima li du­han­ska in­dus­tri­ja bu­duć­nost?

Naj­ve­ća du­han­ska kom­pa­ni­ja na svi­je­tu Phi­lip Mor­ris vje­ru­je u no­ve teh­no­lo­gi­je gri­ja­nja, a ne iz­ga­ra­nja du­ha­na. S tak­vim ure­đa­ji­ma ko­ji se pos­ta­ve na ci­ga­re­tu ima­te mi­ris du­ha­na, ali ne udi­še­te kan­ce­ro­ge­ne spo­je­ve. No, ci­ga­re­te či­ne 98 pos­to pro­izve­de­nih du­han­skih pro­izvo­da u svi­je­tu, a ci­ga­re sve­ga dva pos­to, pa smo mar­gi­nal­na ni­ša unu­tar cje­lo­kup­ne industrije. Na sto­ti­nu pu­ša­ča ima­mo dva ili tri pu­ša­ča cigara.

Ko­ja du­han­ska in­dus­t­tri­ja je kon­ku­rent­ni­ja, je li to ame­rič­ka, eu­rop­ska ili mo­žda azij­ska?

Ukup­na po­traž­nja za ci­ga­ra­ma u svi­je­tu iz­no­si 24 milijarde ko­ma­da, a po­lo­vi­ca to­ga od­la­zi na ame­rič­ko tr­ži­šte. Dru­ga po­lo­vi­ca od­no­si se na os­ta­tak svi­je­ta. Ve­li­ke tvor­ni­ce na­la­ze se sto­ga u SADu, u Eu­ro­pi ima­mo mo­žda tri ili če­ti­ri tvor­ni­ce ko­je uglav­nom pro­izvo­de ma­le ci­ga­re, ci­ga­ril­lo­se. No, naj­ve­ći po­tro­šač du­ha­na je Ki­na gdje se po­pu­ši 40 pos­to svih pro­izve­de­nih ci­ga­re­ta u svi­je­tu. U pro­izvod­nji ci­ga­re­ta ki­ne­ske tvor­ni­ce oprem­lje­ne su vr­lo mo­der­nim stro­je­vi­ma, ali i opre­mom za pro­izvod­nju cigara.

Oče­ku­je­te li dalj­nju kon­so­li­da­ci­ju u du­han­skoj in­dus­tri­ji?

Da, jer pro­izvod­nju ci­ga­re­ta tre­nu­tač­no kon­tro­li­ra če­ti­ri do pet ve­li­kih kom­pa­ni­ja, dok ih je u pro­izvod­nji cigara 50 do 60. Ma­le kom­pa­ni­je u Do­mi­ni­kan­skoj Re­pu­bli­ci i Ni­ka­ra­gvi tra­že po­ve­zi­va­nje s ve­li­kim kom­pa­ni­ja­ma kroz jo­int ven­tu­re tvrt­ke. SAD je naj­ve­će tr­ži­šte cigara i ne zna­mo što će se do­ga­đa­ti na tom tr­ži­štu u ve­zi re­gu­la­ci­je. Pred­sjed­nik Do­nald Trump je ne­pu­šač i ne zna­mo ka­ko će da­le­ko ići re­gu­la­ci­ja u SADu. Ma­nje kom­pa­ni­je su po­ma­lo za­bri­nu­te u ve­zi to­ga.

Proš­le go­di­ne BAT je ku­pio hr­vat­sku du­han­sku in­du­tri­ju. Sma­tra­te li da je po­dru­čje biv­še Ju­gos­la­vi­je i da­lje za­nim­lji­vo ve­li­kim du­han­skim kom­pa­ni­ja­ma?

Bal­kan­ske zem­lje ma­le su dr­ža­ve po bro­ju sta­nov­ni­ka. Za kom­pa­ni­je ko­je se ba­ve pro­izvod­njom ci­ga­re­ta čak i ma­lo tr­ži­šte je važ­no. Kod cigara je to ma­lo te­že jer su vo­lu­me­ni mno­go ma­nji i ima­mo pro­blem s re­gu­la­ci­jom. Sva­ka dr­ža­va ima dru­ga­či­ju re­gu­la­ci­ju. Dr­ža­ve na ovom po­dru­čju pri­mar­no su tr­ži­šta za ci­ga­re­te. No, s dru­ge stra­ne, ja sam Švi­ca­rac, a Švi­car­ska ima sve­ga 4,5 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka pa na nju ot­pa­da 10 pos­to na­še pro­izvod­nje.

Ko­ja je vri­jed­nost europ­skog tr­ži­šta cigara?

Ne znam toč­no vri­jed­nost jer tr­ži­šte uobi­ča­je­no pro­cje­nju­je­mo na te­me­lju vo­lu­me­na pro­da­nih cigara. U Eu­ro­pi pos­to­je tri ve­li­ka tr­ži­šta, Špa­njol­ska, Fran­cu­ska i Nje­mač­ka. Špa­njol­ska i Fran­cu­ska ima­ju naj­ve­ću po­troš­nju po gla­vi sta­nov­ni­ka, Nje­mač­ka ne­što ma­nju. Vr­lo važ­na odred­ni­ca ra­zvo­ja industrije cigara je opo­re­zi­va­nje. Te tri dr­ža­ve uz dr­ža­ve Be­ne­luxa ima­ju re­la­tiv­no umje­re­ne na­me­te na ci­ga­re. S dru­ge stra­ne, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ima iz­ra­zi­to vi­so­ke na­me­te.

PD

Ukup­no za­poš­lja­va­mo 1700 lju­di, od čega 600 u Nje­mač­koj i Švi­car­skoj, ka­že Villiger

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.