Iz­mje­šta­ju Sta­ri sav­ski most i gra­de no­vi za 30 mil. eura

No­vi most će iz­gle­dom sa­ču­va­ti sje­ća­nje na Sta­ri sav­ski most, ali će ima­ti funk­ci­onal­nost ko­ja sa­daš­njem ne­dos­ta­je

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sta­ri sav­ski most u Be­ogra­du bit će iz­mje­šten, a grad­nja no­vog na is­tom mjes­tu po­čet će do kra­ja ruj­na 2018. go­di­ne, naj­a­vio je kra­jem proš­log tjed­na gra­do­na­čle­nik Si­ni­ša Ma­li.

Arhitekti su na natječaju ima­li za­da­tak da se postojeća konstrukcija sačuva i uklopi u no­vo rje­še­nje ili da se projektira no­vi most, ko­ji će svo­jom kons­truk­ci­jom po­no­vi­ti pre­poz­nat­lji­vi ele­ment obri­sa, a svo­jom funk­ci­onal­noš­ću omo­gu­ći­ti ve­ći pro­tok.

Na­gra­đe­na rje­še­nja bit će im­ple­men­ti­ra­na u iz­ra­di ko­nač­nog pro­jek­ta, ko­ji bi tre­ba­lo bi­ti go­tov do kra­ja go­di­ne. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost iz­grad­nje no­vog mos­ta je 30 mi­li­ju­na eura, pi­še por­tal eKa­pi­ja.

Ne­si­gu­ran za pro­met

“Sta­ri sav­ski most svo­jim ka­pa­ci­te­tom ne mo­že za­do­vo­lji­ti pos­to­je­će pro­met­ne po­tre­be. No­vim mos­tom, ka­pa­ci­tet će bi­ti vi­šes­tru­ko po­ve­ćan.

Dru­gi raz­log zbog ko­ga se struč­na ko­mi­si­ja opre­di­je­li­la za iz­grad­nju no­vog mos­ta je si­gur­nos­ni, jer je Sta­ri sav­ski most iz­gra­đen u Dru­gom svjet­skom ra­tu, pos­tav­ljen je na dr­ve­nim stu­po­vi­ma, što ga či­ni za pro­met. Ko­nač­no će­mo ri­je­ši­ti pro­blem pro­met­ne gu­žve u ovom di­je­lu gra­da, po­ve­zi­va­njem no­vog sav­skog mos­ta s tu­ne­lom od Eko­nom­skog fa­kul­te­ta do Pan­če­vač­kog mos­ta, či­ji se pro­jekt oče­ku­je do kra­ja go­di­ne”, objas­nio je Ma­li. Sta­ri sav­ski most pos­ta­vi­li su Ni­jem­ci u Dru­gom svjet­skog ra­tu, na­kon što je ta­daš­nji most pre­ko Sa­ve – Most kra­lja Alek­san­dra Pr­vog stra­dao u tra­vanj­skom bom­bar­di­ra­nju Be­ogra­da 1941. go­di­ne.

Ši­ri­na 35 me­ta­ra

Za vri­je­me ra­ta je no­sio na­ziv Princ Eu­gen, a Be­ogra­đa­ni su ga pos­li­je ra­ta zva­li Nje­mač­ki most. Most je pro­jek­ti­ra­la i iz­gra­di­la nje­mač­ka tvrt­ka iz Dort­mun­da. Kas­ni­je su obav­lje­ni broj­ni po­prav­ci zbog pro­mje­ne op­te­re­će­nja.

“Ču­va­njem mos­ta ne mo­že­mo ču­va­ti sli­ku gra­da. No­vi most će sa­ču­va­ti sje­ća­nje na Sta­ri sav­ski most, ali će ima­ti funk­ci­onal­nost ko­ja sa­daš­njem ne­dos­ta­je”, re­kao je Ra­de Mr­lješ, član ži­ri­ja i in­že­njer ar­hi­tek­tu­re Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re gra­da Be­ogra­da.

In­že­njer gra­đe­vi­ne i član ži­ri­ja Alek­san­dar Bo­jo­vić is­tak­nuo je da je sa­daš­nji most ši­rok oko 16 me­ta­ra, dok je pre­dvi­đe­na ši­ri­na no­vog mos­ta 32 i 35 me­ta­ra, te da će na taj na­čin za­do­vo­lji­ti pro­met­ne ka­pa­ci­te­te.

No­vi most će bi­ti pje­šač­ki, bi­cik­lis­tič­ki i ces­tov­ni.

Šta će bi­ti sa Sta­rim sav­skim mos­tom, či­je je iz­mje­šta­nje pre­dvi­đe­no, još se ne zna. Gra­do­na­čel­nik Si­ni­ša Ma­li re­kao je da će o to­me gdje će on bi­ti pre­mje­šten odu­či­va­ti gra­đa­ni, ali da bi vo­lio da to bu­de na mjes­tu od ho­te­la Ju­gos­la­vi­ja do Ve­li­kog rat­nog oto­ka.

ARHITEKTI SU NA NATJEČAJU IMA­LI ZA­DA­TAK DA SE POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA

SAČUVA I UKLOPI U NO­VO RJE­ŠE­NJE ILI DA SE PROJEKTIRA POT­PU­NO NO­VI MOST

PD

No­vi most će bi­ti pje­šač­ki, bi­cik­lis­tič­ki i ces­tov­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.