Tran­s­port će po­ve­za­ti Za­pad­ni Bal­kan

Na sum­mi­tu U Tr­stu 12. sr­p­nja treba bi­ti os­no­va­na Tran­s­port­na za­jed­ni­ca šest ze­ma­lja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Tran­s­port­na za­jed­ni­ca Za­pad­nog Bal­ka­na tre­ba­la bi bi­ti os­no­va­na 12. sr­p­nja na sum­mi­tu u Tr­stu i za­sad ne­dos­ta­je sa­mo pris­ta­nak Pri­šti­ne, obja­vio je De­ut­s­c­he Wel­le (DW).

Pri­pre­me os­ni­va­nja tran­s­port­ne za­jed­ni­ce re­gi­je tra­ju osam godina, a po­čet­kom lip­nja spo­ra­zum su pa­ra­fi­ra­li i pred­stav­ni­ci Sr­bi­je, ko­ja je do­sad bi­la glav­ni koč­ni­čar spo­ne­si­gur­nim ra­zu­ma zbog nes­la­ga­nja oko to­ga ka­ko će u nje­mu bi­ti zas­tup­lje­no Ko­so­vo.

U Bruxel­le­su je za­klju­če­no da Us­tav Ma­ke­do­ni­je, još jed­ne zem­lje či­ji pris­ta­nak oče­ki­vao, do­pu­šta i iz­rav­no pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra bez pret­hod­nog pa­ra­fi­ra­nja ta­ko da to mo­že bi­ti ura­đe­no u Tr­stu na sum­mi­tu Za­pad­nog Bal­ka­na. DW na­vo­di da su na sas­tan­ku rad­ne gru­pe EU za Za­pad­ni Bal­kan u Bruxel­le­su pred­stav­ni­ci vi­še ze­ma­lja zah­ti­je­va­li od EK da po­duz­me oš­tri­je mje­re ka­ko bi i Ko­so­vo pri­hva­ti­lo do­go­vor o tran­s­por­tu i in­fras­truk­tu­ri. U Tran­s­port­noj za­jed­ni­ci tre­ba­ju bi­ti Cr­na Go­ra, Sr­bi­ja, Al­ba­ni­ja, Ma­ke­do­ni­ja, BiH i Ko­so­vo, a cilj je je­dins­tve­no tr­ži­šte tran­s­port­ne in­fras­truk­tu­re, kop­ne­nog, ri­ječ­nog i po­mor­skog pro­me­ta iz­me­đu dr­ža­va Za­pad­nog Bal­ka­na i EU.

Bo­lje ve­ze u re­gi­ji i s EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.