Ne­ra­zvi­je­nim po­dru­čji­ma ni­ži PDV

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ho­će­te li sma­nji­ti i si­vo tr­ži­šte te sa za­dru­ga­ma stvo­ri­ti ve­li­ke ko­li­či­ne, ni­že ci­je­ne, ujed­na­če­na pro­izvod­nja, bren­do­vi?

To nam je cilj. Sve će se pla­ća­ti pre­ko ra­ču­na. Ako net­ko ima 2,5 hektara ne mo­že pro­izvo­di­ti, pro­da­va­ti, uvo­di­ti no­ve teh­no­lo­gi­je i sve to ra­di­ti sam s ma­lo nov­ca. Udru­že­ni­ma to će bi­ti iz­ve­di­vo i lak­še. Že­li­mo ra­di­ti spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za­dru­ge ko­je će kas­ni­je bi­ti po­ve­za­ne ver­ti­kal­no i ho­ri­zon­tal­no. Ne­mo­gu­će je da mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de pre­go­va­ra sa 631.000 gaz­dins­ta­va oko agrar­ne po­li­ti­ke, ci­je­na, bu­du­ćih pregovora s EU i sl. Ali kad na­pra­vi­mo mo­der­ne za­dru­ge on­da će to sve bi­ti lak­še. Že­li­mo po­ti­ca­ti po­zi­tiv­nu dis­kri­mi­na­ci­ju ta­ko da po­dru­čja ko­ja su ne­ra­zvi­je­na bu­du sti­mu­li­ra­na kroz ni­ži PDV, ma­nja da­va­nja na rad i da im sma­nji­mo tro­ško­ve ili da ima­ju pred­nost kod jav­ne na­ba­ve tj. is­po­ru­ke dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma, ško­la­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.