Dug od 60 mi­li­jar­di eura pr­vi je test pregovora o Brexitu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Ako Bri­tan­ci od­bi­ju pla­ti­ti dug europ­skoj bla­gaj­ni, ne­će bi­ti tr­go­vin­skog spo­ra­zu­ma, upo­zo­ra­va­ju duž­nos­ni­ci u Bruxel­le­su

Služ­be­ni pre­go­vo­ri o iz­la­sku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je za­po­či­nju da­nas, a Bruxel­les je već po­ru­čio Lon­do­nu ka­ko slo­bod­ni­ja tr­go­vi­na ne mo­ra bi­ti uki­nu­ta, ali ako Otok pla­ti ne­ko­li­ko de­se­ta­ka mi­li­jar­di eura. Ka­ko na­vo­di Re­uters, glav­ni europ­ski pre­go­va­rač o Brexitu Mic­hel Bar­ni­er iz­ja­vio je ka­ko je eu­rop­ska su­ges­ti­ja o bri­tan­skom du­gu od ne­kih 60 mi­li­jar­di eura “osjet­lji­vo pi­ta­nje” u Lon­do­nu.

Br­zo rje­ša­va­nje tog pi­ta­nja po­mo­ći će u do­go­vo­ru oko tr­go­vin­skog spo­ra­zu­ma, ocje­nju­je Bar­ni­er. “Že­lio bi vr­lo br­zo ri­je­ši­ti to pi­ta­nje i pro­na­ći kon­kret­no i prag­ma­tič­no rje­še­nje”, ka­že europ­ski pre­go­va­rač. Europ­ski duž­nos­ni­ci bliski pre­go­vo­ri­ma ot­kri­va­ju za Re­uters ka­ko će bri­tan­ska sprem­nost pla­ća­nja du­ga bi­ti pr­vi oz­bilj­ni test ci­je­log pre­go­va­rač­kog pro­ce­sa. “Ako od­bi­ju pla­ti­ti, ne­će bi­ti spo­ra­zu­ma”, is­ti­če je­dan europ­ski duž­nos­nik do­da­ju­ći ka­ko se o iz­no­su mo­že pre­go­va­ra­ti. Dru­gi test, ia­ko ma­nje osjet­ljiv od pi­ta­nja is­pla­te du­ga, bit će pro­blem osi­gu­ra­nja pra­va za tri mi­li­ju­na dr­žav­lja­na EU ko­ji ži­ve u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu.

Pro­cje­na je Bruxel­le­sa i Lon­do­na da bi pr­va fa­za pregovora tre­ba­la bi­ti go­to­va naj­ra­ni­je u lis­to­pa­du, a naj­kas­ni­je u pro­sin­cu. Do lis­to­pa­da 2018. pre­go­vo­ri bi tre­ba­li bi­ti do­vr­še­ni, a “ra­zvod” okon­čan. Pre­ma Bar­ni­ero­vu miš­lje­nju, pris­tup “ko­rak po ko­rak” neo­p­ho­dan je ka­ko bi se iz­bje­gao ri­zik ne­pos­ti­za­nja bilo kak­vog spo­ra­zu­ma o bu­du­ćim tr­go­vin­skim ve­za­ma ko­ji bi bio vr­lo loš is­hod za obje stra­ne. Rje- še­nja za bu­du­će tr­go­vin­ske ve­ze ima ne­ko­li­ko, a za­go­vor­ni­ci “me­kog” Brexi­ta sma­tra­ju ka­ko bi naj­pri­mje­re­ni­ji bio nor­ve­ški model. Na­ime, Nor­ve­ška nije čla­ni­ca EU, ali ima pris­tup je­dins­tve­nom europ­skom tr­ži­štu. No, za­uz­vrat ima otvo­re­ne gra­ni­ce za dr­žav­lja­ne Eu­rop­ske uni­je.

FOTOLIA

Pre­go­va­ra­če do lis­to­pa­da 2018. oče­ku­je rje­ša­va­nje ni­za osjet­lji­vih pi­ta­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.