Go­ogle če­ka kaz­na od mi­li­jar­du do­la­ra

Pre­se­dan Eu­rop­ska ko­mi­si­ja u na­red­nim tjed­ni­ma objav­lju­je od­lu­ku o pr­voj od tri is­tra­ge

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Go­ogle če­ka bru­tal­na nov­ča­na kaz­na u prvom od tri slu­ča­ja ogra­ni­ča­va­nja tr­žiš­nog na­tje­ca­nja ko­jeg pro­tiv nje­ga vo­di Eu­rop­ska ko­mi­si­ja. Ka­ko doz­na­je Fi­nan­ci­al Ti­mes od do­bro upu­će­nih iz­vo­ra, u na­red­nim tjed­ni­ma oče­ku­je se da po­vje­re­ni­ca za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja Mar­gret­he Ves­ta­ger obja­vi kaz­nu u slučaju is­ko­ri­šta­va­nja Go­ogle­ova po­lo­ža­ja na tr­ži­štu pre­tra­ži­va­nja in­ter­ne­ta. Kaz­na bi na­vod­no mo­gla pri­je­ći mi­li­jar­du do­la­ra i ta­ko sru­šti­ti do­sa­daš­nji re­kord iz 2009. ka­da je kaž­njen In­tel.

U Europ­skoj ko­mi­si­ji i Go­ogleu od­bi­li su ko­men­ti­ra­ti me­dij­ske na­pi­se. Ia­ko Go­ogleu sa­mo pla­ća­nje ta­ko vi­so­ke kaz­ne ne bi tre­bao bi­ti pro­blem kra­jem ožuj­ka na ra­ču­nu je dr­žao vi­še od 90 mi­li­jar­di do­la­ra go­to­vi­ne od­lu­ka Bruxel­le­sa mo­gla bi ugro­zi­ti na­čin nje­go­va pos­lo­va­nja. Tak­va bi od­lu­ka otvo­ri­la i mo­guć­nost da ame­rič­ki in­ter­net­ski div bu­de za­tr­pan tuž­ba­ma kon­ku­re­na­ta ko­ji će tra­ži­ti od­šte­tu.

Pod­sje­ti­mo, is­tra­ge Go­ogle­ova ogra­ni­ča­va­nja tr­žiš­nog na­tje­ca­nja tra­ju ukup­no se­dam godina. Dru­ga is­tra­ga fo­ku­si­ra se na ne­po­šte­no iz­ba­ci­va­nje kon­ku­re­na­ta sa stra­ni­ca ko­je su ko­ris­ti­le Go­ogle­ove ogla­se, a tre­ća is­pi­tu­je je­su su pro­izvo­đa­či mo­bi­te­la mo­ra­li ko­ris­ti­ti An­dro­id sus­tav.

Sun­dar Pic­hai, šef Go­oglea

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.