‘HAKOM ne po­bi­ja Vla­du ka­da traži no­vac za br­zi in­ter­net’

////

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

“U ti­ska­nom i u in­ter­net iz­da­nju Pos­lov­nog dnev­ni­ka u pe­tak, 9. lip­nja 2017. objav­ljen je čla­nak pod nas­lo­vom ‘Za­što Hakom po­bi­ja Vla­du ka­da traži no­vac za br­zi in­ter­net?’, ko­ji pot­pi­su­je autor Ber­nard Ive­zić.

U tom član­ku autor ten­den­ci­oz­no, ne­pro­fe­si­onal­no, te želj­no sen­za­ci­ona­liz­ma iz­no­si ne­toč­ne po­dat­ke ko­ji ne sa­mo da mo­gu do­ves­ti či­ta­te­lje u za­blu­du, ne­go da­ju, za­jed­no s nas­lo­vom i sa­dr­ža­jem član­ka, jed­nu pot­pu­no po­greš­nu pre­dodž­bu o Hr­vat­skoj re­gu­la­tor­noj agen­ci­ji za mrež­ne dje­lat­nos­ti (HAKOM) i nje­noj ulo­zi u druš­tvu te su­rad­nji s Vla­dom Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske.

Nije toč­no da HAKOM po­bi­ja Vla­du Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ka­da traži EU no­vac za br­zi in­ter­net, ni­ti se to iz pri­op­će­nja HAKOMa od 31. svib­nja 2017., kao i bilo ko­jeg dru­gog pri­op­će­nja i služ­be­nog sta­va HAKOMa mo­že iš­či­ta­ti. Upra­vo su­prot­no, na­ve­de­no pri­op­će­nje HAKOMa te Pro­gram ko­ji je odo­bri­la Eu­rop­ska ko­mi­si­ja sma­tra­ju se kom­ple­men­tar­ni­ma. Dru­gim ri­je­či­ma, u ovom slučaju ne la­že ni­ti Vla­da Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ni­ti HAKOM. Na­ime, upra­vo je od­lu­kom Vla­de Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske HAKOM, u lje­to proš­le go­di­ne, ime­no­van no­si­te­ljem Ok­vir­nog na­ci­onal­nog pro­gra­ma za ra­zvoj ši­ro­ko­po­jas­nog pris­tu­pa in­ter­ne­tu po­dru­čji­ma u ko­ji­ma ne pos­to­ji dos­ta­tan ko­mer­ci­jal­ni in­te­res za ula­ga­nja. Od­lu­ka­ma Vla­de Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske i re­gu­la­tor­nim od­lu­ka­ma HAKOMa stvo­re­ni su uvje­ti za po­ve­ća­nje pro­sjed­ne br­zi­ne in­ter­ne­ta, ali je i da­lje os­tao ve­ći dio Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske bez mo­guć­nos­ti pri­ključ­ka ši­ro­ko­po­jas­nom pris­tu­pu in­ter­ne­tu. Za­jed­nič­ki ci­lje­vi Vla­de Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske i HAKOMa su da se upra­vo nov­cem iz EU fon­do­va po­ku­ša­va sma­nji­ti taj jaz u ra­zvi­je­nos­ti u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj.

Proš­lo­tjed­na od­lu­ka Eu­rop­ske ko­mi­si­je je dalj­nji ko­rak u tom smje­ru.

Do­dat­no na­po­mi­nje­mo ka­ko unu­tar već pos­to­je­će mre­že te pos­to­je­ćih ka­pa­ci­te­ta pos­to­ji mo­guć­nost da ko­ris­ni­ci ko­ji da­nas ne­ma­ju in­ter­net ve­li­kih br­zi­na (30 Mbit/s i vi­še) ima­ju i te ve­će br­zi­ne, a što je HAKOM na­gla­sio u svom pri­op­će­nju od 31. svib­nja 2017.”, ka­že se u re­agi­ra­nju ko­je je pot­pi­sao Dra­žen Lu­čić, pred­sjed­nik Vi­je­ća HAKOMa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.