Snap pao na ci­je­nu iz ini­ci­jal­ne po­nu­de

Po­tam­nio sjaj Inves­ti­to­ri sve vi­še za­obi­la­ze ovo­go­diš­nju teh­no­lo­šku bur­zov­nu zvi­jez­du

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Di­oni­ce Sna­pa, kom­pa­ni­je ko­ja je zas­luž­na za naj­ve­će ovo­go­diš­nje uvr­šte­nje na bur­zu u teh­no­lo­škom sek­to­ru, kra­jem proš­lo­ga tjed­na pa­le su na ra­zi­nu iz ini­ci­jal­ne jav­ne po­nu­de (IPO). Gu­bit­kom go­to­vo pet pos­to vri­jed­nos­ti dionica se za­us­ta­vi­la na 17 do­la­ra na ko­li­ko je bi­la pos­tav­lje­na ci­je­na u ožuj­ku. To je pr­vi pu­ta da se vri­jed­nost Sna­pa spus­ti­la na po­čet­nu ci­je­nu, a odra­ža­va sve ve­ći gu­bi­tak po­vje­re­nja u tu druš­tve­nu mre­žu ko­ja se su­oča­va sa žes­to­kom kon­ku­ren­ci­jom Fa­ce­bo­oka.

Pod­sje­ti­mo, na­kon iz­la­ska na bur­zu ci­je­na se pr­vo­ga da­na us­pe­la sve do 29,44 do­la­ra. Za­bri­nu­tost ana­li­ti­ča­ra na Wall Stre­etu o spo­rom ras­tu bro­ja ko­ris­ni­ka po­t­vr­di­lo je kvar­tal­no iz­vješ­će objav­lje­no proš­lo­ga mje­se­ca. Za mno­ge je pro­ble­ma­tič­no i vi­so­ko vred­no­va­nje te kom­pa­ni­je. Na­ime, Snap se tr­gu­je po 21 go­diš­njoj za­ra­di, a za us­po­red­bu Facebook je vred­no­van na ma­nje od 12 go­diš­njih za­ra­da. Ina­če, pad ci­je­ne is­pod IPO ra­zi­ne nije ne­uobi­ča­jen me­đu teh­no­lo­škim kom­pa­ni­ja­ma. Ki­ne­ski in­ter­net­ski tr­go­vac Alibaba to je do­ži­vio 233 da­na na­kon uvr­šte­nja na bur­zu, a Fa­ce­bo­oku se to do­go­di­lo već dru­gi dan trgovanja. Me­đu­tim, Facebook da­nas vri­je­di go­to­vo 300 pos­to vi­še ne­go u IPOu.

ALIBABA JE NA RA­ZI­NU IZ IPO-A PAO 233 DA­NA NA­KON UVR­ŠTE­NJA, A FACEBOOK DRU­GI DAN TRGOVANJA

Ana­li­ti­ča­ri upo­zo­ra­va­ju da je Snap pre­skup

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.