CROBEX PORASTAO I

ŠESTI DAN ZAREDOM

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TO­MIS­LAV PILI

Ia­ko je u pri­je­pod­nev­nom di­je­lu trgovanja za­ro­nio u bla­gi mi­nus, in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze karj tr­go­vin­skog pet­ka ipak je us­pio do­če­ka­ti u po­zi­tiv­nom po­dru­čju či­me je rast mje­ri­la do­ma­ćeg di­onič­kog tr­ži­šta pro­du­žen na šesti dan. CROBEX se za­us­ta­vio na 1857 bo­do­va što je 0,11 pos­to vi­še ne­go u sri­je­du dok je CROBEX10 oja­čao 0,10 pos­to na 1107 bo­do­va. Me­đu­tim, lik­vid­nost na tr­ži­štu je opet u si­laz­noj pu­ta­nji, pa je rast os­tva­ren na skrom­nom pro­me­tu od pet mi­li­ju­na ku­na. Kao i u sri­je­du, u fo­ku­su ula­ga­ča je Ina, a ta je dionica na pro­me­tu od 1,1 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta os­la­bi­la 0,8 pos­to na 3175 ku­na. Mi­li­jun­ski pro­met za­bi­lje­ži­la je još sa­mo dionica Ko­es­tli­na, ne ta­ko čes­ti gost “klu­ba mi­li­ju­na­ša”. Vri­jed­nos­ni­ca bje­lo­var­ske tvor­ni­ce slat­ki­ša stag­ni­ra­la je na 550 ku­na. Pri­mjet­ni­ji rast od 3,14 pos­to na ma­lo ma­nje od 1248 ku­na za­bi­lje­ži­la je dionica Eric­sso­na Ni­ko­le Tes­la, ali na re­la­tiv­no ma­lom pro­me­tu od 31.000 ku­na. Na ipak oz­bilj­ni­jih 273.000 ku­na pro­me­ta dionica Za­gre­bač­ke ban­ke oja­ča­la je 2,7 pos­to na 46 ku­ne. S dru­ge pak stra­ne, gu­bit­ni­ke je pre­dvo­di­la dionica Teh­ni­ke s po­to­nu­ćem pre­ko osam pos­to na 580 ku­na, a sli­je­di Bro­do­gra­di­li­šte Vik­tor Le­nac či­ja je dionica pa­la 6,5 pos­to i za­us­ta­vi­la se na 7,21 ku­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.