BANKA RUSIJE SNIZILA

KAMATU NA 9 POS­TO ////

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ru­ska sre­diš­nja banka snizila je u pe­tak ključ­nu ka­mat­nu sto­pu za 25 baz­nih bo­do­va, sa 9,25 pos­to na de­vet pos­to, pre­no­si Re­uters. Ana­li­ti­ča­ri su oče­ki­va­li ta­kav po­tez u smje­ru dalj­njeg po­ti­ca­nja ras­ta gos­po­dar­stva, a Banka Rusije naj­a­vi­la je dalj­nje la­bav­lje­nje mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke. “Banka Ru­si­ja vi­di pros­tor za sni­ža­va­nje ka­mat­ne sto­pe u dru­goj po­lo­vi­ci 2017. go­di­ne”, sto­ji u pri­op­će­nju. Ana­li­ti­ča­ri u an­ke­ti Re­uter­sa prog­no­zi­ra­ju da će do kra­ja go­di­ne sre­diš­nja banka sre­za­ti ka­mat­nu sto­pu na osam do 8,25 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.