Loc­k­he­ed na­šao je­da­na­est ku­pa­ca za 440 lo­va­ca F-35

Po­sao sto­lje­ća Ugo­vor vri­je­dan 37 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Pr­vi put kom­pa­ni­ja pri­mje­nju­je mo­del vi­še­go­diš­njeg ugo­vo­ra­nja ko­ji će sni­zi­ti ci­je­nu naj­skup­ljeg lov­ca na svi­je­tu

Ame­rič­ka div obram­be­ne in­dus­tri­je Loc­k­he­ed Mar­tin na pra­gu je skla­pa­nja pos­la sto­lje­ća vri­jed­nog pre­ko 37 mi­li­jar­di do­la­ra. Ka­ko ek­s­klu­ziv­no doz­na­je Reuters, pre­go­vo­ri o kup­nji 440 vi­še­na­mjen­skih bor­be­nih zra­ko­plo­va F35 s 11 dr­ža­va u za­vr­š­noj su fa­zi. Uz SAD, u toj su sku­pi­ni po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca još Aus­tra­li­ja, Dan­ska, Ita­li­ja, Iz­ra­el, Ja­pan, Juž­na Ko­re­ja, Ni­zo­zem­ska, Nor­ve­ška, Tur­ska i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja.

Sas­ta­nak u Bal­ti­mo­reu

Pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nih iz­vo­ra, duž­nos­ni­ci tih dr­ža­va proš­lo­ga su se tjed­na u Bal­ti­mo­reu sas­ta­li s pred­stav­ni­ci­ma Loc­k­he­eda ka­ko bi do­go­vo­ri­li de­ta­lje ugo­vo­ra. Loc­k­he­ed će s ovom sku­pi­nom dr­ža­va po pr­vi pu­ta ugo­vo­ri­ti vi­še­go­diš­nje na­rudž­be što bi se tre­ba­le odra­zi­ti na ci­je­nu zra­ko­plo­va. Na­ime, me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nju, ka­ko je služ­be­ni na­ziv ugo­vo­ra o kup­nji, sas­to­jat će se od ugo­va­ra­nja pro­izvod­nje i is­po­ru­ke zra­ko­plo­va u tri tran­še iz­me­đu 2018. i 2020. go­di­ne.

Pr­va tran­ša ci­lja na naj­ma­nje 135 zra­ko­plo­va ugo­vo­re­nih u fi­skal­noj 2018. ko­ji će bi­ti is­po­ru­če­ni do 2020. go­di­ne po ci­je­ni od 88 mi­li­ju­na do­la­ra po le­tje­li­ci. Pro­sječ­na ci­je­na ugo­vo­re­na za fi­skal­nu 2019. mo­gla bi za va­ri­jan­tu F35A ko­ju ko­ris­ti ame­rič­ko zra­ko­plov­s­tvo i zrač­ne sna­ge NATO sa­vez­ni­ka pas­ti na 85 mi­li­ju­na do­la­ra, a u 2020. oče­ku­je se dalj­nje po­jef­ti­nje­nje na 80 mi­li­ju­na do­la­ra. To bi bi­la ujed­no i naj­ni­ža ci­je­na tog zra­ko­plo­va u nje­go­vu do­sa­daš­njem ope­ra­tiv­nom vi­je­ku.

Iz kom­pa­ni­je su po­ru­či­li ka­ko ne ko­men­ti­ra­ju pre­go­vo­re o kup­nji. Pod­sje­ti­mo, F35 je­dan je od naj­skup­ljih bor­be­nih zra­ko­plo­va na svi­je­tu zbog pro­gra­ma ra­zvo­ja ko­ji je tra­jao du­že i bio da­le­ko skup­lji od pr­vot­nih pre­dvi­đa­nja. Ci­je­na jed­nog zra­ko­plo­va do­se­za­la je i 102 mi­li­ju­na do­la­ra. Me­đu kri­ti­ča­re sku­po­će F35 ubra­ja se i pred­sjed­nik SA­Da Do­nald Trump.

Eko­no­mi­ja ve­li­kog obuj­ma

Me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nju jam­čit će Loc­k­he­edu ugo­vo­re o kup­nji u tri uzas­top­ne go­di­ne što će po za­ko­ni­tos­ti­ma eko­no­mi­je ve­li­kog obuj­ma omo­gu­ći­ti sni­ža­va­nje tro­ško­va u pro­izvod­nom lan­cu. Ina­če, pro­da­ja F35 su­dje­lu­je s 37 pos­to u Loc­k­he­edo­vim ukup­nim pri­ho­di­ma. Ti­je­kom pr­vog tro­mje­se­čja pri­ho­di od pro­da­je u aero­na­utič­kom pos­lo­va­nju po­ras­li su osam pos­to na 4,1 mi­li­jar­du do­la­ra, upra­vo zbog po­ve­ća­nje po­traž­nje za F35. U pro­izvod­nji tog zra­ko­plo­va Loc­k­he­ed su­ra­đu­je s još ne­ko­li­ko tvrt­ki, po­put Nor­t­hrop Grum­ma­na, Uni­ted Tec­h­no­lo­gi­esa, Pratt & Whit­neya te BAE Sys­tem­sa.

CI­JE­NA U TRE­ĆOJ TRANŠI UGOVORENOJ ZA 2020. PAST ĆE NA 80 MI­LI­JU­NA DO­LA­RA, NAJ­MA­NJE DO SA­DA

REUTERS

Sku­po­ću F-35 kri­ti­zi­rao je i pred­sjed­nik Do­nald Trump

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.