Agro­ko­ru do­bro doš­la ožuj­ska kup­nja 10 pos­to Mer­ca­to­ra

Ru­si krat­kih ru­ka­va Umjes­to 28% Sber­bank mo­že do 18,5%

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN

To­do­rić je kod ugo­va­ra­nja po­s­ljed­nje­ga za­du­že­nja s Ru­si­ma Agro­ko­ru pro­dao 615.384 di­oni­ce Mer­ca­to­ra

Ru­ski Sber­bank svo­je je ma­ne­vre ve­za­ne uz slu­čaj Agro­ko­ra i za­šti­tu svo­jih po­tra­ži­va­nja pre­ma kon­cer­nu na­krat­ko pre­ba­cio u Slo­ve­ni­ju.

Ka­ko je u obja­vi­la agen­ci­ja Blo­om­berg, Sber­bank je po­kre­nuo pos­tu­pak ovr­he nad 18,5 pos­to di­oni­ca Mer­ca­to­ra ko­je su (bi­le) u vlas­niš­tvu ni­zo­zem­ske tvrt­ke Ivi­ce To­do­ri­ća Agro­kor Inves­t­ment B.V., ko­ja ih je za­lo­ži­la za ra­ni­je odo­bre­ni kre­dit.

Slo­ven­ski su me­di­ji, pak, pre­ni­je­li i ka­ko za­pli­je­nje­ni udio u slo­ven­skom tr­go­vač­kom lan­cu ru­ska ban­ka na­mje­ra­va za­dr­ža­ti do kra­ja lip­nja, a on­da ga pro­da­ti ka­ko bi dje­lo­mič­no na­dok­na­di­la po­ten­ci­jal­ne gu­bit­ke na kre­di­ti­ma pla­si­ra­nim Agro­ko­ru. Je li pri­ča o pljenidbi To­do­ri­će­vih di­oni­ca Mer­ca­to­ra dio ne­kog šireg i uvezanog pla­na Ru­sa na okol­nim tr­ži­šti­ma (iz­van do­se­ga lex Agro­ko­ra), za­sad je te­ško re­ći.

No, na­mje­re sko­re pro­da­je ovr­še­nih di­oni­ca o ko­ji­ma pi­šu slo­ven­ski me­di­ji ba­rem ter­min­ski se či­ne dos­ta na­preg­nu­tim pla­nom, a dvoj­be­no je i ko­ja je vri­jed­nost tog pa­ke­ta di­oni­ca.

Tre­nut­na bur­zov­na ci­je­na di­oni­ca Mer­ca­to­ra, ko­ja je u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci pod utje­ca­jem kri­ze Agro­ko­ra kao ve­ćin­skog vlas­ni­ka vi­še ne­go pre­po­lov­lje­na, u tom smis­lu sva­ka­ko ni­je baš ori­jen­tir. Ka­ko bi­lo, s ob­zi­rom na ak­tu­al­nu plje­nid­bu di­oni­ca Mer­ca­to­ra, is­pa­da da je Agro­ko­ru do­bro doš­la tran­sak­ci­ja iz ožuj­ka, kad je Ivi­ca To­do­rić pri­li­kom ugo­va­ra­nja po­s­ljed­nje­ga za­du­že­nja s ru­skim kre­di­to­rom na Agro­kor pre­nio tj. pro­dao mu 615.384 di­oni­ce ili 10 od ta­daš­njih 28 pos­to di­oni­ca Mer­ca­to­ra u vlas­niš­tvu nje­go­ve ni­zo­zem­ske kom­pa­ni­je. Da se to ni­je do­go­di­lo, da­nas bi mo­gu­će pred­me­tom plje­nid­be bio i 28pos­tot­ni, blo­ki­ra­ju­ći ma­njin­ski udjel u slo­ven­skoj kom­pa­ni­ji.

JE LI PRI­ČA O PLJENIDBI DI­ONI­CA DIO NE­KOG ŠIREG I UVEZANOG PLA­NA RU­SA?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.