U pro­da­ju HEP-a tr­ži­šte ka­pi­ta­la će vje­ro­va­ti tek kad se do­go­di

Skep­sa fi­nan­ci­ja­ša Stav dr­ža­ve pre­ma pri­va­ti­za­ci­ji je op­će­ni­to ne­ga­ti­van

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TO­MIS­LAV PILI

Ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni da je Go­ran Ma­rić os­vje­do­če­ni pro­tiv­nik pro­da­je dr­žav­ne imo­vi­ne, is­ti­ču fi­nan­ci­ja­ši

Fi­nan­ci­ja­ši s dos­ta skep­se ko­men­ti­ra­ju no­ve, do­du­še nes­luž­be­ne, Vla­di­ne naj­a­ve o pri­va­ti­za­ci­ji dok na Za­gre­bač­koj bur­zi da­ju oprez­ne iz­ja­ve. Pre­ma tvrd­nja­ma Ju­tar­njeg lis­ta, glav­na te­ma na po­čet­ku go­di­ne pri­va­ti­za­ci­ja Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de - opet je pos­ta­la ak­tu­al­na i idu­ćih će se mje­se­ci in­ten­zi­vi­ra­ti rad na pla­nu pro­da­je. Ka­ko bi se pri­va­ti­za­ci­ja di­je­la dr­žav­nog udje­la, a u zi­mu se go­vo­ri­lo o če­t­vr­ti­ni udje­la, tre­ba­la odi­gra­ti na Za­gre­bač­koj bur­zi, pred­sjed­ni­ca Upra­ve Ivana Ga­žić ko­men­ti­ra­la je na­vod­nu ak­ti­va­ci­ju pla­na pri­va­ti­za­ci­je tek ka­ko se “na­da da će se HEP pri­va­ti­zi­ra­ti jer bi to do­ni­je­lo ži­vost na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la”.

Pi­ta­nje ka­pa­ci­te­ta

Me­đu­tim, su­di­oni­ci tr­ži­šta ka­pi­ta­la u nes­luž­be­nom raz­go­vo­ru is­ti­ču ka­ko će u pri­va­ti­za­ci­ju HEP-a vje­ro­va­ti tek ka­da vi­de Vla­di­nu od­lu­ku. “Ni­sam si­gu­ran da Vla­da ima ka­pa­ci­te­ta za­gris­ti ta­ko ‘ve­li­ku ja­bu- ku’ kao što je pro­da­ja udje­la u HEP-u”, ka­zao je je­dan pred­stav­nik fi­nan­cij­skog sek­to­ra. Na­ši su­go­vor­ni­ci upo­zo­ra­va­ju ka­ko je stav dr­ža­ve pre­ma pri­va­ti­za­ci­ji op­će­ni­to ne­ga­ti­van, a ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni či­nje­ni­cu da je mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne, Go­ran Ma­rić, os­vje­do­če­ni pro­tiv­nik pro­da­je dr­žav­ne imo­vi­ne. “Ka­da do­đe do tre­nut­ka od­lu­ke o pri­va­ti­za­ci­ji HEPa, u Vla­di će vje­ro­jat­no pro­na­ći sto­ti­nu raz­lo­ga za­što ne bi tre­ba­lo ići u to ne­po­vo­ljan tre­nu­tak na tr­ži­štu, ni­ska lik­vid­nost bur­ze, ne­po­volj­na ci­je­na ko­ju nu­de po­nu­đa­či i ta­ko da­lje”, ocje­nju­ju fi­nan­ci­ja­ši. Stav dr­ža­ve pre­ma pri­va­ti­za­ci­ji ogle­da se i u mno­go jed­nos­tav­ni­jim pro­da­ja­ma di­oni­ca u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, kao što je to slu­čaj u tr­ži­štu naj­za­nim­lji­vi­jim Kon­ča­ru i Po­drav­ci. “Po po­na­ša­nju dr­ža­ve u ne­dav­nim slu­ča­je­vi­ma iz­bo­ra pred­sjed­ni­ka Upra­ve i Nad­zor­nog od­bo­ra Po­drav­ke pri­mje­ću­jem že­lju da se za­dr­ži kon­tro­la”, sma­tra su­go­vor­nik Pos­lov­nog­d­nev­ni­ka. S dru­ge stra­ne, mi­nis­tar Go­ran Ma­rić odo­brio je Cen­tru za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju (CERP) po­čet­kom go­di­ne pro­da­ju udje­la u sto­ti­njak tvrt­ki ti­je­kom ove go­di­ne.

CERP tes­ti­rao tr­ži­šte

Ivana Ga­žić is­ti­če ka­ko oče­ku­je nas­ta­vak pro­da­je tih di­oni­ca, ali će to “ovi­si­ti o pos­lov­nim od­lu­ka­ma CERPa”. Na upit kak­vi su do­sa­daš­nji re­zul­ta­ti pro­da­je di­oni­ca, iz CERPa su od­go­vo­ri­li da su od si­ječ­nja do lip­nja pu­tem jav­nog nad­me­ta­nja pro­da­li di­oni­ce i vlas­nič­ke udje­le u se­dam dru­šta­va dok su na ure­đe­nom tr­ži­štu ka­pi­ta­la pro­da­ne di­oni­ce u 19 dru­šta­va.

“Po­nu­dom dru­šta­va tes­ti­ra­no je tr­ži­šte, sen­zi­bi­li­tet za okol­nos­ti, od­no­se i in­te­res od­nos­no sa­ma po­nu­da i po­traž­nja. Broj pro­da­nih dru­šta­va je po­ka­za­telj sma­nje­ne po­traž­nje, in­te­re­sa i spe­ci­fič­nih okol­nos­ti na tr­ži­štu te eko­nom­sko­fi­nan­cij­skih sta­nja u ko­ji­ma se druš­tva na­la­ze”, po­ru­ču­ju iz CERPa. Do kra­ja go­di­ne pla­ni­ra­ju pro­da­ju u vi­še de­se­ta­ka tvrt­ki, do­da­ju.

ŽARKO BAŠIĆ/PIXSELL

Ho­će li i ka­da HEP na bur­zu još se ne zna

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.